4 προσλήψεις στο Δημοτικό βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης

Στην
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο
(2) μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη των κατεπειγουσών
πρόσκαιρων αναγκών του, προχωρά το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη
διεύθυνση: Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», 28ης
Οκτωβρίου 99, Θεσσαλονίκη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.30 π.μ. έως 2.30
μ.μ. Πληροφορίες: Μαρίνα Τσάκωνα, τηλ. επικοινωνίας: 2310932601 και
2310911600). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 3-8-2015 μέχρι και 7-8-2015.

Οι υποψήφιοι
μπορούν να αναζητήσουν το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου
Χρόνου με σήμανση έκδοσης «23-1-2015»

α) στην
υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση

β) μέσω του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής:
Κεντρική σελίδα -> Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών φορέων -> Εποχικού
(ΣΟΧ).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Υποψήφιοι οι
οποίοι υπήρξαν τρόφιμοι του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα
προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν. Κατά τα
λοιπά η κατάταξη των υποψηφίων πραγματοποιείται ως εξής:

1. Η
κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά)
γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν
από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική
ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών,
εμπειρία).

2. Στην
περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που
έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος
ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο
δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν
εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με
δημόσια κλήρωση.

Σε δεύτερη
φάση και κατόπιν προσωπικής συνέντευξης των πέντε (5) πρώτων στον αρχικό πίνακα
κατάταξης υποψηφίων, η υπηρεσία μας προχωρεί στη σύνταξη του τελικού πίνακα
κατάταξης μεταξύ των παραπάνω υποψηφίων.

Προσληφθέντες
οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με
άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον τελικό πίνακα της οικείας
ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Στην
περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης
αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και
μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου
χρόνου.

Υποψήφιοι
που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυμα της
οκτάμηνης απασχόλησης, πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους να
υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία
να δηλώνουν ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη
διαδικασία έως και την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν
απασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή
πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου
1 παρ. 1 του ν.3812/2009.

Σε περίπτωση
μη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, η σχετική απόφαση πρόσληψης
ανακαλείται.

Εάν η δήλωση
είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η
πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες ή
προσληφθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και
διαθέσιμους στον τελικό πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής
τους σε αυτόν.

Κάθε
υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης
μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση επιλογών απασχόλησης
διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του
υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Το προσωπικό
που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν
επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση στον ίδιο φορέα εντός δώδεκα
(12) μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του
Ν.2190/1994.

Παράταση,
ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι
αυτοδικαίως άκυρη.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Απεργία στο Δημόσιο Τρίτη 21/5: Ποιοι συμμετέχουν – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε νέα 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 21 Μαΐου «ενάντια στην …