Προκήρυξη προσλήψεων εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα

EUNIKH TRAPEZAAAA

Προκήρυξη με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016, εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα, αναφορικά στην υποβολή αιτήσεων για τη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της.
Στην προκήρυξη τονίζει:

"Σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3864/2010, όπως ισχύει, η Εθνική Τράπεζα είναι σε διαδικασία ανασύνθεσης του Διοικητικού της Συμβουλίου και στο πλαίσιο αυτό, με προκήρυξή της, αναζητά υποψηφίους για τις θέσεις Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και μη εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται η Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016.
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου, να έχουν πρόσφατη εμπειρία στο χρηματοπιστωτικό τομέα, να πληρούν τα κριτήρια και να μην υπόκεινται στους περιορισμούς όπως ορίζονται σε εφαρμογή του Νόμου. Τίθενται, ταυτόχρονα, επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα που θα εκτιμηθούν. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Αναλυτικά η προκήρυξη για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής, που δημοσιοποιείται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) είναι το ιστορικό και πιο προβεβλημένο πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, και ένας από τους ηγετικούς οργανισμούς του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι μετοχές της ΕΤΕ έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών ήδη από το 1880, ενώ το 1999  υπήρξε η πρώτη Ελληνική Τράπεζα της οποίας χρηματοπιστωτικά μέσα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Ως ένα από τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, η ΕΤΕ υπόκειται στην άμεση εποπτεία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ σε συνέχεια της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης η οποία έλαβε χώρα το 2015, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ - www.hfsf.gr) κατέστη ο βασικός μέτοχος της Τράπεζας.
Η ΕΤΕ,  λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Νόμου 3864/2010, όπως ισχύει - http://www.hfsf.gr/el/hfsf_law.htm είναι σήμερα σε διαδικασία ανασύνθεσης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΕ αναζητά υποψηφίους για τις θέσεις Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου, να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και πρόσφατη εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Επιπρόσθετα, πέραν των τυχόν περαιτέρω περιορισμών που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να ασκούν ή να τους έχει ανατεθεί κατά τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια σημαντικό δημόσιο λειτούργημα (όπως αυτό ορίζεται στο Νόμο 3864/2010 όπως ισχύει).
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Ο/η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να εργάζεται στην Αθήνα και να έχει πλήρη γνώση του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος εντός του οποίου λειτουργεί η Τράπεζα (πχ κανονιστικό, νομοθετικό, οικονομικό περιβάλλον), συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να επικοινωνεί και να συνεργάζεται αποτελεσματικά με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη (πχ Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, λοιποί μέτοχοι, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εποπτικές Αρχές, λοιποί δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς), καθώς επίσης και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα
Υποψήφιοι οι οποίοι θα αξιολογηθούν θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια καταλληλότητας:
- Τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στον τραπεζικό τομέα ή/και στον τομέα της τραπεζικής εποπτείας σε θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ως μέλη Κεντρικής Τράπεζας ή αντίστοιχης Εποπτικής Αρχής ή σε διεθνή χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
- Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρίας ως μέλος διοικητικού συμβουλίου σε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ή σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Λοιπά κριτήρια
Επιπρόσθετα προσόντα τα οποία θα αξιολογηθούν ως θετικά:
- Ισχυρές ηγετικές ικανότητες και εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων
- Διεθνής διοικητική εμπειρία
- Προηγούμενη εμπειρία ως Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος πιστωτικού ιδρύματος
- Γνώση της Ελληνικής γλώσσας
- Πλήρωση κριτηρίων ανεξαρτησίας κατά το διάστημα ενδεχόμενης τοποθέτησης τους στο Διοικητικό Συμβούλιο (όπως αυτά ορίζονται με βάση το Νόμο 3016/2002 και τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2005/162/15.2.2005, όπως ισχύουν).

Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτει σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στην χρηματοοικονομική.
Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα
Υποψήφιοι οι οποίοι θα αξιολογηθούν θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια καταλληλότητας:
- Τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε σχετιζόμενους με την τραπεζική οργανισμούς σε τουλάχιστον έναν από τους εξής τομείς: Χρηματοοικονομικά, Ελεγκτική, Λογιστική, Τραπεζικά, εκ των οποίων δέκα (10) χρόνια σε ανώτερο διευθυντικό επίπεδο.
- Πλήρωση κριτηρίων ανεξαρτησίας κατά το διάστημα ενδεχόμενης τοποθέτησης τους στο Διοικητικό Συμβούλιο (όπως αυτά ορίζονται με βάση το Νόμο 3016/2002, το Νόμο 3864/2010 και τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2005/162/15.2.2005, όπως ισχύουν).
- Έλλειψη οποιασδήποτε σχέσης με πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα κατά τα προηγούμενα δέκα (10) χρόνια.
- Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια προηγούμενης εμπειρίας ως μέλος διεθνούς τραπεζικού ομίλου που δεν δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά.
- Προηγούμενη εμπειρία ως μέλος Επιτροπής Ελέγχου.

Λοιπά κριτήρια
Επιπρόσθετα προσόντα τα οποία θα αξιολογηθούν ως θετικά:
- Εμπειρία στην εποπτεία θεμάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και εξοικείωση με τα πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (IFRS, US GAAP).
- Εμπειρία στην επικοινωνία και τη συνεργασία με εξωτερικούς και εσωτερικούς ελεγκτές.
- Εμπειρία σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης.
- Εξοικείωση με θέματα αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων.

Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα
Υποψήφιοι οι οποίοι θα αξιολογηθούν ως μέρος της διαδικασίας θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια καταλληλότητας:
- Τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις σε οργανισμό σημαντικού μεγέθους στους τομείς της Τραπεζικής, της Ελεγκτικής, της Διαχείρισης Κινδύνων ή της Διαχείρισης Επισφαλών Περιουσιακών Στοιχείων (μη εξυπηρετούμενα δάνεια).
- Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια προηγούμενης εμπειρίας ως μέλος διοικητικού συμβουλίου σε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ή σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Λοιπά κριτήρια
Επιπρόσθετα προσόντα τα οποία θα αξιολογηθούν ως θετικά:
- Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων
- Διεθνής εμπειρία
- Η πλήρωση κριτηρίων ανεξαρτησίας κατά το διάστημα ενδεχόμενης περαιτέρω τοποθέτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο θα αξιολογηθεί ως προτιμητέα.

Σημείωση 1: Οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται ετησίως από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σχετική πληροφόρηση υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ.
Σημείωση 2: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δεσμεύονται για την αφιέρωση επαρκούς χρόνου στην άσκηση των καθηκόντων τους.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου, 2016.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται αναφέροντας ειδικά τη θέση για την οποία ο υποψήφιος ενδιαφέρεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: NBGboard@egonzehnder.com. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Τράπεζας: www.nbg.gr.


 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Σκρέκας στον ΣΚΑΪ: Μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος από το νέο έτος

Σημαντική μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος, όλων των πολιτών, από το νέο έτος προανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος …