Η μείωση εισφορών κατά 3%, απειλή για επιδόματα ανεργίας και συντάξεις!

1 δις € οι ετήσιες απώλειες για ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ

από τη σωρευτική μείωση των εισφορών κατά 3,9% των εισφορών!

 Δέκα (10) δις € οφείλει ο ΕΦΚΑ στον ΟΑΕΔ

από μη αποδιδόμενες εισπραχθείσες εισφορές υπέρ του ΟΑΕΔ!

 Μόνο το 15,6% των ανέργων (161.270)

επιδότησε ο ΟΑΕΔ τον Σεπτέμβριο σε σύνολο 1.030.411,

λόγω έλλειψης πόρων!

 Μνημονιακή δέσμευση η μείωση των εισφορών κατά πέντε (5) μονάδες

(σελ. 713 ν. 4046/2012)!

 Η κυβέρνηση να θεσπίσει άμεσα ΡΗΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

των ετήσιων απωλειών για ΕΦΚΑ-ΟΑΕΔ

από τον κρατικό προϋπολογισμό!

Ιδού η διάταξη του β’ Μνημονίου (ν.4046/2012)

Ι. Με το άρθρο 31 του ασφαλιστικού νομοσχεδίου με τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» που συζητείται από σήμερα στη Βουλή, μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών-εργαζομένων κατά τρεις (3) μονάδες, δηλαδή από το 39,7% στο 36,7%.

 

ΙΙ. Η μείωση εργοδοτικών και εργατικών εισφορών κατά πέντε (5) μονάδες στον ιδιωτικό τομέα ήταν δέσμευση των μνημονιακών κυβερνήσεων και ειδικότερα της κυβέρνησης Παπαδήμου απέναντι στους δανειστές.

Συγκεκριμένα, στη σελ. 713 του β’ Μνημονίου (ν. 4046/2012, ΦΕΚ Α 28/28-2-2012)σελ. 713) ρητά αναφερόταν ότι:

«Προσαρμογή του μη μισθολογικού κόστους εργασίας. Για να βοηθήσουμε στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους και να ενθαρρύνουμε την απασχόληση, θα ευθυγραμμίσουμε το φορολογικό βάρος στην εργασία στην Ελλάδα με αυτό των συγκρίσιμων Ευρωπαϊκών χωρών: Θα θεσπίσουμε νομοθεσία για την μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τους εργοδότες στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι η μείωση αυτή δεν θα έχει δημοσιονομική επίπτωση. Οι εισφορές θα μειωθούν μόνο όταν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για να καλυφθούν οι μειώσεις στα έσοδα.».

 

ΙΙΙ. Ήδη, με τη διάταξη του άρθρου 48 του ν. 4670/2020, η κυβέρνηση της ΝΔ, σε υλοποίησε της δευτερομνημονιακής αυτής υποχρέωση (ν. 4046/2012, σελ. 713), μείωσε από 1-6-2020 τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη-εργαζομένων κατά 0,90 μονάδες ως ακολούθως:

-Κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίστηκε κατά 0,48 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώθηκε σε 4,25% και κατανεμήθηκε κατά 2,69% στον εργοδότη και 1,56% στον εργαζόμενο.

-Κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) του άρθρου 34 παρ. 4 περίπτωση β’ του ν. 4144/2013, η οποία μειώθηκε από την εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 7 (παρ. 1, περίπτωση β) του ν.δ. 2963/1954 και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ ΕΛΕΚΠ διαμορφώθηκε σε 1,20% και κατανεμήθηκε 0,85% υπέρ πρώην ΟΕΚ (ν.δ. 2963/1954) και 0,35% υπέρ πρώην ΟΕΕ (ν. 678/1977 και άρθρο 7 του ν. 3144/2003).

Η μείωση αυτή του 0,90% κόστισε μέχρι σήμερα στον ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ 120 εκατ. € (ένα εξάμηνο) και συνολικά κατ’ έτος οι απώλειες ΕΦΚΑ-ΟΑΕΔ από τη συγκεκριμένη μείωση (0,90%) θα είναι 250 περίπου εκατ. €!

Αν ληφθεί υπόψη ότι μία ποσοστιαία μονάδα, με τα σημερινά δεδομένα στην αγορά εργασίας, προξενεί ετήσιες απώλειες στον ΕΦΚΑ ύψους 270 εκατ. €, τότε, με το συζητούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για μείωση τριών (3) μονάδων, το 2021 θα έχουμε συνολικές απώλειες ύψους (270 εκατ. € Χ 3=) 810 εκατ. ευρώ, που μαζί με τη μείωση κατά 0,90% για το 2020, θα ξεπεράσουν το 1 δις ευρώ!!

 

ΙV. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στον ιδιωτικό τομέα κατά επιπλέον τρεις (3) μονάδες έρχεται στο μέσο μιας πρωτοφανούς σε ένταση και διάρκεια κρίσης στην αγορά εργασίας που -νομοτελειακά- θα οδηγήσει και σε κρίση στο σύστημα των συντάξεων.

Οι διεργασίες που συντελούνται στην αγορά εργασίας με την κυριαρχία των ελαστικών μορφών απασχόλησης, τους θεσμούς αναστολής-«συνεργασίας» και τηλεργασίας, θα προξενήσουν μεγάλες απώλειες στα έσοδα του ΕΦΚΑ αλλά και του ΟΑΕΔ με μεγάλες συνέπειες στην εκκαθάριση των ήδη εκκρεμουσών 300.000 αιτήσεων για σύνταξη, μπροστά σε ένα πρωτοφανές για τα χρονικά του Ασφαλιστικού Συστήματος νέου κύματος φυγής δημοσίων υπαλλήλων και αυτοαπασχολουμένων προς τη σύνταξη.

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα:

1ον)Ο ΕΦΚΑ για το δεκάμηνο Ιανουάριος-Οκτώβριος 2020 έχει απώλειες από εισφορές ύψους 1,3 δις €, ενώ εκτιμάται ότι οι συνολικές απώλειες για το 2020 θα αγγίξουν το 1,5 δις €!

2ον)Ο ΕΦΚΑ οφείλει σήμερα 10 δις € στον ΟΑΕΔ από ήδη εισπραχθείσες και ΜΗ αποδοθείσες εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, όπως αποκάλυψε η Ομοσπονδία Υπαλλήλων του ΟΑΕΔ στην υπ’αριθ.πρωτ. 380/18-12-2019 ανακοίνωσή της.

3ον)Ο ΕΦΚΑ αδυνατεί να καταβάλει τις 300.000 περίπου αιτήσεις συνταξιοδοτικών παροχών συνολικού κόστους πάνω από 800 εκατ. €.

4ον)Ο ΟΑΕΔ κατέγραψε επιπλέον απώλεια εσόδων εξ εισφορών εργοδοτών-εργαζομένων για τους μήνες από Μάρτιο μέχρι και Οκτώβριο 2020 ύψους πάνω από 130 εκατ. € (ήτοι 60% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019).

5ον)Ο ΟΑΕΔ λόγω των μειωμένων εσόδων και των οφειλομένων ύψους 10 δις € από τον ΕΦΚΑ, επιδοτεί μικρό ποσοστό του συνολικού αριθμού των ανέργων. Όπως προκύπτει από την Έκθεση του ΟΑΕΔ για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, οι επιδοτούμενοι άνεργοι ανέρχονται σε 161.270 ανθρώπους σε σύνολο 1.030.811 αναζητούντων εργασία και μη, δηλαδή επιδοτείται μόνο το 15,64% των ανέργων!

6ον) Η πρόσφατη έκτακτη επιχορήγηση του ΟΑΕΔ με 571 εκατ. €, στα πλαίσια του συνοπτικού προϋπολογισμού, προς κάλυψη τμήματος των ελλειμμάτων του, δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα δραστικά και με σοβαρότητα.

 

  1. V. Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, η εικόνα των δύο Οργανισμών (ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ) είναι σίγουρο ότι θα επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες όσο η χώρα μας θα βρίσκεται στη δίνη τής οικονομικής κρίσης και των συνταρακτικών αλλαγών στην αγορά εργασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Συνεπώς, η περαιτέρω μείωση των εισφορών κατά τρεις (3) επιπλέον μονάδες το 2021, όπως προβλέπει το άρθρο 31 του συζητούμενου νομοσχεδίου τού υπουργείου Εργασίας, σε αυτό το οικονομικό και ασφαλιστικό περιβάλλον, θα έχει ολέθρια αποτελέσματα, αφού θα στερήσει από τον ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ, σε ετήσια βάση, 1 δις €!

Η κυβέρνηση οφείλει να ΜΗΝ προβεί στην περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς επίσης και να ακυρώσει το σχετικό άρθρο 48 του νέου ασφαλιστικού νόμου Βρούτση 4670/2020 (δηλαδή να ακυρώσει τη μείωση 0,90%), έστω και αν αυτές επιβλήθηκαν επί «συνεισπραττομένων» εισφορών. Διαφορετικά, θα πρέπει να νομοθετήσει ότι οι απώλειες ΕΦΚΑ-ΟΑΕΔ θα αναπληρώνονται ΑΜΕΣΑ και ΠΛΗΡΩΣ, σε ετήσια βάση, από χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού!!

Να θεσπιστεί δηλαδή, στα πλαίσια του συζητουμένου ν/σ, ΡΗΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΦΚΑ-ΟΑΕΔ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ 3,9%!!

Σε αντίθετη περίπτωση, ευλόγως ο καθένας θα συμπεράνει ότι πρόκειται περί προμελετημένης και συνειδητής επιλογής τής κυβέρνησης τής ΝΔ, που στοχεύει στη δραστική συρρίκνωση των εσόδων των ασφαλιστικών οργανισμών.

Η αδυναμία τους να καταβάλλουν τα οφειλόμενα και να εκκαθαρίσουν τις χιλιάδες εκκρεμούσες αιτήσεις συνταξιοδότησης, ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί τους προσεχείς μήνες ως αφορμή για έναρξη της συζήτησης περί μείωσης  των συντάξεων.

Ήδη, από αρμόδιους και κυβερνητικούς παράγοντες και από προσκείμενα στην κυβέρνηση ΜΜΕ, έχει ανοίξει σχετική …φιλολογία για δήθεν «άνοιγμα του Ασφαλιστικού», παρά το γεγονός ότι, κατά τη συζήτηση του ασφαλιστικού νόμου 4670/2020, ο ίδιος ο υπουργός Εργασίας κ.Ιωάννης Βρούτσης -επικαλούμενος μάλιστα και σχετικές αναλογικές μελέτες- διαβεβαίωσε το Κοινοβούλιο και τον ελληνικό λαό ότι με τη …νέα μεταρρύθμισή του επέλυσε το Ασφαλιστικό Ζήτημα τής χώρας μέχρι το 2070!!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να ΜΗΝ ψηφίσει τη διάταξη του άρθρου 31 του συζητούμενου νομοσχεδίου για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες από 1-1-2021, μέσα σ’αυτή την κρίσιμη για την οικονομία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία συγκυρία.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί επίσης την κυβέρνηση να καταργήσει τη σχετική ρύθμιση του άρθρου 48 του ν. 4670/2020, ακυρώνοντας και τη μείωση των εισφορών κατά 0,90% που στερεί πολύτιμα (αν και μικρά) κοινωνικά επιδόματα (ανεργίας, στράτευσης, μητρότητας, οικογενειακά επιδόματα) από φτωχές οικογένειες εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα!

Σε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν αποσύρει το άρθρο 31 του συζητούμενου νομοσχεδίου, πρέπει να προσθέσει διάταξη που να προβλέπει την πλήρη, άμεση, αυτόματη και σε ετήσια βάση αναπλήρωση των απωλειών του ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ (ΡΗΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ) και την πλήρη κάλυψή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Η Εκτελεστική Επιτροπή


Πηγή

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Υποχρεωτικό το μοριακό τεστ (PCR) κορονοϊού για κατάταξη των στρατευσίμων στις ένοπλες δυνάμεις

Υποχρεωτικό το μοριακό τεστ (PCR) κορονοϊού για κατάταξη των στρατευσίμων στις ένοπλες δυνάμεις και διενεργείται …