Τρεις δράσεις του ΕΣΠΑ-Νέες θέσεις εργασίας

job

220 εκατ. Ευρώ προυπολογισμού, είναι τα καινούργια τρία προγράμματα του ΕΣΠΑ, που θα ανοίγουν σταδιακά από τα μέσα Μαρτίου και έχουν απώτερο σκοπό την επιδότηση ακόμα και σε ποσοστό  100% των επενδυτικών δαπανών καινοτόμων  επιχειρηματικών σχεδίων, που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας

Πρόκειται για:

1 Η «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» με προϋπολογισμό 72 εκατ. ευρώ και ενισχύσεις έως 100% για επενδυτικά σχέδια από 15.000 έως 60.000 ευρώ. Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 17 Μαρτίου μέχρι και τις 27 Απριλίου.

2 Η «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές». Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 78 εκατ. ευρώ και προβλέπει επιδοτήσεις 40% με δυνατότητα προσαύξησης κατά 10% εφόσον προβλέπονται και προσλήψεις προσωπικού. Το εύρος των επενδυτικών σχεδίων που μπορεί να χρηματοδοτηθεί είναι από 15.000 έως 200.000 ευρώ. Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 7 Απριλίου μέχρι και τις 20 Μαΐου.

3 Η «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών τους». Ο προϋπολογισμός είναι στα 70 εκατ. ευρώ και οι επιδοτήσεις που μπορούν να δοθούν είναι στο 40% του ύψους του επενδυτικού σχεδίου με δυνατότητα αύξησης κατά 10% εφόσον γίνουν και προσλήψεις. Το εύρος των επενδυτικών σχεδίων είναι από 15.000 έως 150.000 ευρώ. Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 29 Μαρτίου μέχρι και τις 17 Μαΐου.

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

Μπορούν να συμμετάσχουν όσοι είναι:

1 Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.

2 Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι στους ακόλουθους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας, όπως έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Επανεκκίνηση»:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία-Φάρμακα.

Για να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη δράση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συστήσει μία από τις ακόλουθες εταιρικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.). Η ΑΕ δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση. Οι επιλέξιμες δαπάνες, δηλαδή αυτές που επιδοτούνται, είναι:

 • Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου)
 • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας)
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη)
 • Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Αποσβέσεις παγίων
 • Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Προμήθεια αναλωσίμων
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
 • Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17 Μαρτίου 2016, ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Αναβάθμιση επιχειρήσεων
Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οκτώ προαναφερόμενους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Μπορούν να συμμετάσχουν υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
 • Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015.

Οι δαπάνες που επιδοτούνται είναι:

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα - Εξοπλισμός
 • Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
 • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού).

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11 Φεβρουαρίου 2016, ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

Πού θα απευθυνθώ
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΠΑνΕΚ
τηλ.: 801 11 36300 - infoepan@mou.gr
Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.antagonistikotita.gr

Ανανέωση υποδομών
Χρηματοδότηση για 131 δραστηριότητες στον τουρισμό

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μπορούν να διεκδικήσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε 131 δραστηριότητες του τουριστικού κλάδου προκειμένου να ανανεώσουν τις υποδομές και να κάνουν πιο ανταγωνιστικές τις υπηρεσίες τους.

Στις 29 Μαρτίου ανοίγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών». Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 17η Μαΐου.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Ρωσία: Ασθμαίνει, αλλά δεν καταρρέει η οικονομία της και χάρη στη... Δύση

Παρά τις προβλέψεις περί του αντιθέτου η ρωσική οικονομία δεν κατέρρευσε μετά τις κυρώσεις. Ωστόσο, …