Προσλήψεις συμβασιούχων καθαριότητας-Όροι

katharistria-grafeio
Εγκύκλιο για την σύναψη νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, εκδόθηκε με υπογραφή του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού, η οποία αναφέρει:
"Μετά τη δημοσίευση του ν. 4368/2016 προβλέπεται η δυνατότητα να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι τις 31-12-2017, με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
Η διάταξη είναι ειδική και υπερισχύει κάθε άλλης γενικής διάταξης νόμου, καθώς αφορά αποκλειστικά και μόνον στην καθαριότητα κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και όχι των λοιπών νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα.
Η απόφαση για την σύναψη των συμβάσεων λαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ή της Διοίκησης του νομικού προσώπου σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια:
Ουσιαστικές προϋποθέσεις
Σύμφωνα με την ρητή πρόβλεψη ως γενική προϋπόθεση για την σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου είναι η προηγούμενη απασχόληση του ενδιαφερόμενου ιδιώτη στον καθαρισμό του κτιρίου, στο οποίο αφορά το έργο της καθαριότητας.
Στην διαδικασία συμμετέχουν ιδιώτες (καθαριστές και καθαρίστριες):
α) Που εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και υπηρεσιών καθαριότητας. Δηλαδή είναι αδιάφορο εάν πλέον δεν απασχολούνται στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και των υπηρεσιών καθαριότητας, εφόσον είχαν απασχοληθεί για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα στο παρελθόν.
β) Που απασχολήθηκαν ή απασχολούνται στον καθαρισμό με οποιαδήποτε έννομη σχέση εργασίας. Συνεπώς εμπίπτουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που παρείχαν την υπηρεσία καθαριότητας σε συγκεκριμένο κτίριο ή υπηρεσία καθαριότητας του νομικού προσώπου:
i) Στα πλαίσια σύμβασης έργου ή εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που είχε καταρτιστεί μεταξύ του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υγείας νομικού προσώπου και του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου, εφόσον η παροχή της εργασίας ήταν αυτοπρόσωπη από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, χωρίς την απασχόληση από αυτό προσωπικού, ή
ii) Στα πλαίσια σύμβασης σχέσης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου που είχε καταρτιστεί μεταξύ του ενδιαφερόμενου ιδιώτη και οποιουδήποτε τρίτου (φυσικό πρόσωπο, ως ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο), στον οποίον είχε ανατεθεί η υπηρεσία παροχής καθαριότητας στο εν λόγω κτίριο του εποπτευόμενου από το Υπουργείο μας Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις υπό α' και β' πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.
Ειδικότερες προϋποθέσεις-Διαδικασία
Για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης των συμβάσεων μίσθωσης έργου ως άνω, απαιτείται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που λαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ. ή της Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και σε σημεία ανακοινώσεων του νομικού προσώπου. Σε αυτή θα αναφέρονται οι διατάξεις και οι προϋποθέσεις για την σύναψη της σύμβασης, το περιεχόμενο της σύμβασης [αντικείμενο του έργου, χρονικό πλαίσιο παροχής έργου, αμοιβή κτλ., σύμφωνα με την παρ. Γ της παρούσας] και θα δίνεται εύλογη προθεσμία τουλάχιστον 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων.
Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες θα υποβάλουν αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή (για τους αλλοδαπούς) νόμιμη άδεια διαμονής που παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, για την παροχή έργου (π.χ. Ε.Δ.Τ.Ο., Άδεια Διαμονής για Παροχή Υπηρεσιών ή Έργου, επί Μακρόν Διαμένοντος κλπ.).
2) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης.
3) Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της παροχής υπηρεσίας καθαριότητας στο συγκεκριμένο κτίριο του νομικού προσώπου, ήτοι βεβαίωση εργοδότη, εκ του οποίου θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα και ο τόπος της απασχόλησης, ή κατάλογος ενσήμων ΙΚΑ, με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και τον συγκεκριμένο τόπο (κτίριο ή υπηρεσία) της απασχόλησής του ή
γ) αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή γνωστοποίηση όρων ατομικής συμβάσεως εργασίας ή σύμβαση έργου με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και τον συγκεκριμένο τόπο (κτίριο ή υπηρεσία) της απασχόλησής του
4) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ.1 του ν.3528/2007 και του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ.60/2007.
Αυτή υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εμπεριέχεται σε έντυπο αιτήσεως που παρέχεται στον ενδιαφερόμενο.
5) (για ειδικές περιπτώσεις) Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας και Βεβαίωση Ανεργίας.
Τα δικαιολογητικά παραδίδονται σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων.
Η επιλογή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
- Ιδιώτες με την μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (κτίριο ή υπηρεσία),
-  Ιδιώτες με την μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας οπουδήποτε,
- Ιδιώτες που είναι άνεργοι κατόπιν καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας τους,
- Ιδιώτες που είναι άνεργοι από οποιαδήποτε αιτία.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Προτιμάται έναντι οποιουδήποτε τρίτου, ο ιδιώτης που έχει την μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η προϋπηρεσία μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψηφίων είναι ίδια (ως προς το χρονικό διάστημα και τον κτίριο) προτιμάται ο υποψήφιος που έχει την μεγαλύτερη προϋπηρεσία παροχής υπηρεσιών καθαριότητας γενικώς.
Εάν μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων ουδείς υπερέχει τόσο ως προς την προϋπηρεσία στην παροχή καθαριότητας σε συγκεκριμένο κτίριο, όσο και γενικώς, προτιμώνται οι ιδιώτες που είναι άνεργοι λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους και ούτω καθ' εξής.
Η πλήρωση του πρώτου κριτηρίου (μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο συγκεκριμένο Ν.Π.) αποκλείει τους υποψήφιους που έχουν τις προϋποθέσεις του επόμενου κριτήριου κατά σειρά προτεραιότητας (μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας γενικά), ακόμη και εάν υπερέχουν σε αυτό.
Σε περίπτωση μη υπεροχής δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων με βάση τα ανωτέρω κριτήρια σωρευτικά, τότε προτιμώνται οι υποψήφιοι κατά τη χρονική σειρά κατάθεσης της αιτήσεως και των δικαιολογητικών.
Περιεχόμενο της συμβάσεως
Οι συμβάσεις που συνάπτονται, είναι συμβάσεις μίσθωσης και αμοιβής με βάση το παρεχόμενο έργο και όχι εξαρτημένης εργασίας. Όμως, εν προκειμένω δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 46 του ν.3996/2011, περί υποχρεωτικής ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε.
Τα πρόσωπα που συνάπτουν τις συμβάσεις αυτές θα υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα διενεργείται η καταβολή της αμοιβής και η παρακράτηση εισφορών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα. Επιπλέον, εν όψει των ιδιαιτεροτήτων της λειτουργίας φορέων υγείας και της φύσης του συγκεκριμένου έργου του καθαρισμού, στις προκείμενες συμβάσεις, δεν αποκλείεται ο προσδιορισμός του χρονικού πλαισίου και του τμήματος παροχής του έργου από το αρμόδιο τμήμα Επιστασίας ή Καθαριότητας ή την αρμόδια εν γένει υπηρεσία.
Συνεπώς οι φορείς των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. σταθμίζοντας τις ανάγκες καθαριότητας και μετά την επιλογή των ενδιαφερομένων κατά την σύναψη της σύμβασης καθορίζουν κατά περιεχόμενο:
α) Το χρονικό πλαίσιο της παροχής του έργου καθαριότητας.
Το έργο της καθαριότητας θα παρέχεται σε 8ωρο ή 4ωρο ή 5ωρο κ.α. ημερησίως, ώστε να καλύπτονται όλα τα τμήματα του έργου και οι εν γένει ανάγκες καθαριότητας.
Για τον καθορισμό του χρονικού πλαισίου θα λαμβάνεται υπόψη ο ήδη υφιστάμενος προγραμματισμός του νομικού προσώπου σε ώρες, ημέρες, πρόσωπα και τμήματα καθαρισμού των κτιρίων του.
Οι συμβάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ανώτατο χρονικό όριο που θέτει ο νόμος (έως 31-12-2017).
β) Τα τμήματα της ανάληψης του έργου καθαριότητας για κάθε πρόσωπο (π.χ. καθαρισμός δαπέδων, τζαμιών συγκεκριμένων τμημάτων κλπ.).
Οι αντισυμβαλλόμενοι/ες του νομικού προσώπου τίθενται υπό την επίβλεψη του αρμοδίου Τμήματος Επιστασίας/Καθαριότητας του νομικού προσώπου για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση του έργου. Τα ανωτέρω καθορίζονται με βάση τους ειδικότερους όρους που εμπεριέχονται στο υπόδειγμα σύμβασης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Ως προς το κόστος σύναψης των συμβάσεων του άρθρου αυτού που πρέπει:
α) Να βρίσκεται εντός των ορίων των εγγεγραμμένων διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού των φορέων, όπως αυτές έχουν εκτιμηθεί για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας.
β) Να καθορίζεται σε μηνιαία βάση για κάθε ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με τις μικτές μηνιαίες αποδοχές που θα λάμβανε ένας μόνιμος υπάλληλος καθαριότητας κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) στον ίδιο φορέα, σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο, λαμβανομένων υπόψη όλων των επιδομάτων και προσαυξήσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Η παραπάνω χρηματική αντιπαροχή, βάσει των ως άνω μικτών μηνιαίων αποδοχών, για το παρεχόμενο έργο της καθαριότητας πρέπει υποχρεωτικά να διαμορφώνεται αναλογικά προς το χρονικό πλαίσιο (ωράριο) ημερήσιας παροχής του έργου (8ωρο ή 4ωρο ή 5ωρο κ.α.) και να καταβάλλεται στο τέλος εκάστου μήνα προς τον αντισυμβαλλόμενο/η.
γ) Να μην υπερβαίνει το συνολικό κόστος που συνεπαγόταν για τον Φορέα, η σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του προϋφιστάμενου αναδόχου-νομικού προσώπου, για τα αντίστοιχα τμήματα του έργου που θα αναληφθούν με τις ατομικές συμβάσεις του άρθρου αυτού.
δ) Ο αριθμός των ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου ανά νομικό πρόσωπο/υπηρεσία:
α) Να είναι κατά το δυνατόν ανάλογος του αριθμού των ατόμων με βάση τον ήδη υφιστάμενο προγραμματισμό καθαριότητας, τόσο ανά χρονικό πλαίσιο (σε 8ωρο ή 4ωρο ή 5ωρο ή οποιοδήποτε άλλο) όσο και ανά τμήματα του έργου,
β) να μην υπερβαίνει τον αριθμό των φυσικών προσώπων που εργάζονταν στην καθαριότητα μέσω του προηγούμενου αναδόχου (υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση)."

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Στουρνάρας: Στην κορύφωσή τους τα επιτόκια στην ΕΚΤ - Επόμενο βήμα η μείωση

«Πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στην κορυφή των επιτοκίων», ανέφερε στην Boersen-Zeitung. «Όπως έχουν τα πράγματα, …