Νόμος 5102/2024 Δράσεις δημόσιας υγείας

Νόμος 5102/2024ΦΕΚ τεύχος Α 55/13.04.2024
Δράσεις δημόσιας υγείας – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Άρθρο 3 Υλοποίηση δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου» – Τροποποίηση άρθρου εικοστού τέταρτου ν. 4917/2022
Άρθρο 4 Ειδικές ρυθμίσεις για την υλοποίηση του Προγράμματος «Προαγωγή Υγείας Οικογένειας και Παιδιού» – Προσθήκη υποπερ. iv) στην περ. Α΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4675/2020
Άρθρο 5 Κινητές Μονάδες Υγείας στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 4 του ν. 4675/2020
Άρθρο 6 Υλοποίηση της δράσης «Λειτουργικός Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Δημόσιας Υγείας» – Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 4675/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 7 Όροι και προϋποθέσεις άσκησης ιδιωτικού έργου των ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας – Αντικατάσταση περ. α΄ παρ. 1 άρθρου 11 ν. 2889/2001
Άρθρο 8 Δυνατότητα παράτασης χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας
Άρθρο 9 Απαλλαγή από την υποχρεωτική εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου – Τροποποίηση υποπερ. 7 περ. β΄ παρ. 1 άρθρου 22 ν. 4208/2013
Άρθρο 10 Διαδικασία τοποθέτησης ιατρών για άσκηση προς απόκτηση ειδικότητας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15 και περ. α) παρ. 2 άρθρου 75 ν. 4999/2022
Άρθρο 11 Αποζημίωση ιατρών που ασκούνται για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας στην αναισθησιολογία μετά από διακοπή άσκησης για την απόκτηση τίτλου άλλης ιατρικής ειδικότητας – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 29 του ν. 4958/2022
Άρθρο 12 Αμοιβές των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των πανεπιστημιακών ιατρών από τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας, κατά την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 13 ν. 2889/2001
Άρθρο 13 Αποζημίωση μετακινούμενου στρατιωτικού ιατρικού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας του Ε.Σ.Υ. της ίδιας ή άλλης υγειονομικής περιφέρειας – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο εικοστό του ν. 5015/2023
Άρθρο 14 Ζητήματα ειδικευόμενων νοσηλευτών – Τροποποίηση παρ. 12 και 14 άρθρου 58 ν. 4690/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Άρθρο 15 Συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και από τον ιδιώτη προσωπικό ιατρό για τους εγγεγραμμένους ασθενείς του – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 33 ν. 4368/2016
Άρθρο 16 Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού – Καθορισμός ορίου δαπάνης για τη θεραπευτική ομάδα των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους για τα έτη 2023-2024-2025
Άρθρο 17 Δείκτες Ελέγχου Συνταγογράφησης Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Τροποποίηση άρθρου 93 ν. 4472/2017
Άρθρο 18 Διεύρυνση των περιπτώσεων φαρμάκων που υπάγονται προς αξιολόγηση στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 249 ν. 4512/2018
Άρθρο 19 Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων – Τροποποίηση παρ. 3, 6 και 8 άρθρου 254 ν. 4512/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (CLAWBACK)
Άρθρο 20 Ρύθμιση οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων ή φαρμακευτικών εταιρειών προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Προσθήκη παρ. 2γ και τροποποίηση παρ. 3 και 4 άρθρου δωδέκατου ν. 4737/2020
Άρθρο 21 Δυνατότητα συμψηφισμού του κόστους των εμβολίων γρίπης που δεν διατέθηκαν ή διατέθηκαν στην αγορά και επιστράφηκαν, ελλείψει ζήτησης, με το καταλογιζόμενο στους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας και τις φαρμακευτικές εταιρείες ποσό επιβάρυνσης μέσω του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 25 του ν. 4549/2018
Άρθρο 22 Προμήθεια του συνόλου των φαρμάκων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας – Αντικατάσταση παρ. 1, τροποποίηση παρ. 4 και προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο δέκατο πέμπτο του ν. 5015/2023
Άρθρο 23 Υπολογισμός και επιβολή αυτόματης επιστροφής (clawback) για το σύνολο της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» – Τροποποίηση περ. στ΄ παρ. 1 άρθρου 11 ν. 4052/2012
Άρθρο 24 Παύση αναζήτησης αχρεωστήτως επιβληθέντων ποσών αυτόματης επιστροφής υπερβάλλουσας νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου ενενηκοστού ν. 4812/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Άρθρο 25 Εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων σε συμβεβλημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και σε κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς – Τροποποίηση περ. 12 υποπαρ. IB.2 παρ. ΙΒ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 25 του ν. 4549/2018
Άρθρο 26 Προσθήκη του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία στους φορείς για τους οποίους καταρτίζεται ηλεκτρονικός κατάλογος λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού – Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 10 ν. 3329/2005
Άρθρο 27 Προσθήκη του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας στους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας με δυνατότητα παροχής υπηρεσιών με απόδειξη παροχής υπηρεσιών – Προσθήκη ειδικοτήτων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για παροχή υπηρεσιών με δελτίο παροχής υπηρεσιών – Τροποποίηση παρ. 1, προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 41 του ν. 4058/2012
Άρθρο 28 Επιβολή κυρώσεων από την Αυτοτελή Διεύθυνση Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων και έκδοση σχετικών καταλογιστικών και κυρωτικών πράξεων – Τροποποίηση παρ. 1, 3 και 5 άρθρου 30 ν. 4931/2022
Άρθρο 29 Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προσωπικού των Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας – Παράταση ισχύος της παρ. 1Α του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
Άρθρο 30 Θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Τροποποίηση περ. α) παρ. 4 άρθρου 12 ν. 4238/2014
Άρθρο 31 Συμπλήρωση σκοπών, τροποποίηση της διοικητικής οργάνωσης και ρύθμιση ζητημάτων του προσωπικού της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 4, άρθρου 13, άρθρου 19 ν. 4865/2021
Άρθρο 32 Ρύθμιση για την επέκταση της προθεσμίας των εξήντα ημερολογιακών ημερών πληρωμής και για τις οφειλές της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας – Τροποποίηση υποπερ. β) περ. 4 υποπαρ. Ζ.5 παρ. Ζ άρθρου πρώτου ν. 4152/2013
Άρθρο 33 Εξαίρεση της κάλυψης των αναγκών σε προϊόντα και υπηρεσίες της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.» από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας – Τροποποίηση περ. δ) άρθρου 7 ν. 4865/2021
Άρθρο 34 Εκσυγχρονισμός του τρόπου λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου – Τροποποίηση παρ. 1, 3, 5 και 6 άρθρου 283 ν. 4512/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 35 Ρυθμίσεις για το προσωπικό των Νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών που απασχολείται σε έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Άρθρο 36 Έσοδα από την ολοήμερη λειτουργία νοσοκομείων – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 9 ν. 2889/2001
Άρθρο 37 Μη αναζήτηση του ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) επί των βεβαιωθέντων εσόδων των νοσοκομείων – Τροποποίηση περ. στ) άρθρου 145 ν. 4600/2019
Άρθρο 38 Ρύθμιση για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
Άρθρο 39 Ειδικοί όροι δόμησης για την ανέγερση εγκαταστάσεων Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Νεαπόλεως στον Δήμο Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
Άρθρο 40 Ειδικοί όροι δόμησης για την αδειοδότηση και επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς
Άρθρο 41 Ρυθμίσεις ζητημάτων δαπανών των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
Άρθρο 42 Διάρκεια προσωρινής διακοπής λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών λόγω μεταστέγασης, κτιριακής μετατροπής, γενικής ανακαίνισης ή άλλων εξαιρετικών λόγων – Παράταση υποβολής αίτησης επαναλειτουργίας ιδιωτικών κλινικών και παράταση ισχύος αδειών ίδρυσης ιδιωτικών κλινικών – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 45 ν. 4999/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Άρθρο 43 Δυνατότητα παράτασης της διάρκειας απόσπασης υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 44 Μεταφορά στο έτος 2024 των ημερών κανονικής άδειας του έτους 2022 που δεν χορηγήθηκαν στο προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων
Άρθρο 45 Αποσπάσεις προσωπικού στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19, ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
Άρθρο 46 Διενέργεια εμβολιασμών σε δομές και κατ’ οίκον κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 58 ν. 4764/2020
Άρθρο 47 Διενέργεια εμβολίων του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών και του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τους φαρμακοποιούς
Άρθρο 48 Διενέργεια ελέγχων φορίας του κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους
Άρθρο 49 Διαγραφή μη εισπραχθέντων προστίμων ανεμβολίαστων – Προσθήκη παρ. Δ΄ στο άρθρο 4, τροποποίηση παρ. 5 και 7 άρθρου 24 ν. 4865/2021
Άρθρο 50 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας
Άρθρο 51 Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού προνοιακών φορέων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 35 ν. 4578/2018
Άρθρο 52 Χορήγηση πρωτοξειδίου του αζώτου σε οδοντιατρεία και πολυοδοντιατρεία – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 99 ν. 5041/2023

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Άρθρο 53 Ανώτατο όριο δώδεκα (12) τέκνων από γαμέτες του ίδιου τρίτου δότη όταν οι λήπτες έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα – Αντικατάσταση παρ. 2 και 6 και προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 9 του ν. 3305/2005
Άρθρο 54 Εθνικά μητρώα και αρχεία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής – Αντικατάσταση περ. γ΄ και τροποποίηση περ. δ΄ παρ. 2, αντικατάσταση παρ. 3 και προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 20 του ν. 3305/2005
Άρθρο 55 Χρήση γενετικού υλικού χωρίς τον περιορισμό της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3305/2005 πριν από την έναρξη της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Κωδικοποιημένης Καταγραφής των Δοτών/Δοτριών και των ληπτών γεννητικού υλικού – Προσθήκη άρθρου 30Α στον ν. 3305/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ
Άρθρο 56 Καταβολή ανταποδοτικού τέλους υπέρ Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων στην περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησης της ειδικής έγκρισης κυκλοφορίας ή ανανέωσής της – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 2ΙΕ του ν. 4139/2013 ΜΕΡΟΣ Β΄

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 57 Παράταση συμβάσεων καθαριότητας των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 58 Προσδιορισμός ύψους οφειλής για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – Προσθήκη παρ. 8Α στο άρθρο 41 του ν. 4387/2016
Άρθρο 59 Μεταβατική διάταξη για τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής – Τροποποίηση παρ. 3α άρθρου 14 π.δ. 77/2023
Άρθρο 60 Δυνατότητα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις ευρωεκλογές με επιστολική ψήφο – Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 6 του ν. 5083/2024
Άρθρο 61 Προσθήκη μοναδικού Προσωπικού Αριθμού Ταυτοποίησης (PIN) για την παραλαβή ειδικών φακέλων ψηφοφορίας και για την επιστροφή της επιστολικής ψήφου – Μη αποστολή εκλογικού υλικού σε εμπόλεμες περιοχές – Τροποποίηση άρθρου 11 και παρ. 5 άρθρου 13 ν. 5083/2024
Άρθρο 62 Ειδοποίηση διορισμού μελών Επιτροπών Συλλογής Επιστολικής Ψήφου και μελών Εφορευτικών Επιτροπών Διαλογής Επιστολικής Ψήφου – Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 15 και παρ. 7 στο άρθρο 16 του ν. 5083/2024
Άρθρο 63 Ορισμός αναπληρωτή Γενικού Εφόρου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 18 ν. 5083/2024
Άρθρο 64 Ηλεκτρονική ενημέρωση αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εφόρων τους – Τροποποίηση παρ. 13 άρθρου 68 π.δ. 26/2012
Άρθρο 65 Προθεσμίες συμπλήρωσης ή τροποποίησης συνδυασμού σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου, προσδιορισμού εκλογικών τμημάτων, διορισμού δικαστικών αντιπροσώπων και περιορισμού προεκλογικών εμφανίσεων – Τροποποίηση παρ. 5 και προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 3 του ν. 4255/2014
Άρθρο 66 Αποζημίωση αναπληρωτή Γενικού Εφόρου και αναπληρωματικών μελών των Εφορευτικών Επιτροπών Διαλογής Επιστολικής Ψήφου και της Επιτροπής Ψηφοδελτίων Επιστολικής Ψήφου – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 19 και παρ. 6 άρθρου 36 ν. 5083/2024
Άρθρο 67 Εργαστηριακή παρακολούθηση των HIV οροθετικών ασθενών
Άρθρο 68 Παράταση συμβάσεων για τον ορολογικό έλεγχο των ομάδων του εθελοντικά προσφερόμενου αίματος προς μετάγγιση
Άρθρο 69 Αυτοδίκαιη λύση συμβάσεων παρόχων υπηρεσιών με Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε περίπτωση εκ μέρους τους άρνησης παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης των παραπεμπτικών σε δικαιούχους περίθαλψης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Άρθρο 70 Παράταση προθεσμίας διευκόλυνσης πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και παράταση δυνατότητας έγγραφης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής ακίνητης περιουσίας – Τροποποίηση του άρθρου εικοστού τρίτου της από 13 Απριλίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και παρ. 6 άρθρου 2Α ν. 4061/2012

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 71 Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση περ. α) παρ. 4 άρθρου 71 ν. 4931/2022
Άρθρο 72 Εξουσιοδοτική διάταξη – Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 105 του ν. 5041/2023
Άρθρο 73 Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 70 ν. 4999/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 74 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 75 Έναρξη ισχύος

 

Αναλυτικά το κείμενο των διατάξεων του νόμου 5102/2024 – ΦΕΚ τεύχος Α 55/13.04.2024

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσηςΠηγή

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

JP Morgan: Θετική αναθεώρηση της εκτίμησης για την κινεζική οικονομία

Ο Ζου Χαϊμπίν υπεύθυνος για την Κίνα οικονομολόγος της JP Morgan εκτιμά ότι η κινεζική …