Κοινωνικός τουρισμός και προγράμματα ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ 2024

Aριθμ. 31608 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2892/22.05.2024
Καθορισμός Προγραμμάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ του έτους 2024.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των Προγραμμάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, έτους 2024, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕ ΕΤΟΥΣ 2024

Τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, ΛΑΕ εφεξής, για το έτος 2024, είναι τα ακόλουθα:

1. Πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού το οποίο περιλαμβάνει:

α) Διακοπές διάρκειας μέχρι έξι (6) ημερών (5 διανυκτερεύσεις) σε συμβεβλημένα με το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα. Σε περίπτωση που επιλεγούν συμβεβλημένα με το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, καθώς και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, οι διακοπές μπορεί να έχουν διάρκεια μέχρι έντεκα (11) ημερών (10 διανυκτερεύσεις).

β) Πρόγραμμα επιδοτούμενου ιαματικού τουρισμού για διακοπές διάρκειας μέχρι έξι (6) ημερών (5 διανυκτερεύσεις) με παράλληλη δυνατότητα δωρεάν πραγματοποίησης έως πέντε (5) απλών λούσεων σε νομίμως λειτουργούσες, συμβεβλημένες με το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ, εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας. Σε περίπτωση που επιλεγούν συμβεβλημένα με το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, οι διακοπές μπορεί να έχουν διάρκεια μέχρι έντεκα (11) ημερών (10 διανυκτερεύσεις) με παράλληλη δυνατότητα δωρεάν πραγματοποίησης έως δέκα (10) απλών λούσεων σε νομίμως λειτουργούσες, συμβεβλημένες με το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ, εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας των ανωτέρω Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

γ) Επιδοτούμενο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα σε συμβεβλημένες με το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ παιδικές κατασκηνώσεις, διάρκειας μέχρι και δεκαέξι (16) ημερών (15 διανυκτερεύσεις).

2. Επιδοτούμενο εκδρομικό πρόγραμμα για την πραγματοποίηση εκδρομών εντός της χώρας διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών (3 διανυκτερεύσεις) με συμβεβλημένα με το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ τουριστικά γραφεία.

3. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων της επιλογής των δικαιούχων από συμβεβλημένα με το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.

4. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου για την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων σε συμβεβλημένα με το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ θέατρα.

5. Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ.

Άρθρο 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η διάρκεια κάθε προγράμματος, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους καθώς και το διάστημα κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι ή υποψήφιοι πάροχοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους καθορίζονται με αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ-OΠΕΚΑ.

Άρθρο 3
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο αριθμός των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας που εντάσσονται στα προγράμματα έτους 2024 καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:

1. Για το πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού ο αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται στα πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) άτομα, εκ των οποίων:

α) Πενήντα χιλιάδες (50.000) άτομα, μπορούν να πραγματοποιήσουν διακοπές σε συμβεβλημένα με το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα, όπως ορίζεται στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1,

β) τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) άτομα μπορούν να πραγματοποιήσουν παράλληλα με τις διακοπές απλές λούσεις σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας στο πρόγραμμα επιδοτούμενου ιαματικού τουρισμού, όπως ορίζεται στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1,

γ) χίλια πεντακόσια (1.500) παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, δικαιούχοι του ΛΑΕ, μπορούν να φιλοξενηθούν σε συμβεβλημένες με το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ παιδικές κατασκηνώσεις, στο επιδοτούμενο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, όπως ορίζεται στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 1.

2. Δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500) άτομα για το επιδοτούμενο εκδρομικό πρόγραμμα της παρ. 2 του άρθρου 1.

3. Εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) άτομα για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων της παρ. 3 του άρθρου 1.

4. Τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (32.500) άτομα για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου της παρ. 4 του άρθρου 1.

5. Τέσσερις χιλιάδες (4.000) τρίτεκνες μητέρες και χίλιες (1.000) πολύτεκνες μητέρες για το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων της παρ. 5 του άρθρου 1.

Άρθρο 4
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα κοινωνικού-ιαματικού τουρισμού των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 1, εκδρομών της παρ. 2 του άρθρου 1, δωρεάν παροχής βιβλίων της παρ. 3 του άρθρου 1 και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου της παρ. 4 του άρθρου 1, για το έτος 2024, έχουν:

α) Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ),

β) οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του ν. 1296/1982 (Α’ 128),

γ) οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023,

δ) οι υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές,

ε) οι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ, που μεταφέρθηκαν από τον ΟΓΑ και ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικαιούχων του ΛΑΕ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές και παραμένουν υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ,

στ) τα μέλη των οικογενειών των προσώπων των περ. α, β, γ, δ και ε της παρούσας παραγράφου, με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ των περ. α, β, γ, δ και ε της παρούσας παραγράφου.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 1 έχουν:

α) Τα παιδιά ηλικίας έξι (6) έως δεκαέξι (16) ετών, τα οποία είναι τέκνα συνταξιούχων ή ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023,

β) τα παιδιά ηλικίας έξι (6) έως δεκαέξι (16) ετών, εφόσον λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους ή επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας από τον e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).

Ως ημέρα συμπλήρωσης του δεκάτου έκτου (16ου) έτους ηλικίας, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2024, ανεξάρτητα από τον μήνα γέννησης του παιδιού.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες (μητέρες τουλάχιστον τεσσάρων τέκνων) μητέρες της παρ. 5 του άρθρου 1 έχουν οι μητέρες που εμπίπτουν στις περ. α, β, γ, δ και ε της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Τα τέκνα που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση της παροχής της παρ. 5 του άρθρου 1 πρέπει να είναι άγαμα και άνεργα και να μην υπερβαίνουν το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, ή το δέκατο ένατο (19ο) έτος εφόσον συνεχίζουν τη φοίτησή τους στη μέση εκπαίδευση, ή το εικοστό τέταρτο (24ο) έτος εφόσον σπουδάζουν σε Ίδρυμα Ανωτάτης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή φοιτούν στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.), ή να είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω.

Ως ημέρα συμπλήρωσης του 18ου, 19ου και 24ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2024, ανεξάρτητα από τον μήνα γέννησης.

4. Τα πρόσωπα των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος πρέπει να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα. Για τα έμμεσα μέλη της περ. στ της παρ. 1 του παρόντος η υποχρέωση ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας αφορά τον δικαιούχο του ΛΑΕ από τον οποίο απορρέει το δικαίωμα περίθαλψης του δικαιούχου μέλους της οικογένειάς του.

5. Οι δικαιούχοι που θα κάνουν χρήση του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 ή ιαματικού τουρισμού της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 έτους 2024, δεν δικαιούνται κατά τη χρονική διάρκεια του προγράμματος να κάνουν χρήση και της παροχής του επιδοτούμενου εκδρομικού προγράμματος της παρ. 2 του άρθρου 1 και αντίστροφα.

6. Οι δικαιούχοι που θα κάνουν χρήση της παροχής του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 ή ιαματικού τουρισμού της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 ή του επιδοτούμενου εκδρομικού προγράμματος της παρ. 2 του άρθρου 1 έτους 2024, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των παροχών των υπολοίπων προγραμμάτων του ΛΑΕ.

Άρθρο 5
ΕΝΙΑΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων ΛΑΕ δημιουργείται ενιαίο αρχείο (μητρώο) δικαιούχων, σύμφωνα με τα κριτήρια του προηγούμενου άρθρου, από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής e-ΕΦΚΑ), το οποίο εν συνεχεία αποστέλλεται στη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΑ.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα έχουν όσοι περιλαμβάνονται στο ως άνω αρχείο (μητρώο).

3. Η αίτηση συμμετοχής για:

α) Τα προγράμματα επιδοτούμενου κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 1 αντιστοίχως, το επιδοτούμενο εκδρομικό πρόγραμμα της παρ. 2 του άρθρου 1, το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων της παρ. 3 του άρθρου 1 και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου της παρ. 4 του άρθρου 1, υποβάλλεται από τον δικαιούχο μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (εφεξής Κ.Ε.Π.), όπου ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται προσκομίζοντας οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και των τυχόν προστατευόμενων μελών (π.χ. βεβαίωση ΑΜΚΑ, κ.λπ.) ή έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, καθώς και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. Είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης και από τρίτο πρόσωπο, ο οποίος κατά την προσέλευσή του προσκομίζει φωτοαντίγραφο των παραπάνω εγγράφων του προσώπου το οποίο αφορά η αίτηση και εξουσιοδότηση του αιτούντος προς τον ίδιο να προβεί στην υποβολή της αίτησης. Η εξουσιοδότηση μπορεί να εκδοθεί και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-gov.

β) Το επιδοτούμενο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 1 υποβάλλεται στην ειδική για το πρόγραμμα ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, η οποία διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού www.opeka.gr.

γ) Το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες της παρ. 5 του άρθρου 1 υποβάλλεται στα ΚΕΠ, τα οποία αποστέλλουν στη συνέχεια στη Διεύθυνση Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα δικαιολογητικά, τα οποία προσκομίζει η αιτούσα μητέρα ή τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κατά τα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 3 του παρόντος. Τα δικαιολογητικά καθορίζονται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ.

4. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής παρέχεται η συγκατάθεση προς τον ΟΠΕΚΑ για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του αιτούντος και των έμμεσων μελών του, αποκλειστικά για τους σκοπούς ένταξης στα προγράμματα της παρούσας.

5. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

6. Οι λεπτομέρειες για τη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων, καθώς και οι ειδικότεροι όροι για τη συμμετοχή στα προγράμματα, καθορίζονται με αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ.

7. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων πέραν του οριζομένου στο άρθρο 2 για κάθε πρόγραμμα, η επιλογή γίνεται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται με τη διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ.

8. Εξαιρούνται της διαδικασίας κλήρωσης:

α) Συμμετέχουν κατά προτεραιότητα στα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 1 αντιστοίχως καθώς και στο επιδοτούμενο εκδρομικό πρόγραμμα της παρ. 2 του άρθρου 1 οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Τα ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον δεν έχουν μέλη οικογένειας δικαιούχους του ΛΑΕ, μπορούν να συνοδεύονται από τρίτο πρόσωπο, στο οποίο χορηγείται σχετικό δελτίο του ΛΑΕ, χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί από τον αιτούντα ως συνοδός στην αίτηση συμμετοχής του.

β) Συμμετέχουν κατά προτεραιότητα στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 1 παιδιά με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω.

9. Η παραλαβή των δελτίων από τους δικαιούχους γίνεται ως εξής:

α) Για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 1 αντιστοίχως, το επιδοτούμενο εκδρομικό πρόγραμμα της παρ. 2 του άρθρου 1, τα προγράμματα δωρεάν παροχής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρου των παρ. 3 και 4 του άρθρου 1 αντιστοίχως, οι κληρωθέντες δικαιούχοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα δελτία από τα ΚΕΠ ή, ειδικά για την περίπτωση των βιβλίων, από τα συμβεβλημένα με το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους κατά το διάστημα από την έναρξη των προγραμμάτων και μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ.
Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος, τυχόν αδιάθετα δελτία ή βιβλία διανέμονται, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των δικαιούχων, όπως αυτός έχει καθοριστεί με την παρούσα, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ ή στα συμβεβλημένα με το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους αντίστοιχα, σε δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα έτους 2024, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν κληρώθηκαν καθώς και των κληρωθέντων οι οποίοι δεν παρέλαβαν μέχρι τότε τα δελτία των παροχών ή τα βιβλία.

β) Για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, οι κληρωθέντες δικαιούχοι μπορούν να εκτυπώνουν τα δελτία απευθείας από την ηλεκτρονική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr.

10. Το δελτίο είναι αυστηρά προσωπικό και απαγορεύεται η χρήση του από άλλα άτομα, ακόμα και μέλη της οικογένειάς του.
Μέλη των οικογενειών των δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1, με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ των περ. α, β, γ, δ και ε της παρ. 1 του άρθρου 4, σύζυγοι ή συμβίοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 καθώς και τα τέκνα αυτών λαμβάνουν επίσης δελτία κοινωνικού τουρισμού.

Ειδικά στα μέλη των οικογενειών των δικαιούχων του προγράμματος ιαματικού τουρισμού της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1, με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ των περ. α, β, γ, δ και ε της παρ. 1 του άρθρου 4, τους συζύγους ή συμβίους αυτών κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 καθώς και στα τέκνα αυτών χορηγούνται δελτία κοινωνικού τουρισμού.

Άρθρο 6
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων παρόχων υποβάλλονται προς τον ΟΠΕΚΑ αποκλειστικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Οργανισμού που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του, www.opeka.gr.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις θεάτρου και ιαματικών πηγών οι αιτήσεις υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.
2. Η αίτηση επέχει θέση κατάρτισης σύμβασης, δήλωσης αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος, καθώς και δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτήν.
3. Οι πάροχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης.
4. Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες για τη συμπλή-ρωση και υποβολή των αιτήσεων των παρόχων, οι όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης και αποπληρωμής των προγραμμάτων, καθορίζονται με αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ.

Άρθρο 7
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ο ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ επιδοτεί τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΟΣΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ/ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
ΜΟΡΦΗ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ANA
ATOMO ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Για διαμονή σε ξενοδοχεία κλασικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων και παραδοσιακά καταλύματα
5*
4*
3*
2*
1*
23,00 €
22,00 €
21,00 €
20,00 €
19,00 €
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ/
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
5 κλειδιά
4 κλειδιά
3 κλειδιά
2 κλειδιά
1 κλειδί ή χωρίς κατάταξη
20,00 €
19,00 €
18,00 €
16,00 €
15,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Το ποσό της οικονομικής συνεισφοράς των δικαιούχων προσδιορίζεται κατ’ αρχήν από τις επιχειρήσεις λαμβάνοντας υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος και υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος του ποσού δεν θα υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που καθορίζει ο ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ, ανάλογα με τη μορφή, την κατηγορία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του καταλύματος, τα οποία περιλαμβάνονται στους ανωτέρω πίνακες.

Α.1. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο ΟΠΕΚΑ επιδοτεί τις επιχειρήσεις καταλυμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, των νησιών των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα των νησιών Λέσβου, Λήμνου, Άγιου Ευστράτιου, Σάμου, Ικαρίας, Φούρνων, Χίου, Οινουσσών, Ψαρών, Κω, Πάτμου, Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου, Λέρου, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Νισύρου, Σύμης, Τήλου, Χάλκης, Λειψών, Αγαθονησίου, Καστελόριζου με ποσό ίσο με το άθροισμα της αντίστοιχης επιδότησης και της οικονομικής συμμετοχής των δικαιούχων ανά κατηγορία καταλύματος στους άλλους προορισμούς. Ως εκ τούτου, οι κοινωνικοί τουρίστες που θα επιλέξουν προορισμούς στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και στα προαναφερόμενα νησιά των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου χωρίς παροχή πρωινού, θα πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση διαμονής. Τα ποσά επιδότησης του ΛΑΕ ανά άτομο και διανυκτέρευση στους ανωτέρω προορισμούς αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΟΡΦΗ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: Για διαμονή σε ξενοδοχεία κλασικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων και παραδοσιακά καταλύματα
5*
4*
3*
2*
1*
35,00 €
32,00 €
27,00 €
24,00 €
21,00 €
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ/
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
5 κλειδιά
4 κλειδιά
3 κλειδιά
2 κλειδιά
1 κλειδί ή χωρίς κατάταξη
28,00 €
25,00 €
22,00 €
18,00 €
18,00 €
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑ-
ΤΟΙΚΙΕΣ – ΕΠΑΥΛΕΙΣ
Χωρίς κατάταξη
23,00€
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
(CAMPINGS)

10,00 €
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
ΧΩΡΙΣ
ΠΡΩΙΝΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: Για διαμονή σε ξενοδοχεία
κλασικού τύπου,
ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων
διαμερισμάτων
και παραδοσιακά καταλύματα
5*
4*
3*
2*
1*
3,00€
0,00 €
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ/
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
5 κλειδιά
4 κλειδιά
3 κλειδιά
2 κλειδιά 1 κλειδί ή χωρίς κατάταξη
2,00 €
0,00 €
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-
ΕΠΑΥΛΕΙΣ
Χωρίς κατάταξη
3,00 €
0,00 €
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
(CAMPINGS)Οι επιχειρήσεις δικαιούνται να εισπράττουν τα προαναφερόμενα ποσά συμμετοχής από τους ωφελούμενους δικαιούχους χωρίς καμία ευθύνη και ανάμειξη του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ.
Φόροι – τέλη που βαρύνουν τους διαμένοντες στα τουριστικά καταλύματα, δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα ή το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ, και βαρύνουν τους δικαιούχους του προγράμματος ή τα έμμεσα μέλη των οικογενειών τους.

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1. Ο ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ επιδοτεί:

α) Τα τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού, για κάθε διανυκτέρευση, κάθε δικαιούχου, με τα ποσά που ισχύουν στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού όπως καθορίζονται στην παρ. Α του παρόντος άρθρου (πίνακας 1 και πίνακας 3).

β) Τα τουριστικά καταλύματα που διαθέτουν Υδροθεραπευτήριο εντός της μονάδας τους και παρέχουν δωρεάν λούσεις, με ποσό μέχρι και πέντε (5) ευρώ, ανά λούση και δικαιούχο.

γ) Τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα επιχειρήσεις ιαματικών πηγών που παρέχουν δωρεάν λούσεις σε δικαιούχους – κατόχους δελτίων ιαματικού τουρισμού, με ποσό μέχρι και πέντε (5) ευρώ ανά λούση και δικαιούχο.

2. Τα ανώτατα ποσά συμμετοχής του δικαιούχου ανέρχονται:
α) Για παροχή διαμονής, όπως καθορίζονται στην παρ. Α του παρόντος (πίνακες 2 και 4).
β) Για παροχή λούσεων: Δεν υπάρχει οικονομική συμμετοχή των δικαιούχων.

Γ. ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ επιδοτεί τις παιδικές κατασκηνώσεις που θα παρέχουν φιλοξενία σε δικαιούχους, για κάθε παιδί, ως ακολούθως:

α) Ημερήσια δαπάνη τροφείων ύψους τριάντα τεσσάρων ευρώ και δώδεκα λεπτών (34,12 €), για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και

β) ημερήσια δαπάνη τροφείων ύψους πενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (58,80 €), για τα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω.

Δ. ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ επιδοτεί τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα τετραήμερης εκδρομής (τρεις διανυκτερεύσεις) σε προορισμούς εντός της χώρας με ποσό ύψους εκατόν εξήντα (160) ευρώ ανά ωφελούμενο δικαιούχο.

Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ επιδοτεί τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με το ποσό των είκοσι (20,00) ευρώ ανά δικαιούχο και κάθε τέκνο δικαιούχου με το ποσό των τριάντα (30,00) ευρώ.

ΣΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ

Για κάθε δελτίο θεάματος, επιδοτείται από το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ η θεατρική επιχείρηση με ποσό μέχρι δεκαπέντε (15,00) ευρώ για την Κεντρική Σκηνή και μέχρι δώδεκα (12,00) ευρώ για την Παιδική Σκηνή, ανά εισιτήριο, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων.
Τα ποσά επιδότησης των επιχειρήσεων των προγραμμάτων των ανωτέρω Α, Β, Γ, Δ και ΣΤ’ περιπτώσεων, συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες κρατήσεις (Φ.Π.Α. κ.λπ.).
Με την καταβολή της επιδότησης από το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ για κάθε δικαιούχο, εξαντλείται κάθε υποχρέωση του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ έναντι του επιχειρηματία.

Άρθρο 8
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αρμόδια για την διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων της παρούσας είναι η Διαχειριστική Επιτροπή του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της αυτής, η Διαχειριστική Επιτροπή του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ εξετάζει τις αιτήσεις θεραπείας ή ενστάσεις οι οποίες τυχόν υποβάλλονται από δικαιούχους ή παρόχους.

Άρθρο 9
ΕΛΕΓΧΟΙ

Ο ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων της παρούσας, να πραγματοποιεί ελέγχους σε δικαιούχους και συμβεβλημένες επιχειρήσεις με όλα τα πρόσφορα μέσα που διαθέτει, προκειμένου να διαπιστώνει την τήρηση ή μη των όρων του προγράμματος.

Άρθρο 10
ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Σε περίπτωση που, μετά από έλεγχο των αρμοδίων οργάνων του ΟΠΕΚΑ ή καταγγελία δικαιούχου διαπιστωθεί παράβαση οποιουδήποτε όρου του προγράμματος από τη συμβεβλημένη επιχείρηση, τότε εκτός των άλλων τυχόν δικαιωμάτων του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ, η Διαχειριστική Επιτροπή του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ μπορεί με απόφασή της:
α) Να προβαίνει σε μονομερή, εγγράφως και αζημίως για τον ΛΑΕ καταγγελία της σύμβασης, με συνέπεια τη μη περαιτέρω συμμετοχή της επιχείρησης στο πρόγραμμα ή/και
β) να μην καταβάλει τη σχετική επιδότηση ή σε περίπτωση που αυτή έχει ήδη καταβληθεί να ζητήσει την επιστροφή αυτής ή/και
γ) να αποκλείει τη συγκεκριμένη επιχείρηση από το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έως και τα επόμενα τρία (3) έτη ή δια παντός από το πρόγραμμα ή/και
δ) να επιβάλει, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης, την καταβολή ποσού που ανέρχεται έως το διπλάσιο της αξίας κάθε δελτίου για το οποίο διαπιστώνεται η καταστρατήγηση των όρων του προγράμματος.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δικαιούχος του ΛΑΕ δεν έκανε χρήση ο ίδιος της παροχής και το διέθεσε σε τρίτο πρόσωπο, μετά από απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ δύναται να αποκλείεται από τη συμμετοχή στα προγράμματα του ΛΑΕ έως και τα επόμενα τρία (3) έτη.

Άρθρο 11
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσηςΠηγή

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Ελεύθεροι επαγγελματίες: «Προ των πυλών» παρεμβάσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης

Τις είχε προαναγγείλει τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης …