8 θέσεις εργασίας στην Λαμία

Ανακοίνωση για την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής
απασχόλησης (ωρομίσθιοι) με αντίτιμο, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, για
την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου που εδρεύει στην Λαμία, για την
παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν εντός 10 ημερών
από την ειδοποίησή τους από το Δημοτικό Ωδείο Λαμίας πρόσθετα δικαιολογητικά τα
οποία είναι τα εξής:

Α. Κατατίθενται από τον επιτυχόντα

- Αντίγραφο φύλλου στρατολογικού μητρώου τύπου Α' (για
άνδρες).

- Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας (άρθρο 7 ν. 4210/2013
ΦΕΚ 254/τ. Α'/2013). Β. Θα αναζητηθεί από την υπηρεσία: 1

. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και
να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Γραφείο Προσωπικού ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ
του Δήμου Λαμιέων στην ακόλουθη διεύθυνση: οδός Φλέμιγκ & Ερ.Σταυρού, τηλ.
2231351028, 2231351068, τα ακόλουθα, δικαιολογητικά:

1) Αίτηση (υπόδειγμα επισυνάπτεται στην παρούσα)

2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις)
ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της
ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες
σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα
στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις
κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.
Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να
προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης.

3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα
διορισμού.

4) Προϋπηρεσία σε δημόσιο φορέα.

5) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται: •
Το έτος γεννήσεως του υποψηφίου

• Ο Δήμος ή Κοινότητα εις τα μητρώα αρρένων ή το γενικό
μητρώο δημοτών του οποίου είναι εγγεγραμμένος ή πιστοποιητικό του οικείου Δήμου
πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο (βλ.
Παράρτημα).

• Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες)
ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.

• Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην
κρίση της καταλληλότητας του.

• Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οποιοδήποτε ειδικότητα στο
δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ εφόσον δε, εξήλθε της υπηρεσίας για ποια αιτία.

• ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική
καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν παραπέμφθηκε με
τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο αρθ.22 του
ΠΔ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών
διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) έστω και αν δεν επακολούθησε
ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για
οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαζί με
την αίτηση του υποψηφίου. Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης.

Οι κάτοχοι σχετικών τίτλων σπουδών πέραν των προαπαιτούμενων
δύναται να τους συνυποβάλλουν. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες , ή της ανάρτησής της στο
κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, ήτοι από
19/08/2015 έως 28/08/2015.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό
την κρίση της ορισθείσας τριμελούς επιτροπής επιλογής η οποία θα συνεδριάσει
στην έδρα του Δημοτικού Ωδείου (Αχιλλέως και Δυοβουνιώτη, Λαμία) του Δήμου
Λαμίας την 07/09/2015 .

 Όσοι υποψήφιοι δεν
υπέβαλλαν τα απαραίτητα - κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται από την
επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση. Όσοι από τους υποψηφίους πληρούν τις ως άνω
προϋποθέσεις δύναται να κληθούν νομίμως να υποβληθούν σε ακρόαση.

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στην έδρα του
Δημοτικού Ωδείου του Δήμου Λαμίας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Λαμιέων
και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλουν ενστάσεις ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής, μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση.

Η απασχόληση να ξεκινήσει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
σύμφωνα με τις ανάγκες και οι ώρες απασχόλησης να βεβαιώνονται από την οικεία
Δ/ντρια του Δημοτικού Ωδείου Λαμίας.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …