Θέσεις με απόσπαση υπαλλήλων στη κινητή μονάδα πρώτης υποδοχής στη Λέρο

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προτίθεται να
καλύψει οργανικές θέσεις, με απόσπαση υπαλλήλων (που είναι μόνιμοι ή με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
α’ και β’ βαθμού, για τη στελέχωση και λειτουργία της Κινητής Μονάδας Δ’ της
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (Κ.Υ.Α. συμπλήρωση υπ΄αριθμ. 11.1/1460/2013-ΦΕΚ 1017/Β’/03.06.2015),
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 τ. Α΄), τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4084/2012 (ΦΕΚ 190 τ. Α΄). Έδρα της
Κινητής Μονάδας Πρώτης Υποδοχής Δ΄ είναι ο Δήμος Λέρου της Π.Ε. Καλύμνου της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Για το λόγο αυτό καλούνται οι υπάλληλοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα και επιθυμούν να αποσπασθούν στην Κινητή Μονάδα Δ’ της Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής, η οποία σήμερα επιχειρεί στη Λέρο, να υποβάλλουν σχετική
αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (Συγγρού
83, Αθήνα 11745).
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, το
εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του
ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση του υποψηφίου.

Η Κινητή Μονάδα Δ’ της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής αποτελεί περιφερειακή
υπηρεσία της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και έχει ως αποστολή την υπαγωγή σε διαδικασίες πρώτης
υποδοχής όλων των υπηκόων τρίτων χωρών που συλλαμβάνονται να εισέρχονται χωρίς
τις νόμιμες διατυπώσεις στη Χώρα.
Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδοχές του βαθμού και
του μισθολογικού τους κλιμακίου. Η καταβολή των αποδοχών τους θα διενεργείται
από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226 τ. Α΄/27-10-2011), μετά από μεταβίβαση της δαπάνης μισθοδοσίας από το
φορέα που υπηρετούν και στις περιπτώσεις φορέων εκτός γενικής κυβέρνησης με
αύξηση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, μετά από έγκριση του
αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών.
Οι θέσεις, οι οποίες πρόκειται να καλυφθούν, σύμφωνα με την παρούσα
ανακοίνωση, είναι οι παρακάτω:
α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
2 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1
3 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 1
4 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
5 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν με κοινή απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και του συναρμόδιου Υπουργού, που θα
εκδοθεί μετά από πρόταση του Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής,
κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, χωρίς να απαιτείται γνώμη
Υπηρεσιακού Συμβουλίου (παρ. 3, του άρθρου 9 του Ν. 3907/2011-ΦΕΚ 7/τ.
Α΄/26-01-2011).
Η απόσπαση είναι ετήσια με δυνατότητα ανανέωσης, κατόπιν αιτήσεως του
υπαλλήλου και της σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση
διακοπής λειτουργίας των Κινητών Μονάδων για οποιαδήποτε λόγο, η απόσπαση θα
διακοπεί αυτοδίκαια και ο υπάλληλος θα επιστρέψει στην οργανική του θέση.
Για την απόσπαση θα συνεκτιμηθεί:
- Η ποιότητα και το επίπεδο σπουδών
- Η εργασιακή εμπειρία
- Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου
- Η ευχέρεια στην προφορική και γραπτή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής
γλώσσας, καθώς και οι γνώσεις άλλων ξένων γλωσσών
- Η ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής (ιδίως επεξεργασίας κειμένων
και λογιστικών φύλλων) και του διαδικτύου.
-Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.
-Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως Προϊστάμενος
οργανικής μονάδας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (με
συστημένη επιστολή) στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση, από 10/08/2015 έως
25/09/2015, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Αίτηση για την Προκήρυξη 16.1/4336/07-08-2015 Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Συγγρού 83 Τ.Κ. 11744 Αθήνα
1. Αίτηση απόσπασης, η οποία κοινοποιείται ταυτόχρονα από τον υποψήφιο στη
Διεύθυνση Διοικητικού στην οποία υπάγεται ο ενδιαφερόμενος. Προκειμένου για
υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. ή Δ.Ε.Κ.Ο. και Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού, η
αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω
κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του υπαλλήλου.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ευρωπαϊκού
βιογραφικού σημειώματος, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/templates/doc.doc
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που
αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
4. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο θα αναφέρεται εκτός των
άλλων, η τυχόν ύπαρξη πειθαρχικής δίωξης και επιβολής πειθαρχικής ποινής.
Επισημαίνεται ότι για τους μόνιμους υπαλλήλους του δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. το
πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία
μας, κατ’ εφαρμογή της ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10-07-2007 ΚΥΑ.
5. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, μεταπτυχιακών τίτλων, πτυχίων
ξένων γλωσσών, αποδεικτικών χειρισμού εφαρμογών Η/Υ, εφόσον υπάρχουν.
Προκειμένου για ακαδημαϊκούς τίτλους που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή,
προσκομίζεται και σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ.
6. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
7. Βεβαίωση αποδοχών.
Η παρούσα πρόσκληση θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής (http://firstreception.gov.gr) και θα κοινοποιηθεί υποχρεωτικά στην
αρμόδια Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, προκειμένου να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό του τόπο)
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …