Τεχνικός ασφαλείας-Καθήκοντα

1.    Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των
εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο
εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού
ασφάλειας.
Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:
α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη
των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της
και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
β) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την
αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
2.    Επίσης ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει μία γραπτή εκτίμηση των
κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας.
Στη γραπτή εκτίμηση κινδύνου γίνεται μία συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας και καταγράφονται:
•    Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες
•    Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν όχι
•    Τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν.
3.    Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον
υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε
τρεις κατηγορίες Α, Β, Γ (υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας). Ο
χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των
εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.
4.    Προκειμένου οι εργοδότες να ανταποκριθούν στην παραπάνω υποχρέωση τους έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν τα καθήκοντα αυτά:
•    σε άτομα της επιχείρησης (πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την προβλεπόμενη ειδικότητα) ή
•    σε άτομα εκτός της επιχείρησης (πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την προβλεπόμενη ειδικότητα) ή
•    σε ΕΞΥΠΠ ή
•    σε εργαζόμενο της επιχείρησης (κάτοχο απολυτηρίου τεχνικού λυκείου ή
μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής
σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή κάτοχο άδειας
άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και με οκταετή προϋπηρεσία που
λογίζεται από την απόκτηση του απολυτηρίου ή της άδειας, εφόσον όμως
αυτός απασχολείται με πλήρες ωράριο στην επιχείρηση) μετά από κατάλληλη
επιμόρφωση τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον η επιχείρηση ανήκει στην Β ή Γ
κατηγορία επικινδυνότητας και απασχολούν μέχρι 50 άτομα.
5.    Σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων δίνεται η δυνατότητα και
στους ίδιους τους εργοδότες να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του
τεχνικού ασφάλειας εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα. Οι περιπτώσεις
αυτές είναι:
α. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στη Γ κατηγορία και απασχολούν μέχρι
50 άτομα με την προϋπόθεση της κατάλληλης επιμόρφωσης (άρθρο 12 §4
εδάφιο γ του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
(ν. 3850/2010)). Για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων της
επιμόρφωσης αυτής έχει εκδοθεί η 29331/1135/27-12-2012 υπουργική
απόφαση.
β. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στις κατηγορίες Β ή Γ και απασχολούν
λιγότερους από 50 εργαζόμενους, εάν ο εργοδότης είναι πτυχιούχος (ΑΕΙ) ή
(ΤΕΙ) και έχει μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που
προβλέπονται για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η
επιχείρησή του (άρθρο 12 §5 του κώδικα νόμων για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010)).
γ. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β και απασχολούν
λιγότερους από 20 εργαζόμενους, εάν ο εργοδότης είναι πτυχιούχος (ΑΕΙ) ή
(ΤΕΙ) και έχει μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που δεν
προβλέπεται όμως για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η
επιχείρησή του, με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35
ωρών (άρθρο 12 §5 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων (ν. 3850/2010)).
δ. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στη κατηγορία Β και απασχολούν μέχρι
και 6 εργαζόμενους, με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον
35 ωρών και εφόσον ο εργοδότης είναι πτυχιούχος τεχνικής ειδικότητας
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ινστιτούτου Επαγγελματικής
Κατάρτισης ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής και το
αντικείμενο των σπουδών του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της
επιχείρησής του (άρθρο 12 §6 του κώδικα νόμων για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010)).
ε. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β και απασχολούν μέχρι
και 3 εργαζόμενους με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον
35 ωρών και εφόσον ο εργοδότης έχει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος
εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειας του σχετίζεται με τη
δραστηριότητα της επιχείρησής του ή αποδεδειγμένα ασκεί επί δεκαετία και
πλέον την οικονομική δραστηριότητα για την οποία θα αναλάβει τις
υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας. (άρθρο 12 §6 του κώδικα νόμων για
την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010)).
Για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων της επιμόρφωσης αυτής έχει εκδοθεί η 29331/1135/27-12-2012 υπουργική απόφαση.
στ. Αυτοαπασχολούμενοι εργοδότες που δεν απασχολούν προσωπικό έχουν το
δικαίωμα επιμόρφωσης, εφόσον έχουν τα υπόλοιπα προβλεπόμενα προσόντα,
αλλά καμία υποχρέωση παρακολούθησης ενός τέτοιου προγράμματος δεν έχουν.
6.    Επισημαίνεται ότι είναι στην απόλυτα διακριτική ευχέρεια των
εργοδοτών να επιλέξουν να αναθέσουν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας
σε άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με ΕΞΥΠΠ ή
να επιμορφώσουν εργαζόμενους της επιχείρησής τους ή να επιμορφωθούν οι
ίδιοι.
7.    Εφόσον επιλέξετε την περίπτωση να επιμορφωθείτε εσείς οι ίδιοι ή
να επιμορφώσετε εργαζόμενο της επιχείρησής σας, μπορείτε να υποβάλλετε
στο φορέα μας αίτηση συμμετοχής σε τέτοια προγράμματα επιμόρφωσης
συμπληρώνοντας την αίτηση που επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή.
8.    Εάν από την εξέταση των στοιχείων της αίτησής σας διαπιστωθεί ότι
δεν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις επιμόρφωσης θα σας
ενημερώσουμε σχετικά και θα σας επιστρέψουμε την προκαταβολή σας.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Σκέρτσος: Η Ελλάδα είναι η 8η φθηνότερη χώρα στην ΕΕ

 «Η Ελλάδα παραμένει μια σχετικά φθηνή χώρα σε σχέση με τα άλλα μέλη της ΕΕ», …