Δήμος προσλαμβάνει 4 άτομα

job-search
Ανακοίνωση για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Πολιτιστικών Προγραμμάτων της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., που εδρεύει στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση.
2. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
3. Ευκρινή Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (σε περίπτωση βαθμού από αξιολογικό χαρακτηρισμό συνοδευτικά και αναλυτική βαθμολογία ή βεβαίωση για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό). Όσοι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή επίσημα μεταφρασμένοι και επικυρωμένοι, εκτός αν συνοδεύονται από επίσημη πράξη αναγνώρισης και ισοτιμίας.
4. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των 2 μηνών) για την απόδειξη του αριθμού των ανήλικων τέκνων, της πολυτεκνικής ιδιότητας και της μονογονεϊκής ιδιότητας.
6. Για την απόδειξη της ιδιότητας γονέα μονογονεϊκής οικογένειας επιπλέον Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υποψήφιος ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων συνοδευόμενη από αντίγραφο δικαστικής απόφασης περί ανάθεσης γονικής μέριμνας.
7. Για την απόδειξη της ιδιότητας τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας επιπλέον Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική μέριμνα του υποψηφίου ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση ένας μόνο γονέας συνοδευόμενη από αντίγραφο δικαστικής απόφασης περί ανάθεσης γονικής μέριμνας.
8. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία:
Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και
• Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
9. Βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. ( για όσους υποψηφίους είναι άνεργοι).
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123, απευθύνοντας την στο Διοικητικό Τμήμα, τηλ. επικοινωνίας:2310 556202/ 727210. Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές εφημερίδες. Συγκεκριμένα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 25/10/2015 έως 03/11/2015 τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή 09.00 π.μ.- 13.00 μ.μ.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

ΑΒΑΞ: Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ύψους 3,4 δισ. ευρώ

Ο πρόεδρος του ομίλου ΑΒΑΞ Χρήστος Ιωάννου υπογράμμισε ότι «νέοι δρόμοι ανοίγουν για την ΑΒΑΞ …