Προσλήψεις με συμβάσεις μίσθωσης έργου

career_2014_3_20_12_59_14_b21

Ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα (κατά τα άρθρα 681 και τα επόμενα του Αστικού Κώδικα και κατά του αρθρ. 6 του Ν.2527/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: "Διατήρηση γενετικού υλικού καπνού και διάθεση βασικού σπόρου των ποικιλιών καπνού που καλλιεργούνται στην Ελλάδα", εκδηλώνει σύμφωνα με την αρ. 1355/04-05-2016 ΑΔΑ: 6ΘΚ7ΟΞ3Μ-ΛΕΦ Απόφαση έγκρισης της Προϊσταμένης του ΙΓΒ&ΦΠ, το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).

2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: πιστοποιητικό αναγνώρισης ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

3. Αντίγραφο πιστοποιητικού απόδειξης ξένης γλώσσας.

4. Αντίγραφο πιστοποιητικού απόδειξης γνώσης χρήσης Η/Υ (Για τη θέση του Γεωπόνου).

5. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας (συμβάσεις, βεβαιώσεις κ.λπ. από όπου να προκύπτει το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης).

6. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος ( Για τη θέση του Γεωπόνου) .

7. Βιογραφικό σημείωμα (σύντομο).

8. Οποιαδήποτε έγγραφα πιστοποιούν το τυχόν επιστημονικό έργο.

9. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι σε πιθανή επιλογή για την αριθμ. 1356/04-05-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν θα συντρέχουν οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 και 4, του άρθρου 5, καθώς και της παραγράφου 1, του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μετά το πέρας της εξέτασης από την αρμόδια επιτροπή των προτάσεων με τα δικαιολογητικά και τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου θα καταρτίσει τον τελικό πίνακα κατάταξης και θα εκδώσει την σχετική απόφαση ανάθεσης εργασιών, η οποία θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ. Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης έργου καλείται ο ανάδοχος κατά περίπτωση να αναλάβει το έργο και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Σε περίπτωση που κάποιος από τους κατά περίπτωση αναδόχους δεν αποδεχτεί, η ανάθεση του έργου γίνεται στον αμέσως επόμενο, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τοιχοκολληθεί:

α) στα γραφεία του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, στην περιοχή της Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ΤΚ. 57001 και

β) στο Δήμο Θέρμης όπου εδρεύει το Ινστιτούτο και θα αναρτηθεί

α) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και

β) στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗ ΜΗΤΡΑ.

1ο ΕΡΓΟ-Τα αντικείμενα του έργου της σύμβασης είναι:

• Εγκατάσταση, παρακολούθηση και αξιολόγηση γενεαλογικού αγρού καπνού

• Συμμετοχή στην ανανέωση του υλικού καλλιτερευτή καπνού

• Συμμετοχή στην εγκατάσταση, καλλιέργεια και λήψη παρατηρήσεων πειραματικών αγρών

• Λειτουργία βλαστητηρίων, μηχανημάτων καθαρισμού και συσκευασίας

• Τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων, διάχυση αποτελεσμάτων.

Η έδρα του έργου θα είναι στο αγρόκτημα του ΕλΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχιούχος Γεωτεχνικών επιστημών - (ΠΕ) ΓΕΩΠΟΝΟΣ της κατεύθυνσης φυτών μεγάλης καλλιέργειας, με μεταπτυχιακό στη γενετική βελτίωση φυτών, αγροκομία και ζιζανιολογία και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε ερευνητικά προγράμματα αγροτικής έρευνας με εγκατάσταση και παρακολούθηση πειραματικών αγρών, κατά προτεραιότητα στη σποροπαραγωγή καπνού
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ.

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια έως οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της μέχρι 31 -12-2016.

Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στο ποσό των 18.819,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου , και θα πρέπει να υποβάλλεται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

2ο ΕΡΓΟ-Τα αντικείμενα του έργου της σύμβασης είναι :

• Καλλιέργεια και παρακολούθηση πειραματικών αγρών καπνού σε συνεργασία με τους επιστημονικά υπευθύνους του έργου

• Εγκατάσταση σπορείων και φυτειών καπνού με τη χρήση των απαιτούμενων γεωργικών μηχανημάτων

• Συγκομιδή, καθαρισμός, τυποποίηση, και συντήρηση των αποθεμάτων καπνόσπορου

• Συσκευασία και υποσυσκευασία καπνόσπορου, διάθεση πιστοποιημένου καπνόσπορου σε ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς και καπνοπαραγωγούς και πελάτες του εξωτερικού.

• Λειτουργία βλαστητηρίων, μηχανημάτων καθαρισμού και συσκευασίας.

Η έδρα του έργου θα είναι στο αγρόκτημα του ΕλΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Απόφοιτος ΤΕΙ Τεχνολόγος Γεωπονίας του τμήματος Φυτικής Παραγωγής με τουλάχιστον δύο (2) ετών εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα με εγκατάσταση και παρακολούθηση πειραματικών αγρών κατά προτεραιότητα στη σποροπαραγωγή καπνού
  • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια έως οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της μέχρι 31 -12-2016.

Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στο ποσό των 17.712,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου , και θα πρέπει να υποβάλλεται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν εγγράφως αίτηση πρόταση για τη σύναψη της 1ης και 2ης σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την 12η Μαΐου 2016 _ και ώρα 14:00, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ. 1356/04-05-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, στην περιοχή της Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ΤΚ. 57001 ΤΘ. 60458.

Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 471 110, εσωτ.: 0 107 στο Δρ. Απόστολο Καλύβα και εσωτ.: 0 106 στη Δρ. Ελένη Τσαλίκη, Επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

ΟΠΕΚ+: Τι αποφασίστηκε για την παραγωγή πετρελαίου

Τον περασμένο Νοέμβριο τα κράτη-μέλη του ΟΠΕΚ+ υπό την Ρωσία συμφώνησαν σε εθελοντικές μειώσεις της …