Μέσω των ΚΕΠ υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για ανέργους

Διαβάστε αναλυτικά ποιες Μέσω των ΚΕΠ, θα μπορούν στο εξής
αν εξυπηρετούνται οι άνεργοι, για μία σειρά από υποθέσεις τους, χωρίς καθυστερήσεις
 και πολύωρες ουρές, μετά από κοινή
υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας.
Ειδικότερα, από τις 27 Σεπτεμβρίου όλοι οι άνεργοι αλλά και
όσοι συναλλάσσονται με τον ΟΑΕΔ, θα μπορούν να ανανεώνουν τα βιβλιάρια τους και
να αποκτούν βεβαιώσεις μέσω των ΚΕΠ. Ο κατάλογος των υποθέσεων που θα μπορούν
να διεκπεραιωθούν μέσω των ΚΕΠ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανανέωση του
δελτίου ανεργίας, την έκδοση βεβαίωσης για τον χρόνο ανεργίας όπως επίσης και
την αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας, μακροχρόνιας ανεργίας κλπ.
Μάλιστα, η απόφαση προβλέπει ότι από τις 04 Ιανουαρίου, μέσω των ΚΕΠ θα μπορούν
να κινούνται οι διαδικασίες ακόμη και για την χορήγηση επιδομάτων. 
Οι ακόλουθες διοικητικές διαδικασίες που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης - Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) μπορούν να
διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής,
κατόπιν διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ «ΕΚΕΡ -ΕΡΜΗΣ»

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡ-ΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (Άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ,
υποπαράγραφος ΙΑ1, περίπτωση III του Ν. 4093/2012)
2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΣΠΑ) (Άρθρο
2 του Ν. 1545/1985)
3. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ (παράγραφος 1 του άρθρου 22 του
Ν. 1836/1989)
4. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(παράγραφος 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989)
5. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ
ΟΑΕΔ (παράγραφος 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989)
6. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΞΕΤΙΣΑΝ ΠΟΙΝΗ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (παράγραφος 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989)
7. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (πα-ράγραφος 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1836/1989)
8. ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
(Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Π - Μ.Μ.Ε.) (Άρθρο 50 του Ν. 4144/2013)
9. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (Π.δ. 776/1977)
10. ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (Άρθρο 142 του
Ν. 3655/2008)
Για την διεκπεραίωση των ανωτέρω διοικητικών διαδικασιών
μέσω ΚΕΠ απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Α) Αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας του ενδιαφερόμενου (δελτίο
αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο).
Σε περίπτωση κατά την οποία προσέρχεται εκπρόσωπος του δικαιούχου απαιτείται
επίδειξη εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής.
Για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας καθώς και για την
έκδοση όλων των βεβαιώσεων των επιδοτούμενων ή μη ανέργων, απαιτείται η
αυτοπρόσωπη παρουσία τους σύμ-φωνα με τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις (Ν.
3996/2011, Ν. 4302/2014).
Η ανανέωση του δελτίου ανεργίας γίνεται μέσα σε διάστημα
πέντε (5) εργασίμων ημερών πριν ή μετά την προβλεπόμενη και αναφερόμενη λήξη
ισχύος του Δελτίου.
Β) έγγραφα από το οποία προκύπτει ο ΑΦΜ και ο AMΚΑ του
δικαιούχου
Δικαιολογητικά επιδομάτων - βοηθημάτων και λοιπών παροχών
Ασφάλισης:
1) ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ (Άρθρο 22 του Ν. 1836/1989)
α) Φωτοαντίγραφο άδειας χειριστού για την επαγγελμα-τική
κατηγορία των χειριστών κλπ μηχανημάτων.
β) Βεβαίωση της οικείας αρχής για την απόδειξη του τόπου
κατοικίας για την επαγγελματική κατηγορία των σμυριδορυκτών Νάξου
γ) Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου για την
επαγγελματική κατηγορία των μουσικών
2) ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΞΕΤΙΣΑΝ ΠΟΙΝΗ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (Άρθρο 22 του Ν. 1836/1989)
α) Αποφυλακιστήριο
β) Εισήγηση Κοινωνικής Λειτουργού ή Διευθυντή Φυλακών
3) ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Άρθρο 22 του Ν.
1836/1989) Α) Επισχετήριο
4) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (Π.δ. 776/1977) α)
Βεβαίωση εργοδότη β) Βεβαίωση επιδόματος μητρότητας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ γ) Φωτοαντίγραφα
των σελίδων του βιβλιαρίου Ασθενείας για τις ημέρες ασθένειας
5) ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (Άρθρο 142 του Ν.
3655/2008)
α) Βεβαίωση εργοδότη
β) Βεβαίωση επιδόματος μητρότητας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά των παραπάνω επδομάτων - βοηθημάτων και λοιπών παροχών Ασφάλισης
διαβιβάζονται μέσω του ΚΕΠ από το οποίο υποβλήθηκε η ηλεκτρονική αίτηση
συνοδευόμενα με εκτύπωση αυτής στο οικείο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ.
Η διεκπεραίωση των ανωτέρω διοικητικών διαδικασιών γίνεται
μέσω του συστήματος «ΕΚΕΡ -ΕΡΜΗΣ» που υποστηρίζουν τα ΚΕΠ. Ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία
με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) προβαίνει στις
απαραίτητες παρεμβάσεις στα συστήματα του και υλοποιεί τις απαιτούμενες υπηρεσίες
διαδικτύου (web services) από την πλευρά του για την διασύνδεση και την
λειτουργικότητα με το σύστημα «ΕΚΕΡ - ΕΡΜΗΣ», ώστε να επιτευχθεί η διασφάλιση
του ενιαίου περιβάλλοντος λειτουργίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ, τα θέματα
ασφάλειας και η τήρηση των απαραίτητων στοιχείων στο σύστημα «ΕΚΕΡ -ΕΡΜΗΣ», η
παραγωγή αναφορών και στατιστικών, αλλά και γενικότερα η παρακολούθηση των
υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ.
Κάθε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής από την πλευρά του ΟΑΕΔ
απαιτεί την συμφωνία με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ώστε να
γίνονται έγκαιρα οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο σύστημα «ΕΚΕΡ - ΕΡΜΗΣ».

 

Διαβάστε αναλυτικά
ποιες υποθέσεις θα μπορούν να διεκπεραιώνουν χωρίς ταλαιπωρία οι άνεργοι
εγγεγραμμένοι του ΟΑΕΔ στα ΚΕΠ.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι του θα γλιτώσουν από την ταλαιπωρία στις
ουρές του ΟΑΕΔ, μετά από κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών
και Εργασίας.

Από τις 27 Σεπτεμβρίου όλοι οι άνεργοι αλλά και όσοι συναλλάσσονται με
τον ΟΑΕΔ, θα μπορούν να ανανεώνουν τα βιβλιάρια τους και να αποκτούν
βεβαιώσεις μέσω των ΚΕΠ.

Ο κατάλογος των υποθέσεων που θα μπορούν να διεκπεραιωθούν μέσω των ΚΕΠ
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανανέωση του δελτίου ανεργίας, την
έκδοση βεβαίωσης για τον χρόνο ανεργίας όπως επίσης και την αίτηση για
τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας, μακροχρόνιας ανεργίας κλπ.

Μάλιστα, η απόφαση προβλέπει ότι από τις 04 Ιανουαρίου, μέσω των ΚΕΠ θα
μπορούν να κινούνται οι διαδικασίες ακόμη και για την χορήγηση
επιδομάτων.

Δείτε περισσότερα για τις νέες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ μέσω ΚΕΠ

www.dikaiologitika.gr

Διαβάστε αναλυτικά
ποιες υποθέσεις θα μπορούν να διεκπεραιώνουν χωρίς ταλαιπωρία οι άνεργοι
εγγεγραμμένοι του ΟΑΕΔ στα ΚΕΠ.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι του θα γλιτώσουν από την ταλαιπωρία στις
ουρές του ΟΑΕΔ, μετά από κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών
και Εργασίας.

Από τις 27 Σεπτεμβρίου όλοι οι άνεργοι αλλά και όσοι συναλλάσσονται με
τον ΟΑΕΔ, θα μπορούν να ανανεώνουν τα βιβλιάρια τους και να αποκτούν
βεβαιώσεις μέσω των ΚΕΠ.

Ο κατάλογος των υποθέσεων που θα μπορούν να διεκπεραιωθούν μέσω των ΚΕΠ
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανανέωση του δελτίου ανεργίας, την
έκδοση βεβαίωσης για τον χρόνο ανεργίας όπως επίσης και την αίτηση για
τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας, μακροχρόνιας ανεργίας κλπ.

Μάλιστα, η απόφαση προβλέπει ότι από τις 04 Ιανουαρίου, μέσω των ΚΕΠ θα
μπορούν να κινούνται οι διαδικασίες ακόμη και για την χορήγηση
επιδομάτων.

Δείτε περισσότερα για τις νέες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ μέσω ΚΕΠ

www.dikaiologitika.gr

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …