Αιτήσεις για 164 θέσεις εργαζομένων

job--dream-

Σε εξέλιξη είναι πλέον η διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού στους Φορείς αρμοδιότητας της Διοίκησης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής προκειμένου να καταρτιστούν οι ονομαστικοί Κατάλογοι Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πληροφορίες για τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης και τις απαιτούμενες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, τον τρόπο απόδειξη εμπειρίας κ.α. μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
α) Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από ενδιαφερόμενους/ες για εγγραφή στον κατάλογο επικουρικού προσωπικού πριν την 1η Ιανουαρίου 2015, διαγράφονται.

β) Οι αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης από 1ης Ιανουαρίου 2015 εξακολουθούν να ισχύουν.

γ) Υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις από 1ης Ιανουαρίου 2015 έως και σήμερα στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, μπορούν να υποβάλουν ή να αποστείλουν συμπληρωματική αίτηση με τα δικαιολογητικά που επιθυμούν να συμπεριλάβουν στην αρχική τους αίτηση.

δ) Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως στην έδρα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, (Αριστοτέλους 16 Θεσσαλονίκη) στον 5ο όροφο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. Επίσης οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην ταχυδρομική διεύθυνση:

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης Επικουρικό Προσωπικό
Αριστοτέλους 16 Τ.Κ.: 546 23 Θεσσαλονίκη, με την προϋπόθεση η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή η σήμανση της εταιρείας ταχυμεταφοράς να είναι όχι αργότερα από την Δευτέρα 11 Απριλίου 2016.

-Παράλληλα αιτήσεις υποβάλλονται από τοςυ ενδιαφερόμενους και για προσωπικό εξήντα τριών (63) ατόμων. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών για τους φορείς Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007)

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: 7η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 26 Τ.Κ. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης εμπειρίας : α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στην ιστοσελίδα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης: www.hc-crete.gr και συγκεκριμένα ακολουθώντας την διαδρομή: Για τον πολίτη Θέσεις εργασίας Μη μόνιμο προσωπικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 11-4 -2016 Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ 7ης Υ.ΠΕ. ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ (μπορούν να το επιβεβαιώσουν πληκτρολογώντας τον αριθμό ταυτότητάς τους από την ιστοσελίδα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης στο παραπάνω σημείο. Ο απευθείας σύνδεσμος είναι: http://www.hc-crete. gr/epikoyrikoi)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• Αίτηση (υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας)
• Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
• Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (Βλέπε παράρτημα).
• Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
• Υπεύθυνη Δήλωση απόδειξης εμπειρίας στο ίδιο ή σε συναφές αντικείμενο με την ειδικότητά τους

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (η υπεύθυνη δήλωση υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα )
Για την κατηγορία ΥΕ τραυματιοφορέων λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε εμπειρία.
• Βεβαίωση ενσήμων του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
• Αριθμό Μητρώου Ανέργου (αναγράφεται στην κάρτα ανεργίας ή στη βεβαίωση ανεργίας). Η ανεργία επιδοτούμενη ή μη ελέγχεται απευθείας από το ΑΣΕΠ μέσω της διαλειτουργικότητάς του με τον
ΟΑΕΔ
• ΑΜΚΑ (Απλή αναγραφή στο έντυπο της αίτησης)
• Για τις κατηγορίες ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση της ταυτότητας μέλους των αντίστοιχων Ενώσεων Ε.Ν.Ε και Π.Σ.Φ. (βλέπε παράρτημα)
• Γνώση χειρισμού Η/Υ (όπου απαιτείται – βλέπε παράρτημα)

ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΉΔΗ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ 7ης Υ.ΠΕ. και είναι σε ισχύ η αίτησή τους μπορούν να προσκομίσουν συμπληρωματικά οποιοδήποτε έγγραφο κρίνουν ως αναγκαίο με βάση τα προαναφερθέντα και το παράρτημα που ακολουθεί

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο διαύγεια, στην επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας www.hc-crete.gr καθώς και σε εμφανές σημείο του καταστήματος της υπηρεσίας μας.

-Τέλος η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ανακοίνωσε την προκήρυξη 47 θέσεων των παρακάτω ειδικοτήτων και για τα κάτωθι Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας ευθύνης της:

-ΓΝ Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»: ΤΕ Νοσηλευτικής (4) θέσεις
-ΓΝ Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (2) θέσεις

-ΓΝ Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»: ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (2) θέσεις
-ΓΝ Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»: ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (1) θέση
-ΓΝ Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»: ΔΕ Τεχνικού (Ειδικότητα Ηλεκτρολόγων) (1) θέση

-ΓΝ Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»: ΔΕ Τεχνικού (Ειδικότητα Θερμαστών) (1) θέση

-ΓΝ Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»: ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού

-Προσωπικού (ειδικότητα Τραυματιοφορέων) (3) θέσεις

-ΓΝ Τρικάλων: ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (1) θέση

-ΓΝ Τρικάλων: ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας (1) θέση

-ΓΝ Τρικάλων: ΔΕ Τεχνικού (Ειδικότητα Θερμαστών) (1) θέση

-ΓΝ Άμφισσας: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (1) θέση

-ΓΝ Άμφισσας: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (1) θέση

-ΓΝ Άμφισσας: ΔΕ Τεχνικού (Ειδικότητα Ηλεκτρολόγων) (1) θέση

-ΓΝ Άμφισσας: ΤΕ Νοσηλευτικής (1) θέση

-ΓΝ Άμφισσας: ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (1) θέση

-ΓΝ Άμφισσας: ΤΕ Πληροφορικής (1) θέση

-ΓΝ Άμφισσας: ΤΕ Φυσικοθεραπείας (1) θέση

-ΓΝ Άμφισσας: ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ειδικότητα Τραυματιοφορέων) (1) θέση

-ΓΝ Λιβαδειάς-ΓΝ Θήβας (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβα): ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας (1) θέση

-ΓΝ Λιβαδειάς-ΓΝ Θήβας (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβα): ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (1) θέση

-ΓΝ Χαλκίδας-ΓΝ ΚΥ Καρύστου-ΓΝ ΚΥ Κύμης (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Χαλκίδα): ΤΕ Πληροφορικής (1) θέση

-ΓΝ Χαλκίδας-ΓΝ ΚΥ Καρύστου-ΓΝ ΚΥ Κύμης (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Χαλκίδα): ΔΕ Τεχνικού (Ειδικότητα Ηλεκτρολόγων) (1) θέση ΓΝ Χαλκίδας-ΓΝ ΚΥ Καρύστου-ΓΝ ΚΥ Κύμης (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Χαλκίδα): ΔΕ Τεχνικού (Ειδικότητα Υδραυλικού) (1) θέση ΓΝ Χαλκίδας-ΓΝ ΚΥ Καρύστου-ΓΝ ΚΥ Κύμης (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Κύμη): ΠΕ Φαρμακοποιών (1) θέση

-ΓΝ Χαλκίδας-ΓΝ ΚΥ Καρύστου-ΓΝ ΚΥ Κύμης (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Κύμη): ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (1) θέση ΓΝ Χαλκίδας-ΓΝ ΚΥ Καρύστου-ΓΝ ΚΥ Κύμης (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Κύμη): ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (1) θέση

-ΓΝ Λαμίας: ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου (1) θέση ΠΕΔΥ ΚΥ Γόννων: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση ΠΕΔΥ ΚΥ Φαρσάλων: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση ΠΕΔΥ ΚΥ Αργαλαστής: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση ΠΕΔΥ ΚΥ Σκιάθου: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση ΠΕΔΥ ΚΥ Μουζακίου: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση ΠΕΔΥ ΚΥ Παλαμά: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση ΠΕΔΥ ΚΥ Αταλάντης: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση ΠΕΔΥ ΚΥ Αλιβερίου: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση

-ΠΕΔΥ ΚΥ Ιστιαίας: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση

-ΠΕΔΥ ΚΥ Μαντουδίου: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση

-ΠΓΝ Λάρισας-ΓΝ Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» (Οργανική Μονάδα Έδρας Λάρισα ΠΓΝ Λάρισας): ΠΕ Ακτινοφυσικών (2) θέσεις

-ΠΓΝ Λάρισας-ΓΝ Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΓΝ Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»): ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου (1) θέση
Oc καταληκτική ηιιεροιιηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται 15η Απριλίου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους είτε προσερχόμενοι στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, είτε αποστέλλοντας τις αιτήσεις τους μέσω Ταχυδρομείου στην κάτωθι Διεύθυνση: 5° ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Περιοχή Μεζούρλο. ΤΚ 41110. Τ.Θ. 2101. Λάρισα, είτε τις καταθέτουν στα κατά τόπους Νοσοκομεία και αυτά με τη σειρά τους τις αποστέλλουν υπηρεσιακά στην 5η ΥΠΕ. (πληροφορίες: Β. Αρχοντούλη, αρ. τηλ/νου: 2413500844, e-mail: varc(a)dvpethessalv.gr. fax: 2410232929, 2410236660)

Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις στην 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας δύνανται να αποστείλουν μόνον τα συμπληρωματικά στοιχεία.

Υποψήφιοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ςττους καταλόγους επικουρικού προσωπικού πέραν του τέλους του επόμενου ημερολογιακού έτους από το οποίο είχαν εγγραφεί, διαγράφονται.

Προϋποθέσεις–Δικαιολονητικά:

Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών

Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

Υπεύθυνη δήλωση (η οποία χορηγείται από την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας) που συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο ότι δεν έχει κώλυμα διορισμού σύμφωνα με το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Ευκρινές φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών όπως αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 6 του Ν. 4052/12 και αποδεικνύουν την ύπαρξη εμπειρίας.

Βεβαίωση από τον ΘΑΕΔ, από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του ενδιαφερομένου στα Μητρώα των επιδοτούμενων ανέργων ή των ανέργων χωρίς επιδότηση.

Δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας (αφορά μόνο τις θέσεις πληρωμάτων ασθενοφόρων)

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (ΐ) επεξεργασίας κειμένων (ii) υπολογιστικών κειμένων (iii) υπηρεσιών διαδικτύου (για τις ειδικότητες ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων)

Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην ΕΝΕ του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην ΕΝΕ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά για την ειδικότητα ΤΕ Νοσηλευτικής.

Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον ΠΣΦ του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στον ΠΣΦ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά για την ειδικότητα ΤΕ Φυσικοθεραπείας.

Για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα κριτήρια ανεργίας και εμπειρίας που ορίζονται στο άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στα Μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ. Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται, αποκλειστικά, από τη σειρά εγγραφής τους στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ. Η εγγραφή στα μητρώα ανέργων θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση υπηρεσίας του οικείου φορέα εφόσον έχει προσφερθεί στο Δημόσιο Τομέα, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, από βεβαίωση του εργοδότη με κατάθεση της αντίστοιχης αναλυτικής βεβαίωσης ενσήμων εργασίας με κωδικό ειδικότητας του οικείου ασφαλιστικού φορέα, εφόσον έχει προσφερθεί στον ιδιωτικό τομέα και από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ιδιωτεύσει. Όλα αυτά να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι η προϋπηρεσία που καταθέτει είναι πράγματι αληθή και αφορά στην ειδικότητα στην οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος. Μόνο για την ειδικότητα ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΥΕ Τραυματιοφορέων) λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε προϋπηρεσία.

Για την κάλυψη όλων των θέσεων/ειδικοτήτων που προκηρύσσονται οι ενδιαφερόμενοι θα ανατρέξουν στο επισυναπτόμενο Παράρτημα – Απαιτούμενα προσόντα.

 Σημείωση: Για όσους ενδιαφερόμενους έχουν καταθέσει αίτηση για την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και είναι σε ισχύ, δεν χρειάζεται να καταθέσουν εκ νέου αίτηση για την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων γιατί αποτελούν ίδια ειδικότητα (βλέπε παράρτημα – απαιτούμενα προσόντα). Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν καταθέσει αίτηση και για τις δύο (2) ειδικότητες θα ληφθεί υπόφη μόνο η αίτηση τους για την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Όσον αφορά τις θέσεις για τις ειδικότητες ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν υποχρεωτικά για να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις του (βλέπε παράρτημα – απαιτούμενα προσόντα) βεβαίωση γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (ί) επεξεργασίας κειμένων (ii) υπολογιστικών κειμένων (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. Όσοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση και λείπει η βεβαίωση θα πρέπει συμπληρωματικά να την προσκομίσουν, άλλως η αίτηση θα απορρίπτεται ως ελλιπής.

Όσον αφορά την ειδικότητα ΤΕ Νοσηλευτικής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν υποχρεωτικά ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην ΕΝΕ του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην ΕΝΕ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά (βλέπε παράρτημα – απαιτούμενα προσόντα). Όσοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση και λείπει η βεβαίωση θα πρέπει συμπληρωματικά να την προσκομίσουν, άλλως η αίτηση θα απορρίπτεται ως ελλιπής.

Όσον αφορά την ειδικότητα ΤΕ Φυσικοθεραπείας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν υποχρεωτικά ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον ΠΣΦ του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στον ΠΣΦ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά (βλέπε παράρτημα – απαιτούμενα προσόντα). Όσοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση και λείπει η βεβαίωση θα πρέπει συμπληρωματικά να την προσκομίσουν, άλλως η αίτηση θα απορρίπτεται ως ελλιπής.

Για την ειδικότητα ΔΕ Πληρωμάτων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν υποχρεωτικά Δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας. Όσοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση και λείπει το δίπλωμα θα πρέπει συμπληρωματικά να το προσκομίσουν, άλλως η αίτηση θα απορρίπτεται ως ελλιπής, (βλέπε παράρτημα – απαιτούμενα προσόντα)

Για την ειδικότητα ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού η προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για την ειδικότητα ΥΕ Τραυματιοφορέων.

Τέλος ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση και τυχόν λείπει κάποιο δικαιολογητικό από την αίτηση, υποχρεούνται χωρίς άλλη ενημέρωση από την 5η ΥΠΕ να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα μας για την κατάθεση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών τους, άλλως η αίτηση τους θα απορρίπτεται αυτόματα ως ελλιπής.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Εισφορές Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ. Ανάρτηση και πληρωμή ειδοποιητηρίων

Διαδικασία έκδοσης – ανάρτησης – εξόφλησης μηνιαίων εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών και βεβαίωσης οφειλών …