Ξεκίνησαν οι αιτήσεις πολλαπλών και διάφορων προσλήψεων

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας 5 μηνών, έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Data extraction, schema matching, record linkage and data fusion in a virtual integration system of biomedical clinical data» ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου της ημεδαπής, ή ισότιμου της αλλοδαπής Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής με βαθμό τουλάχιστον 7.0, μεταπτυχιακό Πληροφορικής, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ή Μηχανικού Η/Υ με βαθμό τουλάχιστον 8.0, αριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, αριστη γνώση Γαλλικής γλώσσας, τουλάχιστον 2 έτη επαγγελματική εμπειρία μετά τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σε εξόρυξη, διαχείριση και ολοκλήρωση δεδομένων από ετερογενείς πηγές και σε διασύνδεση δεδομένων, τουλάχιστον 2 έτη, ερευνητικής και αναπτυξιακής, εμπειρίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα με αντικείμενο την ολοκλήρωση ή/και υπολογιστική επεξεργασία, την αποθήκευση και ανάκτηση ιατρικών δεδομένων, με χρήση τεχνικών βάσεων δεδομένων ή/και τεχνητής νοημοσύνης και τουλάχιστον 2 έτη προγραμματιστική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα. Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203893.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου γνωστοποιεί ότι για την υποστήριξη της δομής δια βίου μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται για την σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Ρόδο, τρείς (3) απόφοιτους Τμήματος Οικονομικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Επιστημών της Διοίκησης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής και έναν Πτυχιούχο Τμήματος Πληροφορικής. Οι τρεις πρωτοι υποψήφιοι θα πρεπει να διαθέτουν αριστη γνώση υπολογιστών, λογισμικών και στατιστικών πακέτων επεξεργασίας οικονομικών και λοιπών δεδομένων (SPSS, SAP, ERP), καθώς και των πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης Moodle και Big Blue Button και αποδεδειγμένη εμπειρία χρήσης αυτών, αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή έργου διοικητικής υποστήριξης ή/και οικονομικής διαχείρισης στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και αποδεδειγμένη εμπειρία στην υποστήριξη πανεπιστημιακών προγραμμάτων δια βίου μάθησης μέσω e-learning στα ανωτέρω αντικείμενα. Ο πτυχιούχος πληροφορικής οφείλει να προσκομίσει εκτός από το πτυχίο, πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας (Α.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.), αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης υπολογιστών και υπολογιστικών συστημάτων σε άτομα, φορείς ή/και επιχειρήσεις, αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και ανάπτυξη e-learning υποδομών και εφαρμογών (Learning management systems, course design, learning content development, κτλ) και αποδεδειγμένη εμπειρία υποστήριξης διεξαγωγής σύγχρονης και ασύγχρονης δια βίου εκπαίδευσης και μάθησης μέσω των πλατφορμών Βlackboard/Vista, Big Blue Button και Moodle αντίστοιχα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Βέρα Αγγέλου (τηλ.22410 99130, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]

ΤΕΙ Πειραιά

Η επιτροπή Ερευνών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τρία (3) άτομα και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στα απαιτούμενα προσόντα περιλαμβάνονται το πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η προϋπηρεσία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και η καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα. Κωνσταντίνα Ανδρουλάκη στο τηλ: 210-5381565 και στο E-mail: [email protected]

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία με (1) άτομο με σύμβαση έργου με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται ένα άτομο (1) κάτοχος πτυχίου κατηγορίας ΠΕ Τμήματος Διαιτολογίας- Διατροφής με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν να είναι πτυχιούχοι κατηγορίας ΠΕ Τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ), να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ) στο επιστημονικό πεδίο της Διατροφής, να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην υλοποίηση ή/και υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων, να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (και ευχέρεια αυτής σε προφορικό και γραπτό επίπεδο), να έχουν πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ, οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Μ. Μαλλίδου, από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή- Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 71, Καλλιθέα και στο τηλ. 210-9549265.

Πανεπιστήμιο Κρήτης

O Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράµµατος µε ΚΑ 3645 και τίτλο «Σύγκλιση των κεντρικών υπολογιστικών υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Κρήτης» ενδιαφέρεται να συνάψει σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με έναν πτυχιούχο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι Επιστήµης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Πληροφορικής της ηµεδαπής ή ισότιµο ή αντίστοιχο τίτλο ιδρύµατος της αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από ∆ΟΑΤΑΠ με αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην τελευταία πενταετία, στη διαχείριση υπολογιστικών συστηµάτων βασισµένων σε λειτουργικά συστήµατα ανοικτού κώδικα και καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδου Β2), όπως αποδεικνύεται σύµφωνα µε το Ειδικό Παράρτηµα Απόδειξης Γλωσσοµάθειας του ΑΣΕΠ µε σήµανση έκδοσης «29/05/2017». Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής δηλώσεων-αιτήσεων και ενστάσεων/απόψεων: Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕΠΚ, Βαρβάρα Κοπανάκη, τηλ.: 2831077948, email: [email protected]

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι: Οικονομική και διοικητική υποστήριξη έργων: Υλοποίηση δράσεων έργων κινητικότητας φοιτητών/αποφοίτων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και μέχρι τη λήξη του, ήτοι 31/12/2018, με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου. Στο πλαίσιο της/του ανωτέρω σύμβασης/συμφωνητικού ανατίθεται η εκτέλεση έργου με τις παρακάτω προϋποθέσεις: ∆ιάρκεια σύµβασης/συμφωνητικού: 2 µήνες με δυνατότητα ανανέωσης. Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων – Προτάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο http://proskliseis.upatras.gr/ , μέχρι την 02/11/2017.


 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Μητσοτάκης για μέτρα: Σας χρειαζόμαστε όλους - Τσιόδρας: Πρώτοι σε κρούσματα πλέον οι 18-24

Στενότερη συνεργασία με την κεντρική διοίκηση και πιο ενεργό ρόλο των Περιφερειών για την αντιμετώπιση …