Τετάρτη οι αιτήσεις για την 3η Κοινωφελή Εργασία-Εκδόθηκε μόλις η προκήρυξη

Εκδόθηκε η τρίτη προκήρυξη για την νέα φάση της Κοινωφελούς
Εργασίας του ΟΑΕΔ και αφορούν 19.101 προσλήψεις ανέργων.
Οι αιτήσεις ξεκινούν αύριο το πρωί της Τετάρτης και λήγουν
14 Σεπτεμβρίου. Οι αιτήσεις για την τρίτη προκήρυξη του ΟΑΕΔ για προσλήψεις
κοινωφελούς εργασίας θα γίνουν και πάλι ηλεκτρονικά στο oaed.gr ενώ θα ανοίξουν
αύριο στις 26/8 στις 10 το πρωί και οι επιτυχόντες των προηγούμενων προκηρύξεων
για την Κοινωφελή Εργασία δεν θα μπορούν να κάνουν αίτηση.
Συγκεκριμένα ο ΟΑΕΔ καλεί τους ενδιαφερόμενους
εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και
άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την
προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους
δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς) οι οποίοι ορίζονται στο Κεφάλαιο 4
(Παράρτημα I) της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό
τρόπο αίτηση συμμετοχής από 26/08/2015 και ώρα 10η πρωινή έως και 14/09/2015
και ώρα 12η μεσημβρινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr,
χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων .

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη
διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι
άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., και ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις
παρακάτω κατηγορίες:
1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη
οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι
εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ1
2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη
μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς2  
3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του
ΟΑΕΔ3
4. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού
τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση
τα τυπικά προσόντα τους
5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των
29 ετών 6. εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων και των κριτηρίων
που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή των υποψηφίων ανέργων είναι ο χρόνος
λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 14/9/2015 Ως
μέλος μονογονεϊκής οικογένειας της κατηγορίας 2, νοείται ο αρχηγός της, δηλαδή
ο γονέας ο οποίος ζει μόνος και έχει τη φροντίδα / επιμέλεια ενός ή περισσότερων
εξαρτώμενων τέκνων.
Στην περίπτωση που ένας από τους υποψηφίους της κατηγορίας 1
(σύζυγοι εγγεγραμμένοι άνεργοι) εντάσσεται και στις κατηγορίες 3, 4, 5 και 6,
τότε ωφελούμενοι του προγράμματος μπορούν να είναι και οι δύο σύζυγοι
εγγεγραμμένοι άνεργοι.
Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού ή
τεχνολογικού τομέα οι οποίοι δεν ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες 1,2,3, 5 και
6 της παρούσας παραγράφου, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνοντας στο
σχετικό πεδίο της αίτησης μόνο μία ειδικότητα σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα
τους, όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.
Στην περίπτωση που οι άνεργοι της ως άνω κατηγορίας
(πτυχιούχοι ΠΕ ή ΤΕ) δεν επιλέξουν θέση απασχόλησης με ειδικότητα αντίστοιχη
των ειδικών τυπικών προσόντων τους, αποκλείεται η αίτηση συμμετοχής τους στο
πρόγραμμα, εκτός εάν ανήκουν έστω και σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες 1, 2,
3, 5 και 6.
Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή τους με βάση μία από τις
υπόλοιπες αναφερόμενες κατηγορίες (1, 2, 3, 5 και 6) τους δίνει τη δυνατότητα
να επιλέξουν ειδικότητα (κατηγορία εκπαίδευσης) διαφορετική των τυπικών
προσόντων τους.
Σε αυτήν την περίπτωση στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης
πτυχιούχος άνεργος ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, επιλέγει την
τιμή «ΟΧΙ».
Σύμφωνα με την προκήρυξη που παρουσιάζουν τα
dikaiologitika.gr οι πτυχιούχοι άνεργοι ενδιαφερόμενοι που ανήκουν ταυτόχρονα
και στην κατηγορία του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας θα πρέπει να δηλώνουν
κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υποχρεωτικά και τις δύο κατηγορίες,
προκειμένου να λάβει τον αυξημένο αριθμό μορίων της εγγεγραμμένης ανεργίας,
όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 7 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.
Ωφελούμενοι της κατηγορίας 5 (εγγεγραμμένοι άνεργοι άνω των
29 ετών) είναι όσοι γεννήθηκαν πριν την 15/09/1986 και διανύουν το τριακοστό
έτος της ηλικίας τους. 
Οι άνεργοι πρέπει:
 1. Να
  είναι Έλληνες πολίτες, ή πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), ή
  Βορειοηπειρώτες ή Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την
  Κωνσταντινούπολη και από τα Νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται
  πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους
  ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους
  (ν.δ. 3832/1958).
Για τους πολίτες κρατών μελών της
Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση
των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό
ελληνομάθειας  Επίσης, αποδεικνύεται με
αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.:
2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου
ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας. Όσοι απέκτησαν την ελληνική
ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση
ενός (1) έτους από την απόκτησή της μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων.
Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την
ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την
απόκτησή της εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής
να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (και να διανύουν το 19ο
έτος), δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί πριν την 15/09/1997. Να έχουν την υγεία και
τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των
ειδικοτήτων που επιλέγουν.
Κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
και κατά τον χρόνο πρόσληψης:
α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη,
εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς
και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο
βούλευμα ή κατ' άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του ν.4319/2013) για κακούργημα ή
για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους
δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη
ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις
δύο αυτές καταστάσεις
ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α.
ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής
ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για
σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει
πενταετία από την απόλυση. 
Σημείωση: Για τους άντρες υποψηφίους δεν απαιτείται
εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Σε περίπτωση στράτευσης κατά τη
διάρκεια της εργασιακής σύμβασης, η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως.
Οι άνεργοι που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην
διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την απασχόληση μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Επιβλέποντες Φορείς κατατάσσονται σε
Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:
1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας
ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας
του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της
παρούσας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
3. Αναπηρία (του υποψήφιου ωφελούμενου) σε ποσοστό 50% και
άνω
4. Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
5. Ηλικία
6. Αριθμός ανήλικων τέκνων
7. Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανηλίκων ή / και
ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω
κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από
τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών
αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες
θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.
Για τους υποψήφιους συμμετέχοντες, που κατά τη διαδικασία
ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού, εφαρμόζεται η διαδικασία
μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού

Δείτε εδώ όλη την προκήρυξηΣχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

ΑΑΔΕ - Πιτσιλής στον ΟΟΣΑ: «Η ψηφιοποίηση στην υπηρεσία πολιτών και δημοσίου συμφέροντος»

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, συμμετείχε στη σύσκεψη του FTA Bureau …