10 οι προσλήψεις που θα γίνουν στην Ξάνθη

Ανακοίνωση για την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί
ωρομισθία, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του
Δημοτικού Ωδείου του Τμήματος Πολιτισμού του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και
να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην
ακόλουθη διεύθυνση: οδός Πλ. Διοικητηρίου 1Α, 3ος όροφος, στη Γραμματεία του
Δημοτικού Ωδείου, αρμόδιος υπάλληλος κα. Αγγελική Ευθυμίου, τηλ. 2541024542, τα
ακόλουθα, σύμφωνα με τον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/Α/26-3-2014), δικαιολογητικά:

1) Αίτηση (υπόδειγμα επισυνάπτεται στην παρούσα)
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις).
3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα
διορισμού.
4) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
5) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
• Το έτος γεννήσεως του υποψηφίου.
• Ο Δήμος ή Κοινότητα εις τα μητρώα αρρένων ή το γενικό
μητρώο δημοτών του οποίου είναι εγγεγραμμένος.
 • Η εκπλήρωση των
στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία
απαλλαγής.
• Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην
κρίση της καταλληλότητας του.
• Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οποιοδήποτε ειδικότητα στο
δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ εφόσον δε, εξήλθε της υπηρεσίας για ποια αιτία.
• ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική
καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν παραπέμφθηκε με
τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο αρθ.22 του
ΠΔ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών
διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) έστω και αν δεν επακολούθησε
ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για
οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαζί με
την αίτηση του υποψηφίου.
Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης 31-08-2015.
Οι κάτοχοι σχετικών τίτλων σπουδών πέραν των προαπαιτούμενων
δύναται να τους συνυποβάλλουν.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο
κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες, και συγκεκριμένα από 22-08-2015 έως και 31-08-2015, τις ώρες 08:00
έως 14:00.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1) Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που
είναι έλληνες πολίτες. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την
ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την
απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων,
εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1
του ν.2431/1996 (ΦΕΚ 175/Α/30-07-1996).
Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής
γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η
οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.
1, ΦΕΚ 175/Α/30-07-1996), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας:
α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ 151 80 Αθήνα, τηλ.
210-3443384 και
β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ.
2310- 459101.
Το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας αφορά τα κατωτέρω επίπεδα τα
οποία αντιστοιχίζονται με επίπεδα του Συμβουλίου της Ευρώπης: Δ' ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1
ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.). Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου
της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571-72-76) το οποίο
χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο
Ελληνικής Γλώσσας. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς
και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα
νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας,
υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη
συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ΦΕΚ
128/Α/23-08-1958).
2) Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία
επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 70 ετών.
3) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους
επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
4) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη,
στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ
143/Α/28-06-2007'). 5) Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για
τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται
η υποχρέωση στράτευσης.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Ελεύθεροι επαγγελματίες: «Προ των πυλών» παρεμβάσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης

Τις είχε προαναγγείλει τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης …