Πλήρωση 6 θέσεων στη Σχολή Ικάρων

Ανακοίνωση λόγω αιτημάτων εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα, για την πλήρωση έξι (6) θέσεων Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή Ικάρων, κατηγορίας Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), ως ακολούθως:

Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών

 • Τομέας Ηγετικής – Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας
  Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο Φιλοσοφία με έμφαση στη Θεωρία του Πολέμου
 • Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών, Τεχνολογίας των Υλικών,
  Οργάνωσης Παραγωγής
  Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο Μηχανολογία με έμφαση στις Τεχνολογίες των Κατεργασιών –Μηχανουργική Τεχνολογία
 • Τομέας Θερμοδυναμικής, Προωθητικών και Ενεργειακών Συστημάτων
  Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο Θεωρητική και Πειραματική Μελέτη της Λειτουργικής Συμπεριφοράς και του Σχηματισμού Ρύπων Εμβολοφόρων Κινητήρων
 • Τομέας Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών
  Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο Ηλεκτρονικά με έμφαση στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Διατάξεων –
  Κεραίες

Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο Λογισμικό – Σύγχρονες Γλώσσες Προγραμματισμού και Εφαρμογές τους στο Δίκτυο Υπολογιστών

Τομέας Αυτομάτου Ελέγχου, Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας, Αμυντικών Συστημάτων και Επιχειρήσεων
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου με έμφαση στη Μοντελοποίηση και τον Έλεγχο Συστημάτων

Την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ), κατηγορίας Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), ως ακολούθως:

Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών

Τομέας Ηγετικής – Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο Φυσική Αγωγή με έμφαση στην Εργομετρία

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι/ες για τις ανωτέρω θέσεις ΔΕΠ θα πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 3187/03 (ΦΕΚ 233/τ. Α77-10-03).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 • Βιογραφικό Σημείωμα σε τέσσερα (4) αντίτυπα σε έντυπη μορφή και δώδεκα (12) αντίτυπα σε ψηφιακή (CD) μορφή.
 • Αναλυτικό υπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών-Δημοσιεύσεων σε τέσσερα (4) αντίτυπα σε έντυπη μορφή και τέσσερα (4) αντίτυπα σε ψηφιακή (CD) μορφή.
 • Επιστημονικές Εργασίες-Δημοσιεύσεις σε τέσσερα (4) αντίτυπα σε έντυπη μορφή και τέσσερα (4) αντίτυπα σε ψηφιακή (CD) μορφή.
 • Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων μαζί με βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού.
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας θεωρημένες από τον αρμόδιο φορέα έκδοσής τους.
 • Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τη Σχολή, πριν την έκδοση της πράξης διορισμού.
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, της αρμόδιας στρατολογικής υπηρεσίας, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τη Σχολή, πριν την έκδοση της πράξης διορισμού. Οι υποψήφιοι/ες, με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, να γνωστοποιήσουν στη Σχολή τον Στρατιωτικό τους Αριθμό και την αρμόδια στρατολογική υπηρεσία, που αποτελεί προϋπόθεση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης Πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης διορισμού τους. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης διορισμού.

Γνωματεύσεις

 • παθολόγου ή γενικού ιατρού
 • ψυχιάτρου είτε του δημοσίου, είτε ιδιωτών (Ν. 4210/13, άρθρο 7).

Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
(1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο/η υποψήφιος/α.
(2) Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
(3) Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Γ2 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αναδεικνύεται η πλήρης γνώση και ευχερής χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Όσοι/ες επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο, είτε απευθείας στο Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού (Μεσογείων 227-231) για Σχολή Ικάρων, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη ταχυδρομική επιστολή (με ευανάγνωστη ημερομηνία και σφραγίδα), με ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα στην παρακάτω διεύθυνση:

 • Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού Μεσογείων 227-331, Τ.Κ. 15451 Αθήνα, με τη διευκρίνιση: ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ/ΤΑΕ/ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Επισημαίνεται ότι:

 • Σύμφωνα με τον Ν.4250/14, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς τους, ενώ για ιδιωτικά έγγραφα θα πρέπει αρχικά να έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή να φέρουν θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίες ή/και τους φορείς τους. Επίσης γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
  Η υποβολή απλών φωτοαντιγράφων στο πλαίσιο διοικητικής ή άλλης διαδικασίας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλομένων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά με την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986.
 • Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύουν το υποβληθέν Βιογραφικό Σημείωμα, καθώς επίσης και το Αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών-Δημοσιεύσεων.
 • Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις και επιπλέον οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τους απονεμόμενους από τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

-Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα. Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι η ΣΙ δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τους υποψηφίους για φακέλους που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά. Υποψήφιοι, των οποίων τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή μη επικυρωμένα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

-Διευκρινίζεται ότι, αιτήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε, κατά τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 13:00, στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού της ΣΙ, στο τηλέφωνο 210-8193681 (Εσωτ. 3681).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Με μέριμνα της Σχολής Ικάρων θα ανακοινωθούν αυτοί/ες που θα επιλεγούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στην ιστοσελίδα της Σχολής


 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες από Σάββατο 15-05-2021

Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες από Σάββατο 15-05-2021 Αλλαγή του καιρού με βροχές, …