«Ο λαός σπάνια συγχωρεί δύο φορές»

Συντονιστικό Όργανο των Σωματείων της δύναμης της Τιτάν Α.Ε
 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν. 3986/2011
Προς: Τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ……………………………
Κύριοι, «Ο λαός σπάνια συγχωρεί δύο φορές». Για τον λόγο αυτό, τα Σωματεία των Εργαζομένων της Δύναμης του Τιτάνα και οι εργαζόμενοι που εκπροσωπούνται από αυτά, σας δηλώνουμε την εναντίωση, την αδυναμία και τη σφοδρή αντίδρασή μας στην καταβολή της έκτακτης εισφοράς που προκύπτει από τον καθόλα άδικο και αιμοποτικό  νόμο  3986/2011.
Ως εργαζόμενοι του πολυ-χειμασμένου ιδιωτικού τομέα, τα τελευταία χρόνια της μονομερούς και επιλεκτικής λιτότητας, έχουμε υποστεί κατάφορες αδικίες και υποβαλλόμεθα ατέρμονα σε βάρβαρές θυσίες.
Το αποτέλεσμα των κόπων μας υφαρπάζεται με συνοπτικές διαδικασίες, στα πλαίσια μιας αλύπητα βιασμένης δημοκρατίας από γονιδιακά μεταλλαγμένους (πολιτικούς) κληρονόμους, οι οποίοι μας οδήγησαν ταχέως και ανελέητα στο ναδίρ της επιβίωσης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Όλοι εμείς που σε κάθε ανάσα μας βιώνουμε, την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα, την ανέχεια και τον κοινωνικό ρατσισμό, αρνούμαστε να συμβάλουμε στον αφανισμό της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, υπακούοντας σε ένα δυσκίνητο, αδιάφορο, άεργο, πελατειακό και φορομπηχτικό άκρατο κράτος.
Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση πολέμιοι των νόμων όταν αυτοί λειτουργούν σε μία ζώσα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. όμως υπό αυτές τις συνθήκες λέμε ότι: "Λήθην τών νόμων πάς άνθρωπος τίθεται, περισταστάσει βιασθείς τή τών αδίκων" (Κάθε άνθρωπος, όταν τον βλάψουν οι άδικοι, ξεχνάει τους νόμους).
Ακόμη και να κλείναμε τα μάτια στην αδικία και να υπομέναμε τον βιασμό, η φοροδοτική μας δυνατότητα έχει μηδενιστεί προ πολλού, η υπομονή μας και η διάθεση μας για θυσίες επίσης. Κατά συνέπεια «Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος», άλλωστε «ο (οικονομικά) νεκρός δεδικαίωται».
Κύριοι φοβούμαστε, ότι για το κοινό συμπόσιο αιμοποσίας, τοκογλύφων και μιζαδόρων, θα πρέπει να αναζητήσετε άλλου αίμα! Εμείς θα απουσιάζουμε από το διαιτολόγιο  τους, διότι έχουμε ανειλημμένες υποχρεώσεις, πρέπει να σώσουμε από τους ανίκανους, την Δημοκρατία, τον τόπο και το μέλλον των παιδιών μας.
Επίσης σας πληροφορούμε κατά τα γνωστά, ότι η επιβληθείσα έκτακτη εισφορά του Ν. 3986/2011,  ΔΕΝ είναι σύννομη, διότι η διάταξη αυτή δεν είναι δυνατό να εφαρμοσθεί, αντιβαίνουσα σε ρητές συνταγματικές διατάξεις.
Ειδικότερα:
Α. Η επιβολή αναδρομικής φορολογικής επιβάρυνσης
Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο των φυσικών προσώπων ή της σχολάζουσας κληρονομιάς των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 (διαχειριστικής χρήσης 2010), εφόσον αυτό υπερβαίνει τις 12.000,00 €.  Δηλαδή επιδιώκεται εντός του 2011 η επιβολή φορολογικής επιβάρυνσης για ήδη φορολογηθέντα εισοδήματα του έτους 2010.
Συνεπώς η επιβληθείσα εισφορά αντίκειται στην διάταξη της παρ. 2 αρ. 78 του Συντάγματος, η οποία ρητώς απαγορεύει την επιβολή με νόμο αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από τις προθεσμίες του οικονομικού έτος κατά το οποίο επιβλήθηκε.
Β. Η παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας.
Περαιτέρω, παραβιάζεται η κατοχυρωμένη από την παρ. 5 αρ. 4 του Συντάγματος αρχής της
αναλογικότητας, κατά την οποία «οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια
βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους»
Και τούτο διότι δια της άνω κλίμακας ο φορολογούμενος που δήλωσε
καθαρό εισόδημα 12.000,00 € δεν επιβαρύνεται με την εν λόγω εισφορά, ενώ ο
δηλώσας εισόδημα κατά 1 μόλις ευρώ μεγαλύτερο (12.001,00 €) υπόκειται σε
εισφορά .
Σημειωτέον ότι αντίστοιχη παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας παρατηρείται σε όλα τα κλιμάκια εισοδήματος, βάσει των οποίων υπολογίζεται η έκτακτη εισφορά, δηλαδή για διαφορές 1 μόνο ευρώ ο φορολογούμενος υπόκειται σε πολλαπλάσια επιβάρυνση.
Γ. Η παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.
Γ1. Η εν λόγω εισφορά καταλαμβάνει και έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας επ' ονόματι των φυσικών προσώπων ή αυτοτελώς φορολογηθέντα με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (
π.χ. μερίσματα, τόκοι κλπ), τα οποία εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια εκάστου φορολογουμένου εάν θα περιληφθούν στην υποβαλλόμενη υπ' αυτού δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αντίστοιχου έτους.
Ωστόσο, ο υπολογισμός της έκτακτης εισφοράς και επί των άνω εσόδων συνιστά παραβίαση της θεσπισθείσας με την παρ.2 αρ. 4 του Συντάγματος αρχής της ίσης μεταχείρισης, κατά την οποία «οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις».
Και τούτο διότι ο συνυπολογισμός των εν λόγω εσόδων άγει σε προφανή άνιση μεταχείριση τον φορολογούμενο που περιέλαβε αυτά στη δήλωση του και αυτόν που εξίσου νόμιμα (δεδομένου ότι δε θεσπίζεται σχετική υποχρέωση δηλώσεως αυτών) δεν τα δήλωσε καθόλου.
Γ2. Άλλη παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας αποτελεί ασφαλώς και η υπό της άνω διατάξεως επιβολή της εισφοράς μόνο σε φυσικά πρόσωπα, ενώ τα νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά τεκμήριο έχουν ασύγκριτα μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα, δεν υπάγονται στην άνω εισφορά, εξαιρούμενα οιασδήποτε συμμετοχής στο εκτάκτως επιβαλλόμενο φορολογικό βάρος.
Δ. Η παραβίαση του αρ. 20 παρ. 1 του Συντάγματος περί παροχής έννομης προστασίας.
Στο άρθρο 29 ν. 3986/2011 προβλέπεται ρητά ότι η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που βεβαιώνεται κατά τις διατάξεις της παρ. 1 αυτού.
Εντούτοις, η εν λόγω πρόβλεψη αντίκειται ευθέως στην διάταξη της παρ. 1 αρ. 20 του Συντάγματος περί παροχής έννομης προστασίας, η οποία καταλαμβάνει και την προσωρινή προστασία, καθιερούμενη από την διάταξη του αρ. 2 ν. 820/1978, η οποία, ως γενική διάταξη περί αναστολής εισπράξεως αμφισβητούμενου με προσφυγή φόρου, έχει εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις.
Για τους παραπάνω λόγους οι διατάξεις περί επιβολής έκτακτης εισφοράς, δεν μπορούν να εφαρμοσθούν ως αντικείμενες στις προαναφερθείσες Συνταγματικές διατάξεις.
Κατόπιν αυτών, τα Σωματεία των εργαζομένων της δύναμης του ΤΙΤΑΝΑ υπογράφοντες δια των εκπροσώπων τους την παρούσα, δηλώνουμε ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ καταβολής της έκτακτης εισφοράς του Ν. 3986/2011.
Επίσης επιφυλασσόμαστε ρητώς για την αναζήτηση της ως άνω εισφοράς (για όποιων εκ των μελών μας δόθηκε ή δοθεί), με κάθε νόμιμο μέσο ή διαδικασία και δυνάμει απόφασης οποιασδήποτε διοικητικής Αρχής ή Δικαστηρίου.
Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Λίγγος                                Γιώργος Χ. Αγγελόπουλος
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …