Πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΑναλυτικά οι θέσεις

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το
υπ'αριθμ. 5266/17.7.2015 έγγραφό της και σε συνέχεια του 28.7.2015 ηλεκτρονικού
μηνύματος της Ευρ.Επιτροπής, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης τριάντα έξι
(36) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση,
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης
C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής , με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον
Σεπτέμβριο του 2015.

Αναλυτικότερα:
1. Όσον αφορά στην 10η Σεπτεμβρίου 2015, προκηρύσσονται οι παρακάτω
θέσεις:
■S Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας
και Αγροτικής
Ανάπτυξης (AGRI.J.5)
■S Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης,
Κοινωνικών Υποθέσεων
και Ένταξης
(EMPL.C.3)
■S Μία θέση στην
Ευρωπαϊκή Στατιστική
Υπηρεσία «Ευι-ostat» (ESTAT.G.4)
■S Μία
θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (MARE.B.3)
2. Όσον αφορά στην 25η Σεπτεμβρίου 2015, προκηρύσσονται οι
παρακάτω θέσεις:
■S Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης
για το Κλίμα (CLIMA.A.1)
■S Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών
Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.C.4)
■S Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Επικοινωνιακά
Δίκτυα, Περιεχόμενο
και Τεχνολογίες»
(CNECT.H.2)
■S Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού
(COMP.H.FT)
■S Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.B.1JHRBA)
(cost free, χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
■S Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.B.1_TORTURE) (cost free, χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
■S Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.D.1)
(cost free, χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
■S Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης
(DGT.B.PL)
 ■S Μία θέση στη Γενική
Διεύθυνση Μετάφρασης
(DGT.B.RO)
■S Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης
και Πολιτισμού
(EAC.A.3)
■S Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
(EAC.B.2)
■S Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
και Χρηματοδοτικών
Υποθέσεων (ECFIN.D.3)
■S Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής
Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας
(ECHO.B.1)
■S Μία θέση στη
Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL.B.4)
■S Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
(ENV.C.4)
■S Μία θέση στην
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Επιλογής Προσωπικού(EPSO.05)
■S Μία θέση στην
Ευρωπαϊκή Στατιστική
Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.A.3)
■S Μία θέση στην
Ευρωπαϊκή Στατιστική
Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.B.1)
■S Μία θέση στην
Ευρωπαϊκή Στατιστική
Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.F.2)
■S Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Χρηματοπιστωτική
Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές
Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών» (FISMA.C.3)
■S Μία θέση στην
Υπηρεσία Μέσων
Εξωτερικής Πολιτικής
(FPI.2)
■S Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης
και Εσωτερικών
Υποθέσεων (HOME.C.1-A)
■S Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης
και Εσωτερικών
Υποθέσεων (HOME.C.1-B)
■S Μία
θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.D.3)
■S Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας
και Ασφάλειας
των Τροφίμων
(SANTE.C.2) (cost free, χωρίς αποζημίωση
από Ε.Ε.)
■S Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας
και Ασφάλειας
των Τροφίμων (SANTE.D.3)
■/ Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας
και Τελωνειακής
Ένωσης (TAXUD.D.1)
■/ Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας
και Τελωνειακής
Ένωσης (TAXUD.D.4)
■ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου
(TRADE.B.3)
■ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.H.2) Οι ενδιαφερόμενοι,
οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων
Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού
το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf, και το οποίο μπορούν να
βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/introduction.cspPloc
στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.
Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου,
επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή
θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν.
Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν.
Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη
περισσοτέρων της μιας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών
σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο. Συνιστάται, οι
υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση μόνο για τις θέσεις, στις οποίες αντιστοιχούν τα
προσόντα και η εμπειρία τους.
 Η υποβολή αιτήσεων
για όλες τις θέσεις, αποδυναμώνει τη σχετική υποψηφιότητα καθώς εκ των
πραγμάτων είναι αδύνατο να διαθέτει κάποιος εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία
στο σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Παρακαλούνται, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι να περιοριστούν
στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής
επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις
αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών
τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.
Εν συνεχεία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις
αιτήσεις τους, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
της Μόνιμης Αντιπροσωπείας: admin@rp-grece.be (υπόψη κυρίας Εξαρχοπούλου)
Επιλέγεται ως μέθοδος αποστολής των αιτήσεων αυτή του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφενός για λόγους ταχύτητας κι αφετέρου διότι η
πλειονότητα των αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Ε. ζητούν από τις Μόνιμες
Αντιπροσωπείες να τους διαβιβάσουν τις αιτήσεις αποκλειστικά σε ηλεκτρονική
μορφή (e-mail).
Οι εν λόγω αιτήσεις θα πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη
Αντιπροσωπεία, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της
σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή
τους, σε περιπτώσεις που τούτο απαιτείται, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους
στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ειδικότερα για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων την 10η Σεπτεμβρίου 2015, οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν
στη ΜΕΑ Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2015, ενώ για τις θέσεις με
λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 25η Σεπτεμβρίου 2015, οι σχετικές
αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη ΜΕΑ Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου
2015.
Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να
αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ταχυδρομικώς.
Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη
Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνδυάζεται υποχρεωτικά και με την
τηλεομοιοτυπική εμπρόθεσμη διαβίβαση (με fax), των σχετικών αιτήσεων με έγγραφο
της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να
αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση
των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ' αρχάς, με την προώθηση της
σχετικής υποψηφιότητας. Το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να αποστέλλεται στη Μόνιμη
Αντιπροσωπεία (υπόψη κας Εξαρχοπούλου) με φαξ στους αριθμούς 003225515619 και
003225515651.
Σημειώνεται ότι η Μ.Ε.Α. Ε.Ε. δεν θα προωθεί υποψηφιότητες
για τις οποίες οι υπηρεσίες των ενδιαφερομένων εκφράζουν επιφυλάξεις που
σχετίζονται με τις ανάγκες τους σε προσωπικό ή με τις δυνατότητες των
προϋπολογισμών τους να καλύψουν τις δαπάνες της απόσπασης.
Στην περίπτωση που για την υποψηφιότητα ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες επιλογής και υπάρξει αποδοχή της αίτησης, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο
καλεί τον εργοδότη, εν προκειμένω την κρατική αρχή, να πιστοποιήσει ότι:
α) ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες της
τουλάχιστον κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο,
β) δέχεται να τον αποσπάσει και ότι
γ) διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής
ασφάλισης.
Στο στάδιο αυτό απαιτείται επίσης, ανάλογα με τη Γενική
Διεύθυνση / Υπηρεσία στην οποία αποσπάται ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, εθνική
εξουσιοδότηση ασφαλείας, η οποία να του επιτρέπει την πρόσβαση σε
διαβαθμισμένες πληροφορίες, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών - μελών.
Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς
Εμπειρογνώμονες ημερήσια αποζημίωση και καλύπτει έκτακτες ανάγκες
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον αυτές προκύψουν κατά το διάστημα της
απόσπασης. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών
και Ειδικών Γραμματειών και των φορέων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα,
ηλεκτρονικά, την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς.
Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του
Κράτους να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α'
και β' βαθμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους. Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι
για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με
επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις.
Τέλος σημειώνεται, ότι οι εν λόγω προκηρύξεις για τις θέσεις
των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα, όσο
και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, επισυνάπτονται στην
παρούσα εγκύκλιο και δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Διοικητική Μεταρρύθμιση και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: www.ydmed.gov.gr στην ενότητα:
Προκηρύξεις/Προσωπικό/Αποσπάσεις (http://www.ydmed.gov.gr/?cat=55)
Η υπηρεσία μας και η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία είμαστε
στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …