201 προσλήψεις 12μηνης διάρκειας

job-work-search-recruitment_350_010415043013
Πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν στον κατάλογο για την πρόσληψη εκατόν εξήντα δύο (162) ατόμων επικουρικού προσωπικού διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαρκείας έως 12 μηνών σε φορείς αρμοδιότητας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής , καθώς και 39 ατόμων επικουρικού προσωπικού διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαρκείας έως 12 μηνών σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
2. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ΦΕΚ 26 Α), με την επιφύλαξη της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Τα αναφερόμενα στο συνημμένο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή στον κατάλογο επικουρικού προσωπικού ορίζεται η Δευτέρα 11 Απριλίου 2016.
2. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από ενδιαφερόμενους για εγγραφή στον κατάλογο επικουρικού προσωπικού πριν την 1η Ιανουαρίου 2015, διαγράφονται.
3. Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στη 1η Υγειονομική Περιφέρεια από 1ης Ιανουαρίου 2015 εξακολουθούν να ισχύουν.
4. Ενδιαφερόμενοι που έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις από 1ης Ιανουαρίου 2015 έως και σήμερα στη 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής , μπορούν να υποβάλουν ή να αποστείλουν αίτηση με συμπληρωματικά στοιχεία.
5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως στην έδρα της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, Ζαχάρωφ 3-Αθήνα, ισόγειο, στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. Επίσης οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην ταχυδρομική διεύθυνση Ζαχάρωφ 3- Αθήνα Τ.Κ. 11521 , με την προϋπόθεση η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή η σήμανση της εταιρείας ταχυμεταφοράς να είναι όχι αργότερα από την Δευτέρα 11 Απριλίου 2016.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 4052/2012 για την πρόσληψη του επικουρικού προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%.
Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ. Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση υπηρεσίας του οικείου φορέα, εφόσον έχει προσφερθεί στο δημόσιο τομέα, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από βεβαίωση του εργοδότη με κατάθεση των αντίστοιχων ενσήμων εργασίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον έχει προσφερθεί στον ιδιωτικό τομέα και από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ιδιωτεύσει.
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, μετά τον έλεγχο των αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων, συμπληρώνει τον πίνακα με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων, κατά κλάδο / ειδικότητα, για τις θέσεις, που έχει εγκριθεί η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού. Στον πίνακα εγγράφονται όσοι κατέχουν τον απαιτούμενο ανά ειδικότητα αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
Για το κριτήριο της εμπειρίας προσμετράται η χρονική διάρκεια (μήνες) της εμπειρίας στο ίδιο ή σε συναφές αντικείμενο της ειδικότητας για την οποία έχει υποβάλει αίτηση ο ενδιαφερόμενος με βάση τις βεβαιώσεις που έχει καταθέσει, μετά το σχετικό έλεγχο.
Ο χρόνος ανεργίας σε μήνες και η ημερομηνία έναρξης επιδότησης αυτής, υπολογίζεται από το ΑΣΕΠ, μέσω της διαλειτουργικότητας με τον ΟΑΕΔ. Με βάση τα στοιχεία που έχει καταγράψει η Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της 1 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής καταρτίζονται από το ΑΣΕΠ για κάθε κλάδο / ειδικότητα προσωπικού δύο πίνακες:
α) Πίνακας Ανεργίας στον οποίο εγγράφονται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι κατά την τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (επιδοτούμενων ή μη). Στον πίνακα αυτόν, προηγούνται οι επιδοτούμενοι άνεργοι και μεταξύ αυτών η προτεραιότητα καθορίζεται αποκλειστικά από τη σειρά εγγραφής τους στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. και έπονται οι μη επιδοτούμενοι άνεργοι ενδιαφερόμενοι με βάση τη διάρκεια ανεργίας σε μήνες και
β) Πίνακας Εμπειρίας στον οποίο οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται με βάση τον αριθμό μηνών της εμπειρίας. Σε έκαστο από τους ανωτέρω πίνακες, αναγράφεται ο αριθμός των ενδιαφερομένων (τριπλάσιος των προς κάλυψη θέσεων) που θα κληθούν, από την 1 η Υγειονομική Περφέρεια Αττικής να υποβάλουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση με την καταγραφή των θέσεων που επιθυμούν να προσληφθούν κατά τη σειρά προτίμησής τους.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στον πίνακα της ανεργίας προηγείται ο ενδιαφερόμενος με τον περισσότερο χρόνο εμπειρίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στον πίνακα της εμπειρίας προηγείται ο ενδιαφερόμενος με τον περισσότερο χρόνο ανεργίας.
Εφόσον ο καθορισμός της σειράς κατάταξης δεν καταστεί δυνατός με τα κριτήρια της προηγούμενης περίπτωσης, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία ενδιαφερόμενος με βάση την ημερομηνία γέννησής του. Δεδομένου ότι δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 4052/2012 συγκεκριμένη κλίμακα βαθμολογίας για τα κριτήρια ανεργίας και εμπειρίας παρά μόνον ότι για την πρόσληψη του επικουρικού προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%, η διάθεση για κάθε κλάδο / ειδικότητα θα γίνει εναλλάξ από τον πίνακα (α) ανεργίας και (β) εμπειρίας, έτσι ώστε να ικανοποιηθεί η αναλογία 2/3 (40% προς 60%).
Σε δεύτερη φάση, προκειμένου η 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής να καταρτίσει τον πίνακα προσληπτέων ανά κλάδο / ειδικότητα, οφείλει να καλέσει ατομικά με κάθε πρόσφορο και σύντομο μέσο, τριπλάσιο αριθμό ενδιαφερομένων των προς κάλυψη θέσεων, για να υποβάλουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση με την καταγραφή των θέσεων που επιθυμούν να προσληφθούν, κατά σειρά προτίμησής τους. Εάν οι ενδιαφερόμενοι, δεν ανταποκριθούν ή στείλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ενδιαφέρονται για την κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων, διαγράφονται από τους αντίστοιχους πίνακες κατάταξης και συνεχίζεται η διαδικασία με τους επόμενους στη σειρά ενδιαφερόμενους. Στην περίπτωση που στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενος, δεν δηλώσει προτιμήσεις, θεωρείται ότι έχει δηλώσει όλους τους κωδικούς των αντίστοιχων θέσεων (όπως αναφέρονται στο Παράρτημα) κατά αύξουσα σειρά. Μετά την παραλαβή των αιτήσεων - υπευθύνων δηλώσεων των ενδιαφερομένων, η επιλογή των προσληπτέων γίνεται από την 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, ανά κλάδο / ειδικότητα, όπως περιγράφεται κατωτέρω:
-Η επιλογή ξεκινά από τον πίνακα κατάταξης κατά χρόνο ανεργίας, όπου ο πρώτος κατά σειρά ενδιαφερόμενος που αποδέχεται, καταλαμβάνει τη θέση της 1ης προτίμησής του και ακολουθεί ο πρώτος κατά σειρά ενδιαφερόμενος από τον πίνακα κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας, ο οποίος αποδέχεται την κενή θέση, εφόσον την έχει συμπεριλάβει στις προτιμήσεις του.
-Εάν προκηρύσσεται μόνο μία (1) θέση, αυτή καλύπτεται από τον πίνακα κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας με τη σειρά που έχουν καταγραφεί οι ενδιαφερόμενοι και την υπεύθυνη δήλωσή τους.
-Εάν προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις, μία (1) θέση καλύπτεται από τον πίνακα κατάταξης κατά χρόνο ανεργίας και μία (1) θέση καλύπτεται από τον πίνακα κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας.
-Εάν προκηρύσσονται τρεις (3) ή περισσότερες θέσεις, η διάθεση των προσληπτέων γίνεται εναλλάξ από τον κάθε πίνακα (α) ανεργίας κα (β) εμπειρίας.
Η κατάρτιση του πίνακα προσληπτέων ξεκινά από τον πρώτο κατά σειρά ενδιαφερόμενο στον πίνακα κατάταξης κατά χρόνο ανεργίας που αποδέχεται, ο οποίος καλύπτει τη θέση την οποία έχει δηλώσει ως 1η προτίμησή του και η θέση αυτή διαγράφεται.
-Ακολουθεί ο πρώτος κατά σειρά ενδιαφερόμενος από τον πίνακα κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας που αποδέχεται, ο οποίος καλύπτει τη θέση της πρώτης προτίμησής του, εάν δεν έχει καλυφθεί από τον προηγούμενο ενδιαφερόμενο, διαφορετικά θα καλύψει τη θέση της δεύτερης προτίμησής του κ.ο.κ.
-Διαγράφεται και αυτή η θέση και συνεχίζεται η ίδια διαδικασία για την κάλυψη των επόμενων θέσεων, μέχρι την πλήρωση των θέσεων που πρέπει να καλυφθούν από τον πίνακα κατάταξης κατά χρόνο ανεργίας, οπότε η κάλυψη των λοιπών θέσεων συνεχίζεται από τον πίνακα κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας.
-Εάν εξαντληθούν οι ενδιαφερόμενοι από τον πίνακα κατάταξης κατά χρόνο ανεργίας, η διαδικασία συνεχίζεται με τους επόμενους, στον πίνακα κατάταξης, κατά χρόνο εμπειρίας, ενδιαφερόμενους.
-Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος έχει δηλώσει προτιμήσεις που έχουν καλυφθεί από ενδιαφερόμενους που προηγούνται, ο ενδιαφερόμενος αυτός δεν θα προσληφθεί, παρά μόνον σε περίπτωση που κενωθεί κάποια από τις θέσεις που είχε συμπεριλάβει στις προτιμήσεις του.
-Εάν ένας ενδιαφερόμενος ανακαλέσει την πρόσληψή του, η θέση θα καλυφθεί από τον πρώτο αδιάθετο ενδιαφερόμενο του πίνακα στον οποίο είχε καταταγεί ο ενδιαφερόμενος που παραιτήθηκε (π.χ. ανεργίας) και έχει συμπεριλάβει στις προτιμήσεις του την κενωθείσα θέση.
-Επισημαίνεται ότι τυχόν μεταβολές στο χρόνο εμπειρίας των υποψηφίων δεν γίνονται δεκτές μετά την πρόσληψη των ενδιαφερομένων που έχουν επιλεγεί.
Η 1η Υ.ΠΕ. Αττικής αναρτά στο διαδικτυακό της τόπο (www. 1ypatt.gr), τους αλφαβητικούς πίνακες προσληπτέων, ανά κλάδο / ειδικότητα, οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνουν τα στοιχεία των ενδιαφερομένων, το φορέα πρόσληψης, τον κωδικό θέσης και τον πίνακα ( εμπειρίας ή ανεργίας) από τον οποίο έχουν επιλεγεί. Σε περίπτωση ου προκύψει θέμα ερμηνείας επί της διαδικασίας αρμόδιο να αποφασίσει είναι το ΑΣΕΠ με βάση τα ισχύοντα στο ν. 2190/1994.
Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ακολούθως να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (www.1ypatt.gr), για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Όλα τα στοιχεία ΕΔΩ
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Νέα Υόρκη: Σταθερά το κορυφαίο οικονομικό κέντρο στον κόσμο

Το Λονδίνο στη δεύτερη θέση,  σύμφωνα με τον δείκτη Global Financial Centres - «Πιέζουν» Σιγκαπούρη και …