"Ευελιξία", ονομάζονται τώρα οι ομαδικές απολύσεις!!!

Ριζικές αλλαγές καλείται να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση στον
εργασιακό τομέα, με κυρίαρχη λογική την ενίσχυση της «ευελιξίας» στην
αγορά εργασίας. Σύμφωνα με το ΦΕΚ στο οποίο αποτυπώνονται οι πολιτικές
που θα εφαρμόσει η κυβέρνηση, βάσει της συμφωνίας με τους δανειστες, έως
τον Οκτώβριο του 2015 η κυβέρνηση θα δρομολογήσει διαδικασία
διαβούλευσης με επικεφαλής μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων με
σκοπό την επανεξέταση ορισμένων υφιστάμενων πλαισίων της αγοράς
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών απολύσεων, της συλλογικής δράσης και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Την
ίδια στιγμή αναγράφεται στο σχετικό ΦΕΚ, η κυβερνητική δέσμευση να
καταργηθεί, ως προαπαιτούμενο, η νομοθεσία της μεταβατικής περιόδου των
συμφωνιών η οποία θεσπίστηκε με το άρθρο 72 του νόμου 4331/2015 της 2ας
Ιουλίου 2015. Καθίσταται σαφές ότι ένα σκληρό πακέτο αντεργατικών
πολιτικών έρχεται να βάλει στο «στόχαστρο» τους εργαζόμενους.
Ακόμη,
έως τον Δεκέμβριο του 2015, οι ελληνικές αρχές καλούνται να έχουν
εγκρίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (βασικό παραδοτέο) για την
καταπολέμηση της αδήλωτης και της ατελώς δηλωμένης εργασίας, «προκειμένου
να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των νόμιμων εταιρειών, να
προστατευτούν οι εργαζόμενοι και να αυξηθούν τα έσοδα από τη φορολογία
και την κοινωνική ασφάλιση. Αυτό θα περιλαμβάνει τη βελτίωση της
διακυβέρνησης της Επιθεώρησης Εργασίας και θα παρέχει συγκεκριμένη
τεχνική βοήθεια».
Ως πρώτο βήμα, οι αρχές θα προβούν στη διασύνδεση του συστήματος πληροφοριών ΕΡΓΑΝΗ με την Εφορία και το ΙΚΑ με σκοπό τον εντοπισμό της αδήλωτης εργασίας.
Ιδιαίτερη αναφορά, σύμφωνα με το aftodioikisi.gr, γίνεται και για τον τομέα της εκπαίδευσης, όπου οι ελληνικές αρχές καλούνται, μεταξύ άλλων, «να
διασφαλίσουν τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του τομέα της εκπαίδευσης
σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ και αυτό θα τροφοδοτήσει την
προγραμματισμένη ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης. Οι αρχές, σε συνεργασία
με τον ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα επικαιροποιήσουν, έως
τον Απρίλιο του 2016, την αξιολόγηση του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το 2011».
Αναλυτικότερα, ολόκληρο το τμήμα του ΦΕΚ Α’ 94/2015 (σελ 98-99) που αναφέρεται στην αγορά εργασίας:
Τα
τελευταία έτη έχουν συντελεστεί μείζονες αλλαγές στους ελληνικούς
θεσμούς της αγοράς εργασίας και στα συστήματα διαπραγμάτευσης των
μισθών, ώστε να καταστεί η αγορά εργασίας πιο ευέλικτη. Οι ελληνικές
αρχές έχουν δεσμευτεί να ακολουθήσουν τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ
στους θεσμούς της αγοράς εργασίας και να ενισχύσουν τον εποικοδομητικό
διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Η προσέγγιση αυτή πρέπει όχι μόνο
να εξισορροπήσει την ευελιξία με τη δικαιοσύνη για εργαζόμενους και
εργοδότες, αλλά και να λάβει υπόψη το πολύ υψηλό επίπεδο ανεργίας και
την ανάγκη επιδίωξης βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, καθώς
και κοινωνικής δικαιοσύνης. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να καταργήσει, ως
προαπαιτούμενο, τη νομοθεσία της μεταβατικής περιόδου των συμφωνιών η
οποία θεσπίστηκε με το άρθρο 72 του νόμου 4331/2015 της 2ας Ιουλίου
2015.
Επανεξέταση των θεσμών της αγοράς εργασίας.
Έως
τον Οκτώβριο του 2015 η κυβέρνηση θα δρομολογήσει διαδικασία
διαβούλευσης με επικεφαλής μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων με
σκοπό την επανεξέταση ορισμένων υφιστάμενων πλαισίων της αγοράς
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών απολύσεων, της συλλογικής
δράσης και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, λαμβανομένων υπόψη των
βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Περαιτέρω συμβολή
στη διαδικασία διαβούλευσης που περιγράφεται ανωτέρω θα παρασχεθεί από
διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ΔΟΕ. Η οργάνωση, οι όροι
εντολής και τα χρονοδιαγράμματα θα συμφωνηθούν με τα θεσμικά όργανα.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεξέτασης, οι αρχές θα
ευθυγραμμίσουν τα πλαίσια για τις ομαδικές απολύσεις, τη συλλογική δράση
και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ.
Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή στο τρέχον πλαίσιο συλλογικών
διαπραγματεύσεων πριν από την ολοκλήρωση της επανεξέτασης. Οι αλλαγές
στις πολιτικές για την αγορά εργασίας δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την
επιστροφή σε παλαιότερα πλαίσια πολιτικής, ασύμβατα με τους στόχους της
προώθησης μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.
Αδήλωτη εργασία.
Έως
τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές θα έχουν εγκρίνει ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο δράσης (βασικό παραδοτέο) για την καταπολέμηση της αδήλωτης και
της ατελώς δηλωμένης εργασίας, προκειμένου να ενισχυθεί η
ανταγωνιστικότητα των νόμιμων εταιρειών, να προστατευτούν οι εργαζόμενοι
και να αυξηθούν τα έσοδα από τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση.
Αυτό θα περιλαμβάνει τη βελτίωση της διακυβέρνησης της Επιθεώρησης
Εργασίας και θα παρέχει συγκεκριμένη τεχνική βοήθεια. Ως πρώτο βήμα, οι
αρχές θα προβούν στη διασύνδεση του συστήματος πληροφοριών ΕΡΓΑΝΗ με την
Εφορία και το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σκοπό τον εντοπισμό της
αδήλωτης εργασίας.
Επαγγελματική κατάρτιση.
Επιπλέον,
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2016 και προκειμένου να επιτύχει τον
εκσυγχρονισμό και την επέκταση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης (ΕΕΚ), και με βάση τη μεταρρύθμιση που εγκρίθηκε το 2013 (ν.
4186/2013), η κυβέρνηση, έως τον Δεκέμβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο):
i) θα θεσπίσει ένα σύγχρονο πλαίσιο ποιότητας για την ΕΕΚ/μαθητεία,
ii)
θα δημιουργήσει ένα σύστημα για τον προσδιορισμό των αναγκών σε επίπεδο
δεξιοτήτων και μια διαδικασία αναβάθμισης των προγραμμάτων και της
πιστοποίησης,
iii) θα δρομολογήσει πιλοτικές συμπράξεις με περιφερειακές αρχές και εργοδότες το 2015-2016 και

iv) θα χαράξει ολοκληρωμένο σχέδιο εφαρμογής του Υπουργείου Εργασίας,
του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΑΕΔ, με σκοπό την παροχή του
απαιτούμενου αριθμού θέσεων μαθητείας για όλους τους σπουδαστές της
επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ και ΙΕΚ) έως το 2016 και για το 33%
τουλάχιστον του συνόλου των σπουδαστών της τεχνικής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) έως το 2016-2017 και
v) θα
διασφαλίσει μεγαλύτερη συμμετοχή των εργοδοτών και μεγαλύτερη χρήση της
ιδιωτικής χρηματοδότησης. Το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα λειτουργήσουν
περιφερειακές συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.
Ανάπτυξη ικανοτήτων.
Μεσοπρόθεσμα,
θα ενισχυθεί η ικανότητα του Υπουργείου Εργασίας όσον αφορά τη χάραξη,
εφαρμογή και παρακολούθηση των πολιτικών, προκειμένου να αυξηθεί η
ικανότητά του να υλοποιεί μεταρρυθμίσεις στον τομέα της κοινωνικής
πρόνοιας και ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, καθώς και να
επιτυγχάνει την εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία.
Αυτό θα περιλαμβάνει τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης με
την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ. Η ισχύουσα εργατική
νομοθεσία θα απλουστευθεί και θα εξορθολογιστεί μέσω της κωδικοποίησής
της σε έναν Κώδικα Εργατικής Νομοθεσίας έως τα τέλη του 2016 (βασικό
παραδοτέο).
Τεχνική βοήθεια.
Για
την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων,
συμπεριλαμβανομένων της μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας, της ΕΕΚ και
της ανάπτυξης ικανοτήτων του Υπουργείου Εργασίας, οι αρχές θα κάνουν
χρήση της τεχνικής βοήθειας, επωφελούμενες μεταξύ άλλων από την
εμπειρογνωμοσύνη διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ και η ΔΟΕ.
Εκπαίδευση.
Οι
αρχές θα διασφαλίσουν τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του τομέα της
εκπαίδευσης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ και αυτό θα
τροφοδοτήσει την προγραμματισμένη ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης. Οι
αρχές, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα
επικαιροποιήσουν, έως τον Απρίλιο του 2016, την αξιολόγηση του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το 2011.
Η
εν λόγω επανεξέταση θα καλύπτει όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης,
συμπεριλαμβανομένων των δεσμών μεταξύ έρευνας και εκπαίδευσης και της
συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων
με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (βλ.
επίσης ενότητα 4.2). 
Μεταξύ άλλων, η επανεξέταση θα αξιολογήσει την
υλοποίηση της μεταρρύθμισης του «Νέου Σχολείου», το περιθώριο περαιτέρω
εξορθολογισμού (των τάξεων, σχολείων και πανεπιστημίων), τη λειτουργία
και διακυβέρνηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την
αποδοτικότητα και αυτονομία των δημόσιων εκπαιδευτικών μονάδων και την
αξιολόγηση και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Η επανεξέταση θα προτείνει
συστάσεις σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ.
Με
βάση τις συστάσεις της επανεξέτασης, οι αρχές θα εκπονήσουν
επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό σχέδιο δράσης και θα υποβάλουν προτάσεις
για δράσεις το αργότερο έως τον Μάιο του 2016, οι οποίες θα εγκριθούν
έως τον Ιούλιο του 2016, και εφόσον είναι δυνατόν, τα μέτρα θα πρέπει να
τεθούν σε ισχύ πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Ειδικότερα, οι
αρχές δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τον αριθμό διδακτικών ωρών ανά μέλος
του προσωπικού, καθώς και την αναλογία μαθητών ανά τάξη και ανά
εκπαιδευτικό, με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ, το αργότερο
έως τον Ιούνιο του 2018. 
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των
σχολικών μονάδων θα συνάδει με το γενικό σύστημα αξιολόγησης της
δημόσιας διοίκησης. Οι αρχές θα διασφαλίσουν τη δίκαιη μεταχείριση όλων
των φορέων παροχής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών
ιδρυμάτων, καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …