Αγρίνιο: Αιτήσεις πληρωμής μέχρι 31 Αυγούστου του Μέτρου 132

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων πληρωμής για τους δικαιούχους του
Μέτρου 132 έχει παραταθεί μέχρι και τη Δευτέρα 31-8-2015 (καταληκτική
ημερομηνία).

Συνεπεία της ανωτέρω παράτασης, εκπρόθεσμες (με μείωση του ποσού κατά
1% για κάθε εργάσιμη ημέρα – άρθρο 22 της ΚΥΑ 1483/2009 και σημείο 10.1
του Οδηγού Εφαρμογής ΙΙ) θα θεωρούνται όσες αιτήσεις πληρωμής
κατατεθούν έως και την Παρασκευή 25-9-2015 (δηλαδή σε διάστημα 25
ημερολογιακών ημερών μετά την προθεσμία). Εντός αυτών των προθεσμιών ο
δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί παράταση, ενημερώνοντας
εγγράφως την αρμόδια ΔΑΟΚ για την πορεία του έργου και τους λόγους της
καθυστέρησης υποβολής αίτησης πληρωμής. Σε περίπτωση μη κατάθεσης
αίτησης πληρωμής ή αίτησης παράτασης δεόντως αιτιολογημένης εντός αυτών
των προθεσμιών, το έργο θεωρείται ότι εγκαταλείφθηκε. Αναλυτική
περιγραφή του Μέτρου 132:

Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων

Το μέτρο αποσκοπεί στη στήριξη μεθόδων παραγωγής που αποβλέπουν στη
βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων με στόχους: Την παροχή
εγγυήσεων στους καταναλωτές ως προς την ποιότητα ή τη διαδικασία
παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Την επίτευξη προστιθέμενης αξίας για τα πρωτογενή γεωργικά προϊόντα και τη βελτίωση των δυνατοτήτων διάθεσης τους στην αγορά.

Πεδίο εφαρμογής και Δράσεις Η στήριξη παρέχεται σε γεωργούς οι οποίοι
συμμετέχουν οικειοθελώς σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα παραγωγής
γεωργικών προϊόντων του παραρτήματος I της συνθήκης που προορίζονται
μόνο για ανθρώπινη κατανάλωση. Κατάλογος των κοινοτικων και εθνικων
καθεστωτων ποιοτητασ που ειναι επιλεξιμα για στηριξη περιλαμβανομενου
του καταλογου των προϊοντων για τα οποια μπορει να χορηγηθει στηριξη για
τα εθνικα προγραμματα. Περιγραφή του προγραμματος συμφωνα με τα
κριτηρια του εφαρμοστικου κανονισμου ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κοινοτικά καθεστώτα ποιότητας Βιολογική παραγωγή
στο πλαίσιο του Καν. 2092/91 του Συμβουλίου, όπως αντικαταστάθηκε από
τον Καν (ΕΚ) 834/2007.
Εθνικά καθεστώτα ποιότητας Σύστημα ολοκληρωμένης
διαχείρισης στη φυτική παραγωγή (AGRO 2) Σύστημα διαχείρισης για τη
διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος (AGRO 3)

Τα ανωτέρω εθνικά συστήματα ποιότητας εισήχθησαν : Agro 2 στις
23/12/1999 Agro 3 στις 04/07/2002 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Εφαρμόζονται
οι προδιαγραφές και κατευθύνσεις του Καν. 2092/91, όπως αντικαταστάθηκε
από τον Καν (ΕΚ) 834/2007.

Η στήριξη χορηγείται μόνο σε γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Δικαιούχοι Δικαιούχοι του
προγράμματος της βιολογικής παραγωγής μπορούν να κριθούν αγρότες φυσικά
και νομικά πρόσωπα εφόσον: Εντάσσουν στο σύστημα της βιολογικής
παραγωγής μέρος ή το σύνολο της εκμετάλλευσης Συνάπτουν συμβόλαιο με ένα
εγκεκριμένο Οργανισμό πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων και
προσκομίζουν στις ελεγκτικές αρχές βεβαίωση του Οργανισμού για την
τήρηση των διατάξεων του Καν. 2092/91, όπως αντικαταστάθηκε από τον Καν
(ΕΚ) 834/2007. Εφαρμόζουν πιστά τις κατευθύνσεις, προδιαγραφές και
τεχνικές όπως προβλέπονται στον Καν. 2092/91, όπως αντικαταστάθηκε από
τον Καν (ΕΚ) 834/2007. Δέχονται και διευκολύνουν τους ελέγχους που
πραγματοποιούν εξουσιοδοτημένα Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα. Κατάλογος
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που είναι επιλέξιμα για στήριξη, εφόσον
φέρουν ή προορίζεται να φέρουν ενδείξεις περί του βιολογικού τρόπου
παραγωγής τους.

Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης Δημητριακά Βρώσιμα όσπρια
Οινάμπελοι, σταφιδάμπελοι, επιτραπέζια Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
Εκτροφές αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοίρων, πουλερικών για την παραγωγή
κρέατος ή και γάλακτος ή και αυγών. Έλαια – λίπη Προϊόντα αλευροποιϊας,
αρτοποιϊας ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικά Οίνος, όξος Προϊόντα γαλακτοκομίας
Παρασκευάσματα κρεάτων

Μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα Προσδιορισμός των αρχών που είναι
επιφορτισμένες με την επίβλεψη της λειτουργίας του συστήματος και
περιγραφή των οργανωτικών ρυθμίσεων για την επίβλεψη. Την εποπτεία του
συστήματος της βιολογικής παραγωγής όπως προβλέπεται στον Καν. 2092/91,
όπως αντικαταστάθηκε από τον Καν (ΕΚ) 834/2007 την έχει η Δ/νση
Βιολογικής γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η πιστοποίηση και ο έλεγχος της τήρησης των προϋποθέσεων της
βιολογικής παραγωγής όπως προβλέπεται στον Καν. 2092/91, όπως
αντικαταστάθηκε από τον Καν (ΕΚ) 834/2007, γίνεται από αναγνωρισμένους
ανεξάρτητους πιστοποιητικούς φορείς. Ο έλεγχος των φορέων πιστοποίησης
γίνεται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών
Προϊόντων, ο οποίος είναι θεσμικός φορέας στο χώρο της ποιότητας των
ελληνικών γεωργικών προϊόντων και λειτουργεί υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (AGRO 2) Δικαιούχοι Δικαιούχοι της
στήριξης μπορούν να κριθούν γεωργοί φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα
κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης εφόσον εντάξουν μία τουλάχιστον από τις
επιλέξιμες καλλιέργειές τους στο σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και προδιαγραφές του πρότυπου Agro 2.
Περιγραφή Σύμφωνα Με Τα Κριτήρια Του Εφαρμοστικού Κανονισμού

H ολοκληρωμένη διαχείριση στη γεωργική παραγωγή θεωρείται ως μία από
τις προαιρετικές, αλλά πλέον αναγκαίες μορφές παραγωγικής διαδικασίας
της σύγχρονης γεωργικής πρακτικής, συμβάλλοντας στη δημιουργία
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα.

Πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης που στηρίζεται στην ορθολογική
χρήση των φυσικών πόρων, των λιπασμάτων και των φυτοπροστατευτικών, κατά
την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας, γεγονός που οδηγεί στη μείωση
του κόστους παραγωγής και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων
στο περιβάλλον. Το σύστημα εφαρμόζεται είτε σε συλλογική βάση από ομάδες
παραγωγών, είτε από μεμονωμένους παραγωγούς, με επιστημονική υποστήριξη
και παρακολούθηση από επιβλέποντα γεωτεχνικό σύμβουλο.

Η εφαρμογή του Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή,
βασίζεται στα πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2 που έχει εκπονήσει ο AGROCERT –
Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, ο οποίος
είναι θεσμικός φορέας στο χώρο της ποιότητας των ελληνικών γεωργικών
προϊόντων και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Σύστημα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και
είναι ανοικτό σε όλους τους παραγωγούς, εξασφαλίζει την πλήρη
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων και ανταποκρίνεται στις υπάρχουσες και τις
μελλοντικές δυνατότητες διάθεσης στην αγορά.

Η εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης έχει ως
αποτέλεσμα την παραγωγή προϊόντων ανωτέρας ποιότητας με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, ενώ η τήρηση των προδιαγραφών ελέγχεται από ανεξάρτητους
οργανισμούς ελέγχου. Επισημαίνεται ότι οι προδιαγραφές που περιέχονται
στα πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2 υπερκαλύπτουν τις κανονιστικές απαιτήσεις
σχετικά με τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και το περιβάλλον,
καθώς και με τους κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής, που προβλέπονται
στα παραρτήματα III KAI IV του ΚΑΝ(ΕΚ)73/2009. Από το 2001 μέχρι σήμερα
στην Ελλάδα έχουν ενταχθεί στο σύστημα περισσότερα από 20.000 Ηα ,
αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά στο άμεσο μέλλον. ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΚΑΝ. 1974/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ειδικότερα πληρούνται τα κριτήρια του Καν. 1974/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως :

Η ιδιοτυπία του τελικού προϊόντος που απορρέει από τις αναλυτικές
υποχρεώσεις από τη διαδικασία παραγωγής όπως προβλέπονται στο πρότυπο
Agro 2.

Εδικότερα η γεωργική εκμετάλλευση υποχρεούται να εφαρμόζει τις νομικές απαιτήσεις του προτύπου στη βάση των οποίων είναι:

Ο σπόρος θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη πηγή και να
τηρείται αρχείο ανά αγροτεμάχιο με τον αριθμό της παρτίδας, το όνομα της
ποικιλίας, παραστατικά αγοράς και ποιότητας.

Η διαχείριση του εδάφους θα γίνεται βάση ειδικού σχεδίου που
συντάσσεται από τον επιβλέποντα σε συνεργασία με το δικαιούχο και θα
αφορά την καταλληλότητα και βελτίωση του αγροτεμαχίου, την αύξηση της
οργανικής ουσίας, τη μηχανική κατεργασία, τη συμπίεση, την απολύμανση. Η
λίπανση θα γίνεται βάση σχεδίου το οποίο θα συντάσσεται από τον
επιβλέποντα σε συνεργασία με τον δικαιούχο και θα περιλαμβάνει τον
προσδιορισμό των απαιτήσεων των φυτών σε σχέση με τις συγκεντρώσεις του
εδάφους, συστάσεις για την ποσότητα και τον τύπο του λιπάσματος, χρόνο
και συχνότητα εφαρμογής, αποθήκευση, χρήση στοιχείων εφαρμογής των
λιπασμάτων.

Η άρδευση θα γίνεται βάση σχεδίου το οποίο θα συντάσσεται από τον
επιβλέποντα σε συνεργασία με τον δικαιούχο και περιλαμβάνει τον
υπολογισμό των απαιτήσεων σε νερό σε συνδυασμό με τις λοιπές
επικρατούσες συνθήκες, την μέθοδο άρδευσης, την ποιότητα και την παροχή
του αρδευτικού νερού.

Η φυτοπροστασία θα γίνεται βάση σχεδίου το οποίο θα συντάσσεται από
τον επιβλέποντα σε συνεργασία με τον δικαιούχο και περιλαμβάνει τη
μέθοδο και τα μέσα φυτοπροστασίας, την επιλογή του φυτοπροστατευτικού
μέσου, την καταγραφή εφαρμογής κάθε μέσου, τα μέσα ατομικής προστασίας,
τον χρόνο αναμονής πριν τη συγκομιδή, τα μέσα εφαρμογής, τη διαχείριση
των πλεονασμάτων, αναλύσεις υπολειμμάτων, διαχείριση φυτοπροστατευτικών
προϊόντων. Ο τρόπος και ο χρόνος συγκομιδής καθώς επίσης οι απαραίτητοι
μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, σε ό,τι αφορά την υγιεινή των εργαζομένων, το
πλύσιμο, τη χρήση χημικών μέσων, τη συσκευασία, την αποθήκευση, θα
γίνονται βάση σχεδίου ενώ οφείλει να παρακολουθεί μαθήματα κατάρτισης
για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος και της διαχείρισης της
εκμετάλλευσης. Η τήρηση τωνπροϋποθέσεων ελέγχεται από ανεξάρτητο φορέα
Το σύστημα είναι ανοικτό για όλους τους παραγωγούς

Το σύστημα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και εγγυάται πλήρη ιχνηλασιμότητα. Ειδικότερα :

Ως ιχνηλασιμότητα νοείται το σύνολο των ενεργειών που συνδέουν και
συσχετίζουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το τελικό προϊόν με το
αγροτεμάχιο από το οποίο προέρχεται (ταυτότητα αγροτεμαχίου), έτσι ώστε
να είναι δυνατή από τον πελάτη η ανίχνευση της πορείας παραγωγής και
προέλευσης του, μέσω των προτύπων AGRO 2.1 και AGRO2.2.

Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες για τον
εντοπισμό της προέλευσης του γεωργικού προϊόντος από τη μονάδα της
αρχικής του παραγωγής μέχρι την παράδοση στον πελάτη.

Η διαδικασία πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τα κάτωθι:

Κάθε παραγωγός που είναι ενταγμένος στο σύστημα καθώς και τα
αγροτεμάχια του πρέπει να φέρουν κωδικοποίηση, η οποία να είναι μοναδική
για κάθε παραγωγό και για κάθε αγροτεμάχιο του. Όλες οι βασικές
λειτουργίες, διαδικασίες, ενέργειες του συστήματος που απαιτούν
τεκμηρίωση πρέπει να βασίζονται και να τεκμηριώνονται με το σύστημα της
συγκεκριμένης «μοναδικής» κωδικοποίησης (πχ. Οδηγίες, καταγραφές εισροών
κλπ), έτσι ώστε να υπάρχει ιχνηλασιμότητα σε όλη την παραγωγική
διαδικασία.

Η διαδικασία ιχνηλασιμότητας πρέπει να διασφαλίζει τον ξεχωριστό
χειρισμό «συμβατικών» και «προϊόντων ολοκληρωμένης διαχείρισης» από την
μονάδα της αρχικής τους παραγωγής μέχρι την παράδοση στον πελάτη. Ο
βαθμός λεπτομέρειας της ιχνηλασιμότητας πρέπει να ικανοποιεί τουλάχιστον
τις παρακάτω βασικές απαιτήσεις:

Πρέπει να τηρείται σύστημα ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο αγροτεμαχίου
μέχρι το στάδιο της συγκομιδής. Πρέπει να τηρείται σύστημα
ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο παραγωγού κατά την παράδοση της συγκομιδής. Ο
βαθμός λεπτομέρειας της ιχνηλασιμότητας από την παράδοση της συγκομιδής
έως και το τελικό προϊόν πρέπει να αποτελεί συνάρτηση των απαιτήσεων
που έχουν οριστεί από την ίδια τη γεωργική εκμετάλλευσης, βάσει
νομοθεσίας και συμβάσεων με πελάτες.

Σε εξαγώγιμα προϊόντα συνιστάται η τήρηση συστήματος ιχνηλασιμότητας
σε επίπεδο παραγωγού. Το σύστημα συμβάλει στη μετατροπή της συμβατικής
παραγωγής σε ποιοτική συνεπώς δεν συμβάλει στην αύξηση της παραγωγής
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΓΙΑ
ΣΤΗΡΙΞΗ. Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης Δημητριακά Βρώσιμα όσπρια
Οινάμπελοι, σταφιδάμπελοι, επιτραπέζια Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
Σακχαρότευτλα. Προσδιορισμός της επίσημης αρχής ή αρχών που είναι
επιφορτισμένες με την επίβλεψη της λειτουργίας του καθεστώτος ποιότητας
και περιγραφή των οργανωτικών ρυθμίσεων για την επίβλεψη Η εποπτεία του
συστήματος γίνεται από Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών
Προϊόντων, ο οποίος είναι θεσμικός φορέας στο χώρο της ποιότητας των
ελληνικών γεωργικών προϊόντων και λειτουργεί υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση της τήρησης των προδιαγραφών και
κατευθύνσεων του AGRO 2 γίνεται από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους
πιστοποιητικούς οργανισμούς. Ο έλεγχος των φορέων πιστοποίησης γίνεται
από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
(AGRO 3) Δικαιούχοι Δικαιούχοι της στήριξης μπορούν να κριθούν γεωργοί
φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης
κάτοχοι μονάδων εκτροφής χοιρινών εφόσον εντάξουν τη μονάδα τους στο
σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και
προδιαγραφές του πρότυπου Agro 3.

Περιγραφη Συμφωνα Με Τα Κριτηρια Του Εφαρμοστικου Κανονισμου

Η διαρκώς αυξανόμενη κατανάλωση χοιρινού κρέατος σε συνδυασμό με τις
υψηλές απαιτήσεις των καταναλωτών, την είσοδο στην αγορά ομοειδών
προϊόντων από άλλες χώρες, διαμορφώνουν νέες συνθήκες υψηλού
ανταγωνισμού κατατάσσοντας τον τομέα της χοιροτροφίας ως τον πιο
δυναμικό κλάδο της εντατικής κτηνοτροφίας στη χώρα μας.

Η εφαρμογή σύγχρονων μορφών οργάνωσης της παραγωγής, με ταυτόχρονη
τήρηση κανόνων που αφορούν τη δημόσια υγεία, την υγεία και τις συνθήκες
διαβίωσης των ζώων, αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη ραγδαία
ανάπτυξη του κλάδου και την ανάδειξη της ποιότητας των προϊόντων
χοιροτροφίας. Ο AGROCERT σε συνεργασία με επιστημονικούς και
παραγωγικούς φορείς, εκπόνησε τη σειρά προτύπων AGRO 3-1, 3-2, 3-3 &
3-4, που αφορούν κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας (παραγωγή
ζωωτροφών, εκτροφή χοίρων, σφαγή, τυποποίηση).

Η εφαρμογή των απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων οδηγεί στην
πιστοποίηση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος με την απονομή
πιστοποιητικών και τη χορήγηση σημάτων. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. 1974/2006,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση
της Ποιότητας του Χοίρειου Κρέατος χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και
είναι ανοικτό σε όλους τους παραγωγούς, εξασφαλίζει την πλήρη
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων και ανταποκρίνεται στις υπάρχουσες και τις
μελλοντικές δυνατότητες διάθεσης στην αγορά. Η εφαρμογή του έχει ως
αποτέλεσμα την παραγωγή προϊόντων ανωτέρας ποιότητας με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, ενώ η τήρηση των προδιαγραφών ελέγχεται από ανεξάρτητους
οργανισμούς ελέγχου. Επισημαίνεται ότι οι προδιαγραφές που περιέχονται
στα πρότυπα AGRO 3-1, 3-2, 3-3 & 3-4 υπερκαλύπτουν τις κανονιστικές
απαιτήσεις διαχείρισης σχετικά με τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων
και το περιβάλλον, που προβλέπονται στον ΚΑΝ(ΕΚ)73/2009.

Ειδικότερα :

α) Η ιδιοτυπία του τελικού προϊόντος στο πλαίσιο των συστημάτων αυτού
του είδους απορρέει από αναλυτικές υποχρεώσεις ως προς τις γεωργικές
μεθόδους παραγωγής οι οποίες διασφαλίζουν: ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, στα
οποία συγκαταλέγεται η διαδικασία παραγωγής ή ποιότητα του τελικού
προϊόντος σαφώς ανώτερη των συνήθως εμπορικών προτύπων όσον αφορά τη
δημόσια υγεία, την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων ή την προστασία
του περιβάλλοντος

Η ιδιοτυπία του τελικού προϊόντος, απορρέει από το γεγονός ότι με την
εφαρμογή των φιλοπεριβαλλοντικών αυτών Συστημάτων, παράγονται
πιστοποιημένα, ποιοτικά και ασφαλή αγροτικά προϊόντα για τους
καταναλωτές, που είναι σαφώς ανώτερα από τα συμβατικά παραγόμενα
προϊόντα.

Στην περίπτωση του προτύπου AGRO 3.1, AGRO 3.2, AGRO 3.3, AGRO 3.4
που αφορά χοίρειο κρέας αναφερόμαστε στην ποιότητα του τελικού
προϊόντος. Συγκεκριμένα στα πρότυπα αυτά οι προδιαγραφές διαχείρισης
σχετικά με τη ν δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και το περιβάλλον
υπερκαλύπτουν τις κανονιστικές απαιτήσεις που προβλέπονται στον Καν.
1782/2003 (Μετρήσεις, εκμ/σεων, αναλύσεις, εκπαιδεύσεις, τεχνικό
προσωπικό σε κάθε στάδιο παραγωγικής διαδικασίας – παραγωγή ζωοτροφών,
εκτροφή χοίρων , σφαγή, τυποποίηση). Όλα αυτά οδηγούν στην εξασφάλιση
επί πλέον βελτιωμένης ποιότητας του τελικού προϊόντος.

β) Τα συστήματα επιβάλλουν ειδικές προδιαγραφές για την παραγωγή
προϊόντων, η τήρηση των οποίων ελέγχεται από ανεξάρτητο οργανισμό
ελέγχου Όσον αφορά τον τομέα της χοιροτροφίας, σύμφωνα με τα πρότυπα της
σειράς AGRO 3, καθιερώνονται προδιαγραφές και κανόνες που διασφαλίζουν
την υγιεινή και την ασφάλεια σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή των
ζωοτροφών μέχρι τη συσκευασία του χοιρινού κρέατος.

Τα πρότυπα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν από επιχειρήσεις παραγωγής
ζωοτροφών χοιροτροφίας (AGRO 3.1), χοιροτροφικές μονάδες (AGRO 3.2),
αλλά και από σφαγεία (AGRO 3.1), τυποποιητήρια κρέατος και
αλλαντοβιομηχανίες (AGRO 3.4). Οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν τα
πρότυπα, ανάλογα με τη δραστηριότητά τους, είτε το καθένα ξεχωριστά ή να
επιλέξουν την πιστοποίηση όλων των προτύπων της σειράς, έτσι ώστε να
ενταχθούν στο Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση του Χοίρειου
Κρέατος, προκειμένου τα προϊόντα τους να γίνουν αναγνωρίσιμα, να αυξηθεί
η προστιθέμενη αξία τους και να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των
καταναλωτών.

Ειδικότερα, Το πρότυπο AGRO 3.1: Περιλαμβάνει τις ειδικές απαιτήσεις
ως προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι παραγωγικές μονάδες για
την υγιεινή και την ασφάλεια των ζωοτροφών χοιροτροφίας. Το πρότυπο AGRO
3.2: Σκοπός αυτού του προτύπου είναι η καθιέρωση και πιστοποίηση
συγκεκριμένων κανόνων για την εκτροφή των χοίρων στις χοιροτροφικές
μονάδες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υγεία των εκτρεφόμενων ζώων και
κατ΄ επέκταση η υγιεινή και η ασφάλεια του παραγόμενου χοιρινού κρέατος.
Το πρότυπο AGRO 3.3: Περιλαμβάνει ειδικές απαιτήσεις ως προς τις οποίες
τα σφαγεία οφείλουν να συμμορφώνονται διαρκώς, προκειμένου να μπορέσουν
να απολάβουν της πιστοποίησης και του δικαιώματος χρήσης της ειδικής
σήμανσης.

Οι προδιαγρφές του AGRO 3.3 υπερβαίνουν εκείνες του αντίστοιχου
Κοινοτικού Προτύπου. Το πρότυπο AGRO 3.4: Το πρότυπο περιγράφει τις
ειδικές προδιαγραφές και τους συγκεκριμένους κανόνες για τον τεμαχισμό,
την αποστέωση, την επεξεργασία και τη συσκευασία του χοιρινού κρέατος,
ως προς τις οποίες τα τυποποιητήρια οφείλουν να συμμορφώνονται.

γ) Τα συστήματα αυτά είναι ανοικτά σε όλους τους παραγωγούς και
μπορούν να εφαρμόζονται ατομικά από μεμονωμένους παραγωγούς, είτε
συλλογικά από ομάδες παραγωγών.

δ) Τα συστήματα χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και εγγυώνται την πλήρη
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων Η πιστοποίηση χορηγείται μετά από τη
διενέργεια εξειδικευμένων ελέγχων και επιθεωρήσεων, δειγματοληψιών
γεωργικών προϊόντων, εργαστηριακών αναλύσεων, ελέγχων ιχνηλασιμότητας
κλπ, από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με αμεροληψία,
αντικειμενικότητα και διαφάνεια, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής
διαδικασίας.

Η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αποτελεί την καρδιά ενός συστήματος
Διασφάλισης Πιστοποιημένης Παραγωγής. Θα πρέπει να είναι αξιόπιστη και
να παρέχει με άμεσο τρόπο τις πληροφορίες που ζητούνται κάθε φορά.
Εξάλλου, η τήρηση και κοινοποίηση σχετικών πληροφοριών, για κάθε στάδιο
της παραγωγικής και μεταποιητικής διαδικασίας, είναι υποχρεωτική από τον
κανονισμό ΚΑΝ (Ε.Ε.) 852/2004. Σύμφωνα με την απόφαση 402669/11.12.2001
της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, κάθε
χοιροτροφική μονάδα κωδικοποιείται με τα γράμματα EL και εξαψήφιο
αριθμό, από τον οποίο τα δύο πρώτα ψηφία υποδηλώνουν το νομό της έδρας
της εκμετάλλευσης και τα υπόλοιπα τέσσερα τον αύξοντα αριθμό της
μονάδας. Αυτή είναι και η βάση για την ταυτοποίηση των παραγώγων της
χοιροτροφικής μονάδας.

Σε αυτόν τον αλφάριθμο προστίθεται τετραψήφιος αριθμός ενδεικτικός
της μητέρας του παραγώγου (Η σήμανση των χοιρομητέρων, άρα και η τήρηση
στοιχείων που τις αφορά είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία). Ένας
τριψήφιος αριθμός που δηλώνει τον αριθμό του κελιού πάχυνσης
ακολουθούμενος από άλλον έναν τριψήφιο αριθμό που αντιστοιχεί στην ημέρα
του έτους, δηλωτικός της ημέρας σφαγής συμπληρώνουν τα στοιχεία των
παραγώγων της μονάδας. Για τα προϊόντα σφαγείου σήμερα απαιτείται η
σφαγή να γίνεται αποκλειστικά σε σφαγεία που έχουν κωδικό αριθμό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο συμβαίνει και με τα
τυποποιητήρια-συσκευαστήρια. Στο σφαγείο γίνεται καταχώρηση των
στοιχείων (μπορεί να προστεθεί και ο αύξων αριθμός σφαγής του ζώου ανά
ημέρα) και προστίθεται ο κωδικός αριθμός του σφαγείου (νέος τριψήφιος
αλφάριθμος). Τέλος η ταυτότητα των τεμαχίων συμπληρώνεται επιπλέον και
με τον τριψήφιο κωδικό αριθμό του τυποποιητηρίου.

ε) Τα συστήματα ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες ή προβλέψιμες
δυνατότητες διάθεσης στην αγορά. Επειδή αφορά μετατροπή συμβατικών
παραγωγών σε ποιοτικές δεν υφίσταται πρόβλημα διάθεσης, άλλωστε το
γεγονός ότι προσφέρονται εγγυήσεις στους καταναλωτές δεν
αντιμετωπίζονται προβλήματα διάθεσης. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μόνο Χοίριο
Κρέας ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ.

Η γεωργική εκμετάλλευση ή η μονάδα χοιροτροφίας επιθεωρείται και
ελέγχεται σε τακτική βάση, από ανεξάρτητους, εγκεκριμένους, ιδιωτικούς
φορείς πιστοποίησης για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις
και επιβλέπεται, από τον AGROCERT.

 Η εποπτεία του συστήματος γίνεται από Οργανισμό Πιστοποίησης και
Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, ο οποίος είναι θεσμικός φορέας στο χώρο
της ποιότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων και λειτουργεί υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο ((ΚΥΑ 267600, ΦΕΚ 510 Β΄/10.04.07).

Επισημαίνεται ότι, θα πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως οι απαιτήσεις των
προτύπων και να ακολουθούνται συστηματικά από πλήρεις καταγραφές και
τήρηση σχετικών αρχείων, προκειμένου να αποδεικνύεται η διαχρονική
τήρησή τους και η επιχείρηση να είναι σε θέση να επιθεωρείται από κάθε
ενδιαφερόμενο τρίτο μέρος, είτε κατά την διαδικασία των αυτοελέγχων,
είτε κατά τη διαδικασία των επιθεωρήσεων του φορέα πιστοποίησης ή του
AGROCERT. Φορέας Εφαρμογής Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ποσό της
στήριξης ανά είδος επιλέξιμου συστήματος Α.

Στήριξη στους γεωργούς που συμμετέχουν στον Καν.2092/91 όπως
αντικαταστάθηκε από τον Καν (ΕΚ) 834/2007. Φυτική παραγωγή Δενδρώδη,
Αμπέλι μέχρι 1700 € ετησίως ανά εκμετάλλευση Φυτά μεγάλης καλλιέργειας
μέχρι 1500 € ετησίως ανά εκμετάλλευση Ζωϊκή παραγωγή Μέχρι 1800 €
ετησίως ανά εκμετάλλευση Β.

 Στήριξη στους γεωργούς που συμμετέχουν στα εθνικά προγράμματα
ποιότητας. Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή (AGRO
2) Όλες οι καλλιέργειες μέχρι 1400 € ετησίως ανά εκμετάλλευση Σύστημα
Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της ποιότητας του χοιρείου κρέατος AGRO 3
Μέχρι 3000 € ετησίως ανά εκμετάλλευση. Η στήριξη παρέχεται στους
δικαιούχους για πέντε έτη. Αιτιολόγηση του σταθερού κόστους

Η ετήσια ενίσχυση στο καθεστώς ποιότητας του Καν.(ΕΟΚ) 2092/91 και
στα εθνικά προγράμματα ποιότητας υπολογίζεται με βάση τα ακόλουθα
σταθερά κόστη:

Τις δαπάνες που συνεπάγεται η ένταξη στο καθεστώς ποιότητας Την ετήσια εισφορά συμμετοχής

Τις δαπάνες ελέγχου που συνδέονται με την τήρηση των προδιαγραφών που
ορίζονται σε κάθε καθεστώς ποιότητας. Χρηματοδότηση Αποφυγή Διπλής
Επιδότησης Γεωργοί που έχουν ενταχθεί στα μέτρα 3.1 (Βιολογική Γεωργία)
και 3.2. (Βιολογική Κτηνοτροφία) του Άξονα 3 (Γεωργοπεριβαλλοντικά) του
ΕΠΑΑ ή εντάσσονται στα μέτρα 2.1.4 / 1 και 2.1.4 / 2 του άξονα 2 δύναται
να ενταχθούν στο παρόν μέτρο υπό τον όρο ότι από τις ενισχύσεις των
ανωτέρω μέτρων θα αφαιρούνται τα σταθερά κόστη που ελήφθησαν υπόψη για
τον υπολογισμό της ενίσχυσης του παρόντος μέτρου.

Συνάφεια Πρώτου Πυλώνα

Τα κριτήρια και οι κανόνες για τη διασφάλιση ότι τα καθεστώτα
στήριξης που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι και στο άρθρο 2 παράγραφος 2
του Καν.(ΕΚ) 1974/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Επιτροπής δεν
ενισχύονται από άλλα μέσα της ΚΓΠ είναι τα ακόλουθα :

Οι ενισχύσεις για τη συμμετοχή των γεωργών σε συστήματα ποιότητας (α)
Κοινοτικά του καν. 2092/91, όπως αντικαταστάθηκε από τον Καν (ΕΚ)
834/2007. (β) Εθνικά δεν μπορούν να δίνονται στους δικαιούχους των
ενισχύσεων του Καν (ΕΚ) 73/2009 και στα καθεστώτα ενίσχυσης του
Κεφαλαίου 5 του Προγράμματος. Στα πλαίσια του παρόντος μέτρου δεν
χορηγούνται ενισχύσεις στα οπωροκηπευτικά. Επίσης, βάσει του Καν. (ΕΚ)
73/2009 του Συμβουλίου καταβάλλεται στήριξη υπό τη μορφή πρόσθετης
ενίσχυσης σε γεωργούς οι οποίοι:

α) καλλιεργούν και παράγουν σίτο υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με το
εθνικό καθεστώς ποιότητας του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Agro
2.1 και 2.2, και

β) παράγουν ελαιοκομικά προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης
(Π.Ο.Π.) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.), και παράλληλα
πληρούν τις πρόσθετες ποιοτικές υποχρεώσεις των αρχών της Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο Agro 2.1 και 2.2 ή των αρχών
της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία,
για τα έτη 2010, 2011 και 2012.

Για την αποφυγή επικάλυψης μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα, δεν
είναι δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης σκληρού σίτου, ελαιολάδου και
επιτραπέζιων ελιών, κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012, όσοι γεωργοί
συγχρηματοδοτούνται για τις ίδιες δράσεις και για το ίδιο έτος ενίσχυσης
στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου 132 του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007-2013.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Μητσοτάκης προς Σκόπια και Τουρκία: Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους

Για την Τουρκία ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «οι κόκκινες γραμμές μας είναι αδιαπραγμάτευτες, και …