Αιτήσεις σπουδών σε παιδαγωγικά και τεχνολογικά προγράμματα

ΑΣΠΑΙΤΕ

Με ανακοίνωση της, η ΑΣΠΑΙΤΕ, καλεί τους ενδιαφερόμενους για φοίτηση στο ΕΠΠΑΙΚ ή ΠΕΣΥΠ ακαδ. έτους 2016-2017, προτού συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής να διαβάσουν προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες – οδηγίες:

  1.  Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ή στο Π.Ε.ΣΥ.Π. πριν τη συμπλήρωση της αίτησης, θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη, για το πρόγραμμα που επιλέγουν.
  2.  Η εκδήλωση υποψηφιότητας θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και με τη χρήση της συγκεκριμένης ειδικής φόρμας. Οι έντυπες αιτήσεις είναι άκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
  3.  Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων έχει εξεταστεί και έχει διαπιστωθεί ότι εργάζεται επιτυχώς σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές με λειτουργικό Microsoft Windows με προγράμματα πλοήγησης Internet Explorer 8.0 και νεώτερο ή Mozilla FireFox ή Google Chrome και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές με λειτουργικό MacOS X και προγράμματα πλοήγησης Safari ή Mozilla FireFox.
  • Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις επόμενες οδηγίες πριν υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας.

1. Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να γνωρίζετε προκειμένου να συμπληρώσετε:
(i) Τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητος.
(ii) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), τη Δ.Ο.Υ. και τον ΑΜΚΑ.
(iii) Τα στοιχεία του τίτλου σπουδών (τίτλο, τμήμα, σχολή, ίδρυμα).
(iv) Τα στοιχεία από την Απόδειξη Κατάθεσης του ποσού των 30,00 € στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.
2. Θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία της αίτησης με ελληνικούς ή λατινικούς ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ χαρακτήρες χωρίς κόμματα, τελείες ή άλλα σημεία στίξης. Μην ξεκινάτε τη συμπλήρωση ενός πεδίου με κενό. Γράψτε τον αριθμό πολιτικής ή άλλου είδους ταυτότητας που έχετε, χωρίς να αφήσετε κενό μεταξύ γράμματος (ή γραμμάτων) και αριθμών. Θα πρέπει να θυμάστε αν γράψατε τον αριθμό αυτό με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες αν θελήσετε να αναζητήσετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της.
3. Μετά την αποστολή της αίτησης, στην οθόνη του υπολογιστή σας θα εμφανιστεί μήνυμα που πιστοποιεί την παραλαβή της αίτησης σας από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Μετά την εμφάνιση του σχετικού μηνύματος, είναι απολύτως σίγουρο πως η αίτησή σας έχει καταγραφεί στα υπολογιστικά συστήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ύστερα από αυτό, η υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος για την επιβεβαίωση της καταχώρησης της αίτησης είναι άσκοπη. Εκτυπώστε το μήνυμα αυτό, το οποίο αποτελεί μια σύνοψη της αίτησης σας, και φυλάξτε το. Έτσι, σε μελλοντική επικοινωνία με την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., θα είναι ευκολότερη η εξυπηρέτησή σας.
4. Αφού υποβάλετε αίτηση μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία που έχετε καταγράψει σ’ αυτήν, με τη χρήση του πεδίου “Έλεγχος Υποβολής Αίτησης”. Για το σκοπό αυτό πρέπει να θυμάστε τον αριθμό ταυτότητας, έτσι ακριβώς όπως τον γράψατε όταν κάνατε την αίτησή σας.
5. Όταν στην αίτησή σας έχετε δηλώσει έγκυρο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αμέσως μετά από την διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης της 16ης Σεπτεμβρίου 2016 θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα φαίνεται η σειρά κατάταξής σας, στο πρόγραμμα που επιλέξατε. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση (δηλαδή είτε λάβετε ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα είτε όχι) θα πρέπει να αναζητήσετε, με δική σας ευθύνη, μετά την ηλεκτρονική κλήρωση στην ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τη σειρά κατάταξής σας.
6. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μόνο μία αίτηση για το πρόγραμμα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ., καθώς και μία και μόνο μία αίτηση για το πρόγραμμα Π.Ε.ΣΥ.Π. Διευκρινίζεται ότι όποιος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση και στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και στο Π.Ε.ΣΥ.Π. οφείλει να καταθέσει 30,00 € για κάθε μία αίτηση. Αν κάποιος υποψήφιος υποβάλει περισσότερες από μια αιτήσεις για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ή περισσότερες από μια αιτήσεις για το Π.Ε.ΣΥ.Π., στον έλεγχο που θα γίνει θα απορριφθεί ακόμα και αν, μετά την ηλεκτρονική κατάταξη, βρίσκεται μεταξύ των προσωρινώς επιλεγέντων. Αν κάποιος υποψήφιος έχει υπόνοιες ότι από λάθος υπέβαλε δύο ή περισσότερες αιτήσεις, πρέπει μέσα στο χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων, να ζητήσει έλεγχο από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και τη διαγραφή των αιτήσεων των πέραν της μίας.
7. Για τη διαγραφή μιας αίτησης είναι απαραίτητα τα ακόλουθα έγγραφα: (α) αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής αίτησης (β) φωτοτυπία εντύπου ταυτοποίησης (π.χ. αστυνομικής ταυτότητας) και (γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599, στην οποία θα αναφέρεται σαφώς ότι ο υποψήφιος επιθυμεί να διαγράψει την αίτηση με συγκεκριμένο αριθμό πρωτοκόλλου (που υπάρχει στο αποδεικτικό υποβολής αίτησης). Tα παραπάνω δικαιολογητικά αποστέλλονται στο email: aspaite@eap.gr . Για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2610 367 749.
8. Κατά την υποβολή της αίτησης και για τυπικούς λόγους, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. καταλήγουν και καταγράφονται στοιχεία σχετικά με τον υπολογιστή μέσω του οποίου υποβλήθηκε η αίτηση.
9. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. εγγυάται πως τα στοιχεία που θα αναγραφούν στις αιτήσεις των υποψηφίων δεν θα μεταβληθούν από τρίτο πρόσωπο. Η καταγραφή και η επεξεργασία τους είναι καθαρώς ηλεκτρονική και σ’ αυτή δεν παρεμβάλλεται καθόλου ο ανθρώπινος παράγοντας. Μερικά από αυτά χρησιμεύουν (εκτός από την επιλογή) για την αυτόματη καταγραφή των υποψηφίων στο Μητρώο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., εφόσον τελικά οι υποψήφιοι επιλεγούν.
10. Εκ των υστέρων διόρθωση των στοιχείων που έχουν αναγραφεί στην αίτηση (π.χ. αριθμός ταυτότητας, κλπ.) δεν είναι δυνατόν να γίνει σε καμία περίπτωση. Είναι φανερό λοιπόν, πως πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις επιλογές σας.
11. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του κατά οποιουδήποτε (α) δράσει με στόχο την με διαφόρους τρόπους παρεμπόδιση της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους των υποψηφίων, (β) υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ψευδή, παραπλανητικά ή υβριστικά στοιχεία.
12. Η συνέχιση της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής που έχουν τεθεί από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.


Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Σκρέκας στον ΣΚΑΪ: Μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος από το νέο έτος

Σημαντική μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος, όλων των πολιτών, από το νέο έτος προανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος …