Υποβολή δικαιολογητικών για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού έως και αύριο

Δύο μόλις ημέρες με τη σημερινή, απέμειναν όσον αφορά στην κατάθεση των απαραίτητων
δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για τις Ακαδημίες του Εμπορικού
Ναυτικού, τόσο της 2ης κατηγορίας υποψηφίων-με απολυτήριο λυκείου, όσο
και όσων ήταν υποψήφιοι μέσω πανελλαδικών (μόνο 1η κατηγορία ή 1η και
2η) έχει λήξει η προθεσμία.
Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία
επιλογής όλων των Κατηγοριών είναι ο/η υποψήφιος/α να έχει κριθεί
υγειονομικά κατάλληλος/η στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις Σχολές των Α.Ε.Ν. και
καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη εισαγωγής.
Η τελική κατανομή όλων
των εισαγομένων στις Σχολές των Α.Ε.Ν. γίνεται από το
ΥΠΟΥΝΤ/Α.ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ. ανάλογα με τη Γενική Κατηγορία, στην οποία ανήκουν,
τη σειρά προτίμησης ειδικοτήτων και αντίστοιχων Σχολών που έχουν δηλώσει
και τον τελικό βαθμό κατάταξής τους, ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση
χιλιοστού.
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, αφού συμπληρώσουν την
ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΥΝΤ, πρέπει να υποβάλλουν,
αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν, τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας
Οι υποψήφιοι/−ες της Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας πρέπει, μέσα στην
προθεσμία που θα ορίζεται από την σχετική προκήρυξη, να υποβάλλουν την
αίτησή τους ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και εν συνεχεία να
υποβάλλουν σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
Τίτλο
σπουδών: Απολυτήριο τίτλο Λυκείου ή Αποδεικτικό απολύσεως δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. Ο/Η κάτοχος
περισσοτέρων από ένα τίτλων απόλυσης υποβάλλει μόνο τον τίτλο εκείνο, με
τον οποίο επιθυμεί να πάρει μέρος στη διαδικασία επιλογής και δεν
δικαιούται να είναι υποψήφιος/−α το ίδιο έτος με περισσότερους από έναν
τίτλους απόλυσης.
Αν ο τίτλος απόλυσης προέρχεται από ξενόγλωσσο
σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, πρέπει να είναι θεωρημένος, από την
οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς την γνησιότητά του
και ως προς τη νομιμότητα λειτουργίας του σχολείου αυτού.
Σε κάθε
περίπτωση υποβάλλεται και βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, για την ισοτιμία του τίτλου απόλυσης με τους αντίστοιχους
ελληνικούς. Αν ο τίτλος απόλυσης είναι από αλλοδαπό σχολείο, ο/η
υποψήφιος/−α πρέπει να υποβάλλει και βεβαίωση του σχολείου ή της
αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής της χώρας έκδοσης του τίτλου για την
δυνατότητα του/της υποψηφίου/−ας να εγγραφεί και φοιτήσει, κατά
περίπτωση, σε ανώτατη ή ανώτερη Σχολή της χώρας στην οποία εδρεύει το
σχολείο. 
Επίσης, στην ίδια βεβαίωση ή σε ξεχωριστή να αναγράφεται η
ακριβής μέση γενική βαθμολογία του τίτλου απόλυσης και οι αναλυτικές
βαθμολογίες των μαθημάτων από τις οποίες προέκυψε αυτή η μέση γενική
βαθμολογία, που να εκφράζονται στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0−20). 
Στην
περίπτωση κατά την οποία η μέση γενική βαθμολογία δεν εκφράζεται σε
εικοσάβαθμη κλίμακα απαιτείται αναγωγή αυτής, η οποία πραγματοποιείται
από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επιπρόσθετα, απαιτείται,
προκειμένου για τίτλους Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής μη
τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση αντιστοιχίας από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
ενώ για τίτλους τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλοδαπής,
πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής ισοτιμιών του Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(ΕΟΠΠΕΠ), πρώην Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ο.Ε.Ε.Κ). Όλα τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από ξένη αρχή, πρέπει
να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.
Γνωμοδότηση
υγειονομικής επιτροπής από την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις που
ισχύουν για κάθε ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/−α είναι
σωματικά και πνευματικά κατάλληλος/−η για φοίτηση σε Σχολή της μίας ή
και των δύο ειδικοτήτων. 
Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και
την έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας, για την
ειδικότητα Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή και για τις δύο ειδικότητες, αρμόδια
είναι η ΥΕΑΝΕΘ του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου/−ας.
 Η υγειονομική
εξέταση των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 591/1975
(ΦΕΚ 191 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 64/1984 (ΦΕΚ 21 Α΄) και του
Π.Δ. 436/1989 (ΦΕΚ 188 Α΄). Οι υποψήφιοι/−ες παραπέμπονται για εξέταση
στις κατά τόπους ΥΕΑΝΕΘ με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους
απογραφόμενους ναυτικούς, δηλαδή με παραπεμπτικό της πλησιέστερης στον
τόπο κατοικίας τους απογράφουσας αρχής (ΥΠΟΥΝΤ/Α.ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΝΕΡ 1ο ή
Λιμενικής Αρχής).
Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων,
βαρύνουν τους/τις ίδιους/ίδιες και οι σχετικές υποχρεώσεις τους
καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Οι γνωμοδοτήσεις των
ΥΕΑΝΕΘ είναι οριστικές και ανέκκλητες.
Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο
8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 με την οποία να αποδέχεται ότι εφόσον τελικά
εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου θα
εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου
αποτυχιών θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν..
Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας. (εφόσον υπάρχει) 2.5.1. Αν έχουν
ναυτολογηθεί σε πλοία με Ελληνική ή ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ,
πιστοποιητικό του ΥΠΟΥΝΤ/Α.ΛΣ.−ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας/Τμήμα
Δ΄ (ΔΝΕΡ Δ΄) (2ας Μεραρχίας 18 – Πειραιάς) στο οποίο να φαίνονται οι
ημερομηνίες ναυτολόγησης και απόλυσης ή φωτοαντίγραφο Ναυτικού
Φυλλαδίου. Αν έχουν ναυτολογηθεί σε Πλοία με σημαία κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή τρίτης χώρας, μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ,
πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας θεωρημένο από Ελληνική Λιμενική ή
Προξενική Αρχή. 
Η ανωτέρω θαλάσσια υπηρεσία θα πρέπει να έχει
πραγματοποιηθεί σε εν ενεργεία εμπορικά πλοία, 1.500 οχ (500 κοχ). και
άνω, θα πρέπει να έχει διανυθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής
δικαιολογητικών που θα καθοριστεί με τη σχετική προκήρυξη εισαγωγής και
να μη συμπίπτει με το χρόνο φοίτησης του υποψήφιου στις διδακτικές
περιόδους του Λυκείου ή ΕΠΑΛ.
Για τους υποψήφιους της περίπτωσης
1.2.γ του άρθρου 2 του παρόντος (απόφοιτοι Ναυτικού − Ναυτιλιακού Τομέα
ειδικότητας Πλοιάρχου Μηχανικού) που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία των
κατ’ ιδίαν διδαχθέντων σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 25 του Π.Δ.
50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 παρ 8 του Π.Δ.
43/2010 (ΦΕΚ 86 Α΄) ως προς την περίοδο ναυτολόγησης, η θαλάσσια
υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη ανεξαρτήτως της περιόδου φοίτησης.
Τίτλο
σπουδών ή πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχει). 

Οι
κάτοχοι τίτλου σπουδών ή πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄, υποβάλλουν τους αντίστοιχους τίτλους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. 2.6.2. Πιστοποιητικά άλλα, πλην των
αναφερομένων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, προκειμένου να αξιολογηθούν για την
απόδειξη της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
Ι.
Βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το
συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την
αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ως προς το επίπεδο γνώσης της αγγλικής
γλώσσας ή 
ΙΙ. Βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας
στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή
αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε
δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της
αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα
στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική. 
3. Για τα
δικαιολογητικά (τίτλους απόλυσης, πιστοποίησης γνώσης της Αγγλικής
γλώσσας, κ.λπ.) υποψηφίων της Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας που θα
εισαχθούν στις ΑΕΝ θα πραγματοποιηθεί από την Υπηρεσία έλεγχος
γνησιότητας.
Πώς υπολογίζονται τα μόρια για όσους συμμετέχουν με το απολυτήριο
Η επιλογή και ο καθορισμός σειράς προτεραιότητας εισαγωγής των
υποψηφίων στις Σχολές, των υποψηφίων της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας
πραγματοποιείται με την αντίστοιχη μηχανογραφική εφαρμογή του
ΥΠΟΥΝΤ/Α.ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ.
Οι υποψήφιοι διαχωρίζονται και εντάσσονται στις
υποκατηγορίες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας ανάλογα με τον Απολυτήριο
τίτλο ή Πτυχίο που κατέχουν. Στη συνέχεια κατατάσσονται κατά σειρά
προτίμησης ειδικοτήτων και αντίστοιχων Σχολών που έχουν δηλώσει και με
απόλυτη βαθμολογική σειρά, που προκύπτει από τον τελικό βαθμό επιλογής
τους.
Ο τελικός βαθμός επιλογής διαμορφώνεται από:
– Το Γενικό
Βαθμό του απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος
πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1000) και ελέγχεται μέχρι χιλιοστού της
μονάδας.
– Τυχόν γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, προσαυξάνοντας το Γενικό Βαθμό απόλυσης κατά:
2.000 μόρια ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ
2.200 μόρια ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2.500 μόρια για το επίπεδο ΑΡΙΣΤΗ

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Βρετανία: Όχι σε χρήματα από το Ισραήλ λένε φοιτητές

Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα οι έντονες κινητοποιήσεις των φιλοπαλαιστινιακών φοιτητών σε όλη την χώρα που …