4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις από ανέργους με 100% επιχορήγηση στην Πάτρα

Χρηματοδότηση από 50% έως και 100% ανέργων που θέλουν να
ανοίξουν επιχειρήσεις ή ήδη είχαν κάνει έναρξη αλλά και μικρών
τουριστικές επιχειρήσεων προκηρύσσονται σταδιακά μετά τις εκλογές, καθώς
αναμένεται να ανάψει το «πράσινο» φως για τέσσερα νέα προγράμματα του
καινούριου ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 280 εκατ. Ευρώ.

Χρήσιμες λεπτομέρειες για τους δικαιούχους:

1. Ενίσχυση της ρευστότητας και στήριξης της απασχόλησης

Πρόκειται για πρόγραμμα που θα προκηρυχθεί αμέσως μετά τις εκλογές
από το υπουργείο Οικονομίας και τον ΟΑΕΔ. Ο συνολικός προϋπολογισμός
ανέρχεται σε 60 εκ ευρώ.

 • Ο αριθμός των εκτιμώμενων ωφελουμένων ανέρχεται σε 10.000
  άτομα/επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε Νέους Ελεύθερους
  Επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την
  1/1/2014 και μετά καθώς και σε επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν καθαρή
  αύξηση της απασχόλησης μετά την 1/1/2015 προσλαμβάνοντας άνεργο.
 • Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η δράση στόχο έχει να καλύψει αναδρομικά
  για το 2015 (με ανώτατο όριο τα 15.000 ευρώ) τις δαπάνες των νέων
  ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια, πάγια, ασφαλιστικές εισφορές, ποσοστό
  επί του εξοπλισμού) ή να επιδοτήσει με 450 ευρώ μηνιαίως τη νέα θέση
  εργασίας που δημιουργήθηκε υπό την δέσμευση της επιχείρησης για
  διατήρηση της θέσης αυτής για αντίστοιχους μήνες.

2. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στόχος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των
25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της
απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

 • Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας
  εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης θα
  πρέπει να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή
  φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν
  σχέση μισθωτής εργασίας που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται
  επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την
  ειδικότητά τους
 • Οι δαπάνες που επιδοτούνται κατά 100% κινούνται από 5.000 έως 25.000 ευρώ.
 • Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το
  πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: Ιατρού, οδοντιάτρου,
  κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου,
  αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου,
  δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα,
  ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή
  σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου,
  σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου,
  αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή
  φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.
 • Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε:
  • επαγγελματικό εξοπλισμό
  • λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)
  • δαπάνες προβολής και δικτύωσης κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
  • αμοιβές τρίτων,
  • γενικό εξοπλισμό.
  • Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 50 εκατ. ευρώ. Θα υλοποιηθεί σε
   δύο κύκλους των 25 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το
   2016). Σκοπός είναι η επιδότηση 2.800 πτυχιούχων και η δημιουργία νέων
   θέσεων εργασίας από όσους κάνουν προσλήψεις.
  • Το χρονοδιάγραμμα της δράσης προβλέπει:
  • Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
  • Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα που θα τρέξει τη δράση: Οκτώβριος 2015
  • Προκήρυξη – Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015- Μάρτιος 2016
  • Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016
  • Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη

3. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς
επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας.

Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και
μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς
και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός
ατόμου.

 • Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών οι οποίοι κατά την
  υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του
  ΟΑΕΔ ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής
  εργασίας. Σημειώνεται ότι στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος θα
  τεθούν και εισοδηματικά κριτήρια.
 • Οι δαπάνες που θα καλυφθούν κατά 100% θα πρέπει να είναι έως 50.000 ευρώ.
 • Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω Τομείς
  Προτεραιότητας: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και
  ΔημιουργικέςΒιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες
  Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα, Υλικά –
  Κατασκευές.
 • Ειδικότερα χρηματοδοτούνται δαπάνες:
  • παραγωγικός εξοπλισμός,
  • λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
  • δαπάνες προβολής και δικτύωσης)
  • κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
  • αμοιβές τρίτων,
  • γενικός εξοπλισμός
  • Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ. Θα
   υλοποιηθεί σε δύο κύκλους των 60 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος
   κύκλος το 2016).
  • Ωφελημένες θα είναι 2500 νέες επιχειρήσεις και εκτιμάται ότι θα φέρουν 4500 νέες θέσεις εργασίας
  • Ο χρονικός προγραμματισμός της δράσης προβλέπει:
  • Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
  • Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015.
  • Προκήρυξη – Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015- Μάρτιος 2016.
  • Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016.
  • Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη.

4. Εκσυγχρονισμός τουριστικών μονάδων

Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σκοπός της δράσης, σύμφωνα με το thebest.gr,  είναι ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο
εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων
πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, του τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν
την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

 • Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται κατά 50% θα κυμαίνονται από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ.
 • Οι μικροί επιχειρηματίες μπορούν να επιδοτηθούν για τις ακόλουθες ενέργειες:
  • Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών
  • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος
  • Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες
   υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ)
  • Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών
  • Προβολή – Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
  • Αμοιβές Συμβούλων
  • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού
  • Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 50 εκατ. ευρώ. Θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους, (25 εκ. ευρώ έκαστος).
  • Εκτιμάται ότι από τη δράση θα ωφεληθούν από 600 έως 700 τουριστικές
   μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ανάλογα με τους προϋπολογισμούς των
   εγκεκριμένων Επενδυτικών σχεδίων).
  • Το χρονοδιάγραμμα της δράσης προβλέπει:
  • Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
  • Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015
  • Προκήρυξη – Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015 – Μάρτιος 2016
  • Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016
  • Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη.

Και πρόγραμμα για νέες επιχειρήσεις το Σεπτέμβριο

Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης, ύψους 60
εκατ. ευρώ, προανήγγειλε για το διάστημα αμέσως μετά τις εκλογές, το
υπουργείο Οικονομίας.

Το πρόγραμμα, από το οποίο αναμένεται να επωφεληθούν έως 10.000 άτομα
και επιχειρήσεις, προορίζεται για νέους ελεύθερους επαγγελματίες, πρώην
ανέργους και ιδιωτικές επιχειρήσεις/συνεταιρισμούς, οι οποίες
κατέγραψαν καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας από την έναρξη του 2015.

Η δράση προβλέπει αφενός την αναδρομική κάλυψη για το 2015 δαπανών
νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές
εισφορές, έμμεσες δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού), αφετέρου την
επιδότηση με 450 ευρώ μηνιαίως κατ’ ανώτατο όριο, των νέων θέσεων
εργασίας που δημιουργήθηκαν από επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς εντός του
2015, με δέσμευση των τελευταίων για διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων
για χρονικό διάστημα που θα προσδιοριστεί στην πρόσκληση.

Το ανώτατο όριο ενίσχυσης των δικαιούχων και των δύο κατηγοριών θα
κυμανθεί μεταξύ 12.000 και 15.000 ευρώ. Προσχέδιο της πρόσκλησης του
προγράμματος προβλέπεται να δοθεί στη δημοσιότητα στα τέλη Σεπτεμβρίου,
ενώ η πρόσκληση να δημοσιευτεί εντός του Οκτωβρίου.

Αναφερθείς στο πρόγραμμα, ο αρμόδιος υπουργός, Γιώργος Σταθάκης,
επισήμανε ότι «ο στόχος είναι να ενισχυθεί η ρευστότητα εκείνων των
επιχειρήσεων που εμπράκτως στήριξαν την απασχόληση καθώς και να
ενισχυθεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που ξεκίνησαν οι νέοι κυρίως
άνθρωποι».

Ταυτόχρονα, συνέχισε ο κ. Σταθάκης, πρόθεσή μας είναι αυτή η ενίσχυση
να μεγιστοποιήσει το αποτύπωμα στην απασχόληση διασφαλίζοντας άμεσα
χιλιάδες θέσεις εργασίας. Η δράση, κατέληξε, αποτελεί έμπρακτη υλοποίηση
της δέσμευσης μας να στηρίξουμε την ποιοτική ανάπτυξη και να
ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της συγκυρίας

1) Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στόχος: H ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25
ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της
απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Φορείς υλοποίησης: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και Ενδιάμεσος Φορέας

Δικαιούχοι: Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι
τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών κατά την υποβολή της αίτησης
είναι:

άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή
της αίτησης ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα,
χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας που θα δραστηριοποιηθούν ή
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε
δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από 5.000 έως 25.000 € (100% ενίσχυση )

Καλυπτόμενες δραστηριότητες & δαπάνες: Οι επαγγελματικές
δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι
οι ακόλουθες: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου,
ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου,
χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή,
δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή
δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη,
ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου,
ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή,
ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή,
κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.

Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε:

επαγγελματικό εξοπλισμό

λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)

δαπάνες προβολής και δικτύωσης

κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)

αμοιβές τρίτων, γενικό εξοπλισμό

Προϋπολογισμός δράσης: 50 εκατ. €, σε δύο (2) κύκλους των 25 εκατ. €
(1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016) με συγχρηματοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων:

2.800 πτυχιούχοι

νέες θέσεις εργασίας από όσους προσληφθούν

Χρονοδιάγραμμα

Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015

Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015

Προκήρυξη – Υποβολές προτάσεων Α” κύκλου: Δεκέμβριος 2015- Μάρτιος 2016

Εντάξεις Α” κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016

Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη

2) Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Στόχος: Η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα
συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό
το πρόγραμμα στοχεύει:

Στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και

Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου

Φορείς υλοποίησης: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και Ενδιάμεσος Φορέας

Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά την υποβολή της αίτησης που:

είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την
υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν
σχέση μισθωτής εργασίας.

Εισοδηματικά κριτήρια θα τεθούν στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Έως 50.000 € (100% ενίσχυση)

Καλυπτόμενες δραστηριότητες & δαπάνες: Οι ενισχυόμενες
δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας:
Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες,
Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα, Υλικά – Κατασκευές.

Ειδικότερα:

παραγωγικός εξοπλισμός,

λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

δαπάνες προβολής και δικτύωσης

κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)

αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός

Προϋπολογισμός δράσης: 120 εκατ. €, σε δύο (2) κύκλους των 60 εκατ. €
(1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016), με συγχρηματοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων:

2500 νέες επιχειρήσεις

4500 νέες θέσεις εργασίας

Χρονοδιάγραμμα

Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015

Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015

Προκήρυξη – Υποβολές προτάσεων Α” κύκλου: Δεκέμβριος 2015- Μάρτιος 2016

Εντάξεις Α” κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016

Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …