Άσκηση του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη και αμοιβή

Αριθμ. Γ5β/Γ.Π. 13625/2022 – ΦΕΚ τεύχος Β 6892/08.12.2023
Κώδικας Δεοντολογίας Οδοντοτεχνιτών

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός του παρόντος κώδικα είναι η καθιέρωση ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων που διέπουν την άσκηση του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη, με γνώμονα την αρχή της ισότητας, τα χρηστά ήθη και τον θεμιτό ανταγωνισμό.
2. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται όλοι οι οδοντοτεχνίτες, ανεξαρτήτως του τρόπου και της μορφής άσκησης του επαγγέλματος, ατομικά, ομαδικά, με τη μορφή εταιρείας, ως ελεύθερο επάγγελμα ή ως δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, ανά την Ελληνική Επικράτεια.

Άρθρο 2
Γενικές Υποχρεώσεις και καθήκοντα οδοντοτεχνίτη

1. Ο οδοντοτεχνίτης οφείλει να αποτελεί υπόδειγμα έντιμου και άμεμπτου ατόμου σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του και στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής έκφανσης της προσωπικότητας του, προστατεύοντας την αξιοπρέπεια του οδοντοτεχνικού επαγγέλματος. Οφείλει γενικά να πράττει καθετί που επιβάλλει το καθήκον του, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, τις αρχές της ηθικής, τις διατάξεις του παρόντος κώδικα και τις διατάξεις που αφορούν στην άσκηση του οδοντοτεχνικού επαγγέλματος.
2. Ο οδοντοτεχνίτης κατά την άσκηση του επαγγέλματός του οφείλει να τηρεί την κείμενη νομοθεσία να αποφεύγει κάθε πράξη, λόγο ή έργο, τα οποία μπορούν να βλάψουν την τιμή και την αξιοπρέπεια του ιδίου, των συναδέλφων του, άλλων επαγγελματιών υγείας, καθώς και οτιδήποτε μπορεί να κλονίσει την πίστη των ληπτών υπηρεσιών προς το οδοντοτεχνικό επάγγελμα.
3. Ο οδοντοτεχνίτης κατά την άσκηση του επαγγέλματός του χρησιμοποιεί το σύνολο των επιστημονικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, διατηρώντας την επιστημονική ελευθερία του και την ελευθερία της συνείδησης του.
4. Ο οδοντοτεχνίτης ενεργεί με βάση την εκπαίδευση που του έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του σπουδών, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική του εκπαίδευση, την πείρα και τις δεξιότητες που αποκτά κατά την άσκηση του επαγγέλματος, κινούμενος πάντα εντός του πλαισίου των επαγγελματικών του δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Άρθρο 3
Άσκηση του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη σε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο

1. Απαγορεύεται στον οδοντοτεχνίτη που διαθέτει εργαστήριο ή μόνιμη εργασιακή σχέση η πλανοδιακή άσκηση του επαγγέλματος.
2. Εργαστήριο οδοντοτεχνίτη, που λειτουργεί σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, δύνανται να διατηρούν μόνο οι οδοντοτεχνίτες που κατέχουν βεβαίωση/άδεια άσκησης επαγγέλματος ή και άλλα φυσικά πρόσωπα και εταιρείες με οποιαδήποτε νομική μορφή, με την προϋπόθεση να ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος κάτοχος βεβαίωσης/άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη.
3. Ο οδοντοτεχνίτης που διατηρεί εργαστήριο ή ο ιδιώτης που απασχολεί επιστημονικά υπεύθυνο οδοντοτεχνίτη, υποχρεούται να αναρτά σε εμφανές σημείο του εργαστηρίου, τον τίτλο σπουδών και την βεβαίωση/ άδεια άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη καθώς και την προβλεπόμενη ένδειξη νόμιμου οδοντοτεχνικού εργαστηρίου.
4. Δεν επιτρέπεται σε οδοντοτεχνίτες, οι οποίοι έχουν πτυχίο ιατρού, οδοντιάτρου, φαρμακοποιού ή άλλου επαγγέλματος υγείας, με αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, να ασκούν το επάγγελμα του ιατρού, οδοντιάτρου, φαρμακοποιού και άλλου αντιστοίχως, εκτός αν παύσουν την άσκηση του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη.
5. Αποκλείεται η συστέγαση των οδοντοτεχνικών εργαστηρίων με άλλους Ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως ιατρεία, οδοντιατρεία, πολυϊατρεία, κ.α.
6. Η παρουσίαση των τίτλων σπουδών καθώς και η αναγραφή τους σε πινακίδες και άλλα έντυπα, πρέπει να ανταποκρίνεται απόλυτα προς την πραγματικότητα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κώδικα.
7. Ο οδοντοτεχνίτης απαγορεύεται να έχει επαγγελματικές επαφές ή συναλλαγές με άτομα που έχουν ανάγκη οδοντοπροσθετικής εργασίας και να επεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο στη στοματική κοιλότητα.
8. Απαγορεύεται στον οδοντοτεχνίτη να κατέχει και να χρησιμοποιεί υλικά, μηχανήματα, όργανα ή εργαλεία για έλεγχο ή επέμβαση στη στοματική κοιλότητα, καθώς και να διατηρεί σχετικό υλικό και μηχανικό εξοπλισμό.
9. Ο οδοντοτεχνίτης οφείλει να ενεργεί καθετί αναγκαίο για την αποτροπή της παράνομης άσκησης του οδοντοτεχνικού επαγγέλματος, ενημερώνοντας αμελλητί τις αρμόδιες αρχές και τα θεσμοθετημένα όργανα του Πανελλήνιου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών κάθε φορά που υποπίπτει στην αντίληψή του περίπτωση αντιποίησης του επαγγέλματος.
10. Απαγορεύεται η συγκάλυψη προσώπου ή η σύμπραξη ή η επαγγελματική συναλλαγή με πρόσωπο που ασκεί παρανόμως το επάγγελμα, καθώς και η προώθηση μεθόδων αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως ενδεικτικώς η χρήση επιστημονικών, επαγγελματικών ή ακαδημαϊκών τίτλων που δεν κατέχει ή δεν έχουν αποκτηθεί νόμιμα ή δεν έχουν αναγνωρισθεί στην Ελλάδα.
11. Στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας και παροχής των υπηρεσιών του, ο οδοντοτεχνίτης μπορεί να απασχολεί μόνο προσωπικό που φέρει τον επαγγελματικό τίτλο του οδοντοτεχνίτη και έχει τη σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος αλλά και βοηθό οδοντοτεχνίτη, κάτοχο βεβαίωσης/ άδειας άσκησης επαγγέλματος, που θα τον συνεπικουρεί ή άλλο προσωπικό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 4
Σχέση με οδοντιάτρους και με άλλους επαγγελματίες υγείας

1. Ο οδοντοτεχνίτης παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά σε χώρους που έχουν την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου.
2. Απαγορεύεται στον οδοντοτεχνίτη η παροχή οδοντοπροσθετικών εργασιών και υπηρεσιών μέσα σε χώρους Οδοντιατρείου, καθώς και σε κάθε άλλο χώρο, για τον οποίο δεν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου.
3. Έργο του οδοντοτεχνίτη είναι η κατασκευή στο χώρο του εργαστηρίου του, σύμφωνα με γραπτές οδηγίες και εντολές του παραγγέλλοντος οδοντιάτρου.
4. Ο οδοντοτεχνίτης είναι υπεύθυνος για την πιστή τήρηση των γραπτών οδηγιών και εντολών του οδοντιάτρου και την καλή τεχνική κατασκευή των προσθετικών εργασιών, με τη χρησιμοποίηση εγκεκριμένων υλικών και κραμάτων. Ο έλεγχος της καλής κατασκευής γίνεται πάνω σε εκμαγεία.
5. Ο οδοντοτεχνίτης οφείλει να είναι αξιόπιστος και να συνεργάζεται αρμονικά με τους οδοντιάτρους, διατηρώντας συγχρόνως την επιστημονική και επαγγελματική του αυτοτέλεια.

Άρθρο 5
Σχέσεις του οδοντοτεχνίτη με συναδέλφους

1. Ο οδοντοτεχνίτης πρέπει να έχει επαγγελματική συνείδηση, να διατηρεί καλές επαγγελματικές σχέσεις με τους συναδέλφους του, να σέβεται τη διαφορετική τους άποψη σε επαγγελματικά και επιστημονικά θέματα και να μην υπαινίσσεται οποιαδήποτε υπεροχή έναντι αυτών.
2. Εάν υποπέσουν στην αντίληψή του πράξεις, παραλείψεις και εν γένει συμπεριφορές συναδέλφων του, οι οποίες βλάπτουν την αξιοπιστία του επαγγέλματος και προσβάλλουν τους κανόνες της ηθικής και της δεοντολογίας, οφείλει αμελλητί να αναφερθεί στα αρμόδια όργανα του Π.Σ.Ο.
3. Απαγορεύεται στον οδοντοτεχνίτη να διαδίδει καθ’ οιονδήποτε τρόπο επικριτικά και κακόβουλα σχόλια σε βάρος συναδέλφων του.
4. Η επίλυση επαγγελματικών διαφορών και διαφωνιών μεταξύ οδοντοτεχνιτών πρέπει να γίνεται με διάθεση συμβιβασμού και προσφυγή στα όργανα διοίκησης του Π.Σ.Ο. χωρίς περαιτέρω δημοσιοποίηση.

Άρθρο 6
Σχέση με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών-Ν.Π.Δ.Δ.

1. Κάθε πτυχιούχος οδοντοτεχνίτης υποχρεούται να εγγραφεί στο Περιφερειακό Τμήμα του Π.Σ.Ο. όπου ασκεί ή πρόκειται να ασκήσει το επάγγελμα είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα και να αιτηθεί την έκδοση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
2. Κάθε οδοντοτεχνίτης υποχρεούται να εγγραφεί στο Π.Τ. του Π.Σ.Ο. όπου ασκεί ή πρόκειται να ασκήσει το επάγγελμα είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Η ως άνω διάταξη ισχύει και για τους κατόχους άδειας επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη σύμφωνα με τον ν. 1666/1986 (Α’ 200) και πριν την εφαρμογή του ν. 4461/2017 (Α’ 38).
3. Κάθε οδοντοτεχνίτης εγγράφεται και ανανεώνει υποχρεωτικώς την εγγραφή του με την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής του στο Περιφερειακό Τμήμα του Π.Σ.Ο., που εδρεύει στην περιοχή όπου ασκεί το επάγγελμα.
4. Όλα τα μέλη του Π.Σ.Ο είναι ισότιμα μεταξύ τους στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που τους αναλογούν χωρίς καμία εξαίρεση.
5. Ο οδοντοτεχνίτης οφείλει να γνωρίζει, να σέβεται και να εφαρμόζει το περιεχόμενο των ρυθμίσεων του ν. 4461/2017 (Α’ 38) περί της συστάσεως του Π.Σ.Ο., καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.
6. Ο οδοντοτεχνίτης οφείλει να συμμετέχει στις θεσμοθετημένες διαδικασίες του Π.Σ.Ο., σεβόμενος το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Π.Σ.Ο., καθώς και το περιεχόμενο των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων διοίκησης.
7. Απαγορεύεται στον οδοντοτεχνίτη να προβαίνει σε κακόβουλη άσκηση κριτικής των πράξεων των οργάνων διοίκησης. Ο ενδεδειγμένος τρόπος άσκησης κριτικής και υποβολής προτάσεων είναι μέσω των Γενικών Συνελεύσεων, των Διοικητικών Συμβουλίων των Περιφερειακών Τμημάτων, του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Π.Σ.Ο.

Άρθρο 7
Σχέση του οδοντοτεχνίτη με τις δημόσιες αρχές

1. Ο οδοντοτεχνίτης οφείλει να συνεργάζεται με τις δημόσιες αρχές και τις υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας με σκοπό την προαγωγή του οδοντοτεχνικού επαγγέλματος και του αγαθού της δημόσιας υγείας, ακολουθώντας τους κανόνες της επιστήμης και της κείμενης νομοθεσίας.
2. Ο οδοντοτεχνίτης οφείλει να γνωρίζει πλήρως τους νόμους και κανονισμούς που διέπουν την άσκηση επαγγέλματος του.

Άρθρο 8
Αμοιβή οδοντοτεχνίτη

1. Ο οδοντοτεχνίτης παρέχει τις υπηρεσίες του έναντι αμοιβής, χωρίς να διατηρεί το δικαίωμα να υποτιμά την αξία τους, να διαδίδει με οποιονδήποτε τρόπο ότι δέχεται ή να δέχεται αμοιβή κατώτερη από αυτή που ορίζεται στο νόμο. Ο τιμοκατάλογος των oδοντοτεχνικών εργασιών, όπως ρυθμίζεται από υπουργική απόφαση, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Ο.
2. Οποιαδήποτε συστηματική και εσκεμμένη μείωση τιμών θεωρείται πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού και ένδειξη ελλείψεως σεβασμού στην αξιοπρέπεια του επαγγέλματος.
3. Απαγορεύεται κάθε διανομή της αμοιβής του οδοντοτεχνίτη, εκχώρηση μέρους της ή παροχή ποσοστών προς οδοντιάτρους ή άλλους μεσάζοντες με σκοπό την αύξηση του κύκλου εργασιών του.
4. Κατ’ εξαίρεση και με τρόπο που αποκλείει τη διαφήμιση ή τον αθέμιτο ανταγωνισμό ο οδοντοτεχνίτης δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν ή με αμοιβή κατώτερη της νόμιμης προς αποδεδειγμένα άπορους ή οικονομικά αδύναμους λήπτες υπηρεσιών υγείας, κατόπιν υποδείξεως του οδοντιάτρου.

Άρθρο 9
Διαφήμιση

1. Απαγορεύεται η ανάρτηση σε δημόσιο χώρο διαφημιστικών πινακίδων ή επιγραφών, η διανομή φυλλαδίων, αγγελιών, δημοσιευμάτων ή οποιασδήποτε φύσης διαφημιστικών εντύπων ή άλλων ανακοινώσεων στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση των ανωτέρω μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3.
2. Απαγορεύεται η εντοίχιση επιγραφών ή πινακίδων με εμπορικό ή κερδοσκοπικό περιεχόμενο, καθώς και η ανάρτηση πινακίδων σε εξώστες, παράθυρα ή άλλα σημεία εκτός από την κύρια είσοδο του τόπου της κατοικίας και της επαγγελματικής εγκατάστασης του οδοντοτεχνίτη και την πρόσοψη του κτιρίου. Οι διαστάσεις των πινακίδων δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερες των 0,30 x 0,40 εκατοστών και περιέχουν μόνον την επιγραφή «Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο», το όνομα, το επώνυμο και τον αριθμό Μητρώου εγγραφής στον Π.Σ.Ο. Απαγορεύεται η επιδεικτική διακόσμηση και ο φωτισμός των πινακίδων.
3. Δεν συνιστούν ανεπίτρεπτη διαφήμιση:
α) οι δημόσιες ανακοινώσεις και η παρουσίαση υλικών και τεχνοτροπιών σε σεμινάρια για οδοντοτεχνικά θέματα, εφόσον γίνονται με γνώμονα την ενημέρωση των συναδέλφων οδοντοτεχνιτών ή της κοινής γνώμης,
β) η συμμετοχή σε δημόσιες συζητήσεις, στο γραπτό ή ηλεκτρονικό τύπο, με σκοπό την ενημέρωση της κοινής γνώμης γύρω από θέματα ειδικότητας του οδοντοτεχνίτη, επίκαιρα ή μη, εφόσον τηρούνται οι αρχές της αβρότητας, της έντιμης εκφοράς κρίσεων και επιχειρημάτων και του σεβασμού της άλλης άποψης, που διατυπώνεται με τους ίδιους κανόνες.
γ) η ενημερωτική καταχώριση στα έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης του ονοματεπώνυμου του οδοντοτεχνίτη, της διεύθυνσης, των ωρών λειτουργίας του εργαστηρίου του, τους αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών που κατέχει καθώς και του τίτλου της ιστοσελίδας του.
4. Δεν επιτρέπεται η δια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης έκφραση απόψεων που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση ή παραπλάνηση του κοινού για θέματα υγείας.

Άρθρο 10
Παρουσία στο διαδίκτυο

1. Οι οδοντοτεχνίτες μπορούν να διατηρούν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.
2. Το όνομα, η επωνυμία ή ο τίτλος που επιλέγει ο οδοντοτεχνίτης για την ιστοσελίδα του ή την ηλεκτρονική του διεύθυνση πρέπει να συνάδουν με την επαγγελματική του ευπρέπεια και αξιοπρέπεια και να ανταποκρίνονται στις πραγματικά παρεχόμενες γνώσεις και υπηρεσίες του.
3. Απαγορεύεται η χρήση και δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα περιστατικών και φωτογραφιών από εργασίες άλλων συναδέλφων χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
4. Η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις ή τη με οποιονδήποτε τρόπο συνεργασία του οδοντοτεχνίτη με το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς.
5. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα πρέπει να είναι ακριβείς, αντικειμενικές, κατανοητές και σύμφωνες με τον παρόντα Κώδικα.

Άρθρο 11

Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα επαφίεται στην επιστημονική αξιοπρέπεια και την επαγγελματική συνείδηση των οδοντοτεχνιτών μελών του Π.Σ.Ο. και ελέγχεται από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του Π.Σ.Ο. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 12

Η υπό στοιχεία Α4β/οικ. 5476/1987 υπουργική απόφαση «Δεοντολογικός Κανονισμός Οδοντοτεχνιτών» (Β’ 634) καταργείται.

Άρθρο 13

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης

 

 

 Πηγή

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Πετρέλαιο: Η Ρωσία ανακοίνωσε μείωση της παραγωγής της κατά 471.000 βαρέλια ημερησίως

Η μείωση στην ημερήσια παραγωγή του ρωσικού πετρελαίου αναμένεται να εφαρμοστεί έως το τέλος του …