Οι κατηγορίες μέσω ΑΣΕΠ χιλιάδων θέσεων

23 αιτήματα φορέων για 1.773 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και 258 αιτήματα για 3.419 εποχικές θέσεις, έχουν φτάσει στα γραφεία του ΑΣΕΠ, όπως προκύπτει από την απάντηση της Ανεξάρτητης Αρχής στο βουλευτή νομού Αττικής, κου Γ. Μαυρωτά.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το έγγραφο:

"Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) είναι η συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή (άρθρα 101Α’, 103 παρ. 7 και 118 παρ. 6 του Συντάγματος) που, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28Α’), όπως αυτός ισχύει, έχει ως αποστολή την εφαρμογή των διατάξεων νόμων που αφορούν την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ασκεί όλες τις προβλεπόμενες από τους εκάστοτε νόμους αρμοδιότητές του για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών έως τον καθορισμό των διοριστέων.

Η πλήρωση των θέσεων αυτών που αποφασίζεται από τα αρμόδια όργανα της Κυβέρνησης, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού, και από τις διοικήσεις των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, γίνεται με σχετική προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., κατά κατηγορίες εκπαίδευσης (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., Υ.Ε.), και διενεργείται:

 • με γραπτό διαγωνισμό (άρθρο 17),
 • με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (άρθρο 18),
 • με επιλογή ύστερα από εκτίμηση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων (ειδικό επιστημονικό προσωπικό, άρθρο 19).

Επίσης, το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού, που διενεργούν οι διάφοροι φορείς του δημόσιου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.

Ειδικότερα, το έργο του Α.Σ.Ε.Π. κατά το έτος 2018, αποτυπώνεται ως εξής:

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Στις 31.10.2018, στο Α.Σ.Ε.Π. είχαν υποβληθεί και βρίσκονταν στο στάδιο της επεξεργασίας προς έκδοση προκήρυξης είκοσι τρία (23) αιτήματα διάφορων φορέων (Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α., Τράπεζα της Ελλάδας, Νοσοκομεία, Οργανισμοί, Εταιρείες κ.λπ.) για την κάλυψη 1.773, συνολικά, θέσεων, οι οποίες ανά κατηγορία εκπαίδευσης αναλύονται ως εξής:

 1. κατηγορία Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.): 13 θέσεις,
 2. κατηγορία Π.Ε.: 438 θέσεις,
 3. κατηγορία Τ.Ε.: 188 θέσεις,
 4. κατηγορία Δ.Ε.: 664 θέσεις,
 5. κατηγορία Υ.Ε.: 470 θέσεις.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
Γραπτοί διαγωνισμοί

Το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει (31.10.2018) αιτήσεις και δικαιολογητικά:

 • των υποψηφίων του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την προκήρυξη 1Γ/2017 (Φ.Ε.Κ. 40/1-12-2017 και 44/21-12-2017, τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και διενεργήθηκε στις 7 και 8 Ιουλίου 2018, για την πλήρωση πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), προκειμένου να καταρτίσει τους προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων (κατάταξης) και διοριστέων. Για τις ανωτέρω θέσεις έχουν υποβληθεί 12.031 αιτήσεις υποψηφίων
 • του εττιλαχόντων του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την προκήρυξη 1Γ/2015 (Φ.Ε.Κ. 8/29-10-2015, τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση σαράντα επτά (47) θέσεων Π.Ε. Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), προκειμένου να καταρτίσει τους προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων (κατάταξης) και διοριστέων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 8 (παρ. 1) του ν. 4210/2013 (Φ.Ε.Κ. 254Α’).

Πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας 

 • Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να καταρτίσει τους προσωρινούς πίνακες προτεραιότητας (κατάταξης) και διοριστέων οκτώ (8) προκηρύξεων του έτους 2018, που αφορούν την πλήρωση 1.487, συνολικά, θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (Π.Ε.: 326, Τ.Ε.: 116, Δ.Ε.: 940 και Υ.Ε.: 105), για τις οποίες έχουν υποβληθεί, συνολικά, 93.382 αιτήσεις υποψηφίων.
 • Το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει αιτήσεις και δικαιολογητικά των προσωρινά διοριστέων (5) προκηρύξεων του έτους 2017 και μιας (1) του έτους 2018 (προκήρυξη 8 για 8.166 θέσεις στους Ο.Τ.Α.) προκειμένου να καταρτίσει και να κυρώσει τους οριστικούς πίνακες διοριστέων, που αφορούν την πλήρωση εννέα χιλιάδων πέντε (9.005), συνολικά, θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (Π.Ε.: 662, Τ.Ε.: 183, Δ.Ε.: 2.903 και Υ.Ε.: 5.257), για τις οποίες έχουν υποβληθεί 201.862 αιτήσεις υποψηφίων. Σημειώνεται ότι από τις ανωτέρω θέσεις, οι 2.714 θέσεις Δ.Ε. κατηγορίας και οι 5.235 θέσεις Υ.Ε. κατηγορίας αφορούν την προκήρυξη 3Κ/2018 για τους Ο.Τ.Α. Επίσης, εξετάζει τις υποβληθείσες επτά χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα επτά (7.837), συνολικά, ενστάσεις κατά των ως άνω προσωρινών πινάκων κατάταξης, εκ των οποίων οι 7.000 αφορούν την προκήρυξη 3Κ/2018.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, σε συνδυασμό με άλλες ειδικές διατάξεις νόμων, εγκρίνει, μετά από σχετικό έλεγχο, Ανακοινώσεις διαφόρων φορέων του δημόσιου τομέα για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών και, στη συνέχεια, ελέγχει τις σχετικές διαδικασίες επιλογής και τους πίνακες προσληπτέων και εξετάζει τις ενστάσεις που υποβάλλονται από υποψηφίους κατά των πινάκων αυτών. Στις 31.10.2018 εκκρεμούσαν στο Α.Σ.Ε.Π. προς έγκριση 258 Ανακοινώσεις διαφόρων φορέων, που αφορούν την πλήρωση 3.419, συνολικά, θέσεων (263 ΠΕ, 120 ΤΕ, 1.363 ΔΕ και 1.673 ΥΕ), ενώ ελέγχει πίνακες κατάταξης και προσληπτέων, που οι φορείς έχουν αποστείλει, και εξετάζει 303 σχετικές ενστάσεις που έχουν υποβληθεί."


 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

«Γαλάζια πιράνχας» ροκανίζουν το ΑΣΕΠ-Μοντέλο με ιδιωτικονομικά κριτήρια προωθεί η κυβέρνηση

Η επίθεση του Μαξίμου, διά στόματος μάλιστα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σε βάρος του Ανώτατου Συμβουλίου …