Άδειες αμπελοφυτεύσεων και δικαιολογητικά παράτασης

Αριθμ. 3000/307374 – ΦΕΚ τεύχος Β 6053/19.10.2023
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 2023/1619 για τον αμπελοοινικό τομέα – Παράταση ισχύος χορηγηθέντων αδειών φύτευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 2 «Προσωρινές παρεκκλίσεις από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1308/2013 όσον αφορά τον οίνο» του Καν (ΕΕ) 2023/1619.

Άρθρο 2
Παρεκκλίσεις – Δικαιούχοι – Διαδικασία

Σε εφαρμογή του άρθρου 2 του Καν (ΕΕ) 2023/1619:

1. Οι άδειες των αμπελοφυτεύσεων που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο:
α) χορήγησης αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 64 του Καν (ΕΕ)1308/2013,
β) των αναφυτεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 66 του ιδίου κανονισμού,
γ) των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 68 του ιδίου κανονισμού, oι οποίες λήγουν το 2023 και επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές που επλήγησαν από τα δυσμενή μετεωρολογικά φαινόμενα την άνοιξη του 2023, παρατείνονται κατά δώδεκα (12) μήνες,από την ημερομηνία λήξης τους.
Οι ενδιαφερόμενοι αμπελοκαλλιεργητές υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) έως 31 Δεκεμβρίου 2023, προκειμένου να επωφεληθούν της παρεκκλίσεως. Οι υπηρεσίες των ΔΑΟΚ ενημερώνουν των ενδιαφερόμενο για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση απόρριψης αναφέρονται και οι σχετικοί λόγοι.

2. Σε περίπτωση που οι αμπελοκαλλιεργητές, με άδειες αμπελοφυτεύσεων που λήγουν το έτος 2023 και επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές που επλήγησαν από τα δυσμενή μετεωρολογικά φαινόμενα της άνοιξης του 2023, δεν προτίθενται να κάνουν χρήση της άδειας και δεν επιθυμούν να επωφεληθούν από την παράταση ισχύος που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του Καν (ΕΕ) 2023/1619, προκειμένου να μην υποστούν διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΑΟΚ, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά

Για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της παρούσας οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση συνοδευόμενη από την καρτέλα της εκμετάλλευσης από το Αμπελουργικό Μητρώο. Οι αιτήσεις πρέπει να είναι σαφείς και δεόντως αιτιολογημένες. Να αναφέρουν ρητά για ποια τεμάχια αιτούνται παρέκκλιση, εάν πρόκειται για χορηγηθείσα άδειας νέας φύτευσης ή αναφύτευσης και τους λόγους για τους οποίους οδηγούνται στην παρέκκλιση σε συνάρτηση με τα δυσμενή μετεωρολογικά φαινόμενα της άνοιξης του 2023. Επιπλέον για τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας οι ενδιαφερόμενοι αναγράφουν ότι δεν προτίθενται να κάνουν χρήση της άδειας και δεν επιθυμούν να επωφεληθούν από την παράταση ισχύος που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του Καν (ΕΕ) 2023/1619.

2. Τη χορηγηθείσα άδεια φύτευσης των άρθρων 64, 66 του Καν (ΕΕ) 1308/2013 την οποία κατέχουν και δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν.

3. Βεβαίωση από δημόσια υπηρεσία που να επιβεβαιώνει την επικράτηση δυσμενών μετεωρολογικών φαινόμενων την άνοιξη του 2023 για τη συγκεκριμένη περιοχή στην οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η φύτευση του αμπελώνα είτε με άδεια νέας φύτευσης είτε με άδεια αναφύτευσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε βεβαιώσεις από τις Διευθύνσεις / Τμήματα / Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων / Περιφερειακών Ενοτήτων κ.ά, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία κ.ά.

4. Οτιδήποτε άλλο δικαιολογητικό ενισχυτικό ως προς το αίτημα τους.

Άρθρο 4
Αμπελουργικό Μητρώο – Εφαρμογή «Άδειες»

1. Στις περιπτώσεις έγκρισης της αίτησης και προκειμένου να χορηγηθεί η παράταση ισχύος της άδειας φύτευσης κατά δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήξης τους ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Χορήγηση παράτασης ισχύος άδειας νέας φύτευσης
i) Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός υποβάλλει έντυπη «Δήλωση: ενεργοποίησης άδειας νέας φύτευσης με παράταση».
ii) Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΑΟΚ στην ψηφιακή εφαρμογή «Άδειες» στο πεδίο «Δήλωση Παραγωγού» εισάγει «Νέα Δήλωση Παραγωγού» και στο πεδίο «Είδος Δήλωσης» επιλέγει «Ενεργοποίηση Αδ. Φύτευσης:
Παράταση ισχύος έως 23.8.2024».
β) Χορήγηση παράτασης ισχύος άδειας αναφύτευσης
i) Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός υποβάλλει έντυπη «Συμπληρωματική Δήλωση: ενεργοποίησης άδειας αναφύτευσης με παράταση».
ii) Τα τεμάχια, για τα οποία εγκρίνεται η παράταση ισχύος κατά δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήξης τους είναι ήδη καταχωρισμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο με επιλογή «Δυνητική Φύτευση – άυλη άδεια» στο πεδίο «Δικαιώματα» της φόρμας «Ιδιότητες αμπελοτεμαχίου».
iii) Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΑΟΚ στο Αμπελουρ-γικό Μητρώο στο πεδίο «Δήλωση Παραγωγού» επιλέγει «Συμπληρωματική Δήλωση: Παράταση ισχύος». Στο πεδίο «Έτος Φύτευσης» εισάγει το έτος 2024 και στις «Παρατηρήσεις» αναγράφεται «Έγκριση με παράταση». iv) Στο τέλος των διαδικασιών ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει νέα χορήγηση άδειας αναφύτευσης με αναγραφόμενη την νέα ημερομηνία ισχύος και την επικαιροποιημένη καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας.

2. Μετά το τέλος της εν λόγω διαδικασίας αποστέλλονται από τις υπηρεσίες των ΔΑΟΚ στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Αμπέλου Οίνου και Α.Π. πίνακες σε μορφή excel με τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής του Καν (ΕΕ) 2023/1619, το είδος της παρέκκλισης κάθε αίτησης και το αποτέλεσμα αυτής.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Καν (ΕΕ) 2023/1619 και οι υπ’ αρ. 2454/235853/20.9.2019 και 2933/327864/19.11.2021 υπουργικές αποφάσεις.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης

 

 Πηγή

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Παπανώτας για Κασσελάκη: Καλό παιδί για καμιά μπύρα σε μπαρ, δεν κάνει για ηγέτης

Ξέσπασε ο Δημήτρης Παπανώτας κατά του Στέφανου Κασσελάκη, λίγες ημέρες μετά την αποπομπή του από …