Αιτήσεις για τα προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ

Από τις 12 το μεσημέρι σήμερα έως και τη Δευτέρα 14.9.2015
ώρα 17.00 ξεκινούν οι αιτήσεις τους για το πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ της
ΑΣΠΑΙΤΕ για το έτος 2015 - 2016 όπου τα μαθήματα προγραμματίζονται να
ξεκινήσουν τον Νοέμβριο 2015.
Συγκεκριμένα ανακοινώνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η
ΑΣΠΑΙΤΕ, με την αριθμ. 26/21-7-2015 Πράξη της Δ.Ε., αποφάσισε η εισαγωγή των
φοιτητών στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και στο
Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για
το ακαδ. έτος 2015-2016 θα γίνει με δημόσια ανοικτή προς το κοινό ηλεκτρονική
κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16-9-2015. 
Τα μαθήματα διεξάγονται
απογευματινές ώρες (16.00 – 20.00), τρεις ή τέσσερις ημέρες την εβδομάδα. 
Για
την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των Προγραμμάτων ενδέχεται να απαιτηθεί και
πρωινή παρουσία ή παρουσία των φοιτητών και πέραν των τεσσάρων ημερών για μερικές
εβδομάδες.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Ο ελάχιστος
αριθμός φοιτητών για τη λειτουργία ενός τμήματος ορίζεται σε 35 φοιτητές. Τα
μαθήματα που διδάσκονται αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΕΠΠΑΙΚ και του ΠΕΣΥΠ (http://eppaikpesyp.aspete.gr)

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές των Προγραμμάτων ΕΠΠΑΙΚ και
ΠΕΣΥΠ θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους (παρακολούθηση μαθημάτων,
ΠΑΔ, Πτυχιακή, πρακτική κ.τ.λ.) εντός του ακαδ. έτους 2015-2016, διατηρούν όμως
το δικαίωμα επαναληπτικής εξέτασης σε μαθήματα στα οποία απέτυχαν και κατά το
ακαδ. έτος 2016-2017. 
Σε περίπτωση που φοιτητής των Προγραμμάτων ΕΠΠΑΙΚ και
ΠΕΣΥΠ απαιτηθεί να παρακολουθήσει κάποια μαθήματα το ακαδ έτος 2016-2017, λόγω
μη επαρκούς παρακολούθησής τους το ακαδ. έτος 2015-2016, θα πρέπει να καταβάλει
εκ νέου την σχετική οικονομική συμμετοχή ύψους 50,00 ευρώ για κάθε μάθημα. Σε
καμία περίπτωση ο συνολικός χρόνος για την περάτωση των υποχρεώσεων και την
απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 2 ακαδημαϊκά
έτη για το ΕΠΠΑΙΚ και τα 2,5 ακαδημαϊκά έτη για το ΠΕΣΥΠ.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ
1. Δικαίωμα συμμετοχής αίτησης στα Προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ και
ΠΕΣΥΠ έχουν οι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και
Τεχνολογικού Τομέα) ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην
κατηγορία «Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου Σπουδών» πρέπει να διαθέτουν Διδακτορικό
Δίπλωμα Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.
3. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην
κατηγορία «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» πρέπει να διαθέτουν
Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο της
αλλοδαπής.
4. Η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει την κατάθεση του ποσού
των 30,00€ στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον λογαριασμό 154/54501287 του
ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ.
Επισημαίνεται ότι η μη εμπρόθεσμη κατάθεση του ανωτέρω ποσού
στο ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ αποκλείει τον υποψήφιο από την εισαγωγή του στα αντίστοιχα
Προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ. Διευκρινίζεται ότι όποιος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση
και στο ΕΠΠΑΙΚ και στο ΠΕΣΥΠ οφείλει να καταθέσει 30,00€ για κάθε μία αίτηση.
Οι φοιτητές του ΕΠΠΑΙΚ και του ΠΕΣΥΠ συμμετέχουν στις
δαπάνες σπουδών τους με το ποσό των 600,00€, το οποίο καταβάλλεται στην ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον λογαριασμό 154/54501287 του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ ως εξής:
300,00€ μαζί με την αίτηση υποβολής των δικαιολογητικών εγγραφής και 300,00€ με
την ανανέωση της εγγραφής τους για το εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα
της ΑΣΠΑΙΤΕ για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στη συνέχεια να υποβάλουν
την αίτησή τους μέχρι τη Δευτέρα 14.9.2015 ώρα 17.00.
Καλούνται επίσης, πριν υποβάλουν αίτηση, να βεβαιωθούν ότι
πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα της επιλογής τους (ΕΠΠΑΙΚ ή
ΠΕΣΥΠ).
Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των
προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης σε κάθε πρόγραμμα. Από ΤΡΙΤΗ
25.08.2015 ώρα 12.00 έως ΔΕΥΤΕΡΑ 14.9.2015 ώρα 17.00 Οι υποψήφιοι μπορούν να
υποβάλλουν μία και μόνο αίτηση για το ΕΠΠΑΙΚ και μία και μόνο για το ΠΕΣΥΠ.
ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ
ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (1) ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ.
Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μίας αιτήσεων, είτε
στην ίδια πόλη είτε σε διαφορετική πόλη για το ίδιο πρόγραμμα, ο υποψήφιος θα
διαγράφεται οριστικά από τους πίνακες υποψηφίων για το ακαδ. έτος 2015-2016.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα είναι ανοικτή προς το κοινό και θα
πραγματοποιηθεί στις 16.9.2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 στα Γραφεία
του ΕΑΠ στην Πάτρα
, στην πάροδο Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών
(κτίριο Διοίκησης).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με δική τους ευθύνη να
αναζητήσουν τα αποτελέσματα της κλήρωσης (έλεγχος σειράς κατάταξης). Επίσης τα
αποτελέσματα θα αναρτηθούν στα γραφεία της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα. Οι υποψήφιοι
κατατάσσονται με βάση τη σειρά κλήρωσης σε αρχικά επιλεγέντες και σε
επιλαχόντες. Αρχικά επιλεγέντες χαρακτηρίζονται όσοι έχουν αριθμό κατάταξης
μέχρι και τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκε για κάθε κατηγορία
προγράμματος στη συγκεκριμένη πόλη. Οι ανήκοντες στους αρχικά επιλεγέντες θα
έχουν το δικαίωμα εγγραφής, εφόσον τα δικαιολογητικά τους πληρούν τις
προϋποθέσεις και τους όρους που έχει ορίσει η ΑΣΠΑΙΤΕ.
Οι Επιλαχόντες έχουν πιθανότητα εγγραφής, υπό την προϋπόθεση
ότι θα παραμείνουν κενές θέσεις από τους αρχικά επιλεγέντες, τόσες που θα
φτάσουν τον αύξοντα αριθμό κατάταξης κάποιου επιλαχόντα και εφόσον τα
δικαιολογητικά τους πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους που έχει ορίσει η
ΑΣΠΑΙΤΕ.
Οι αρχικά επιλεγέντες καθώς και οι επιλαχόντες καλούνται να
επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ www.aspete.gr αμέσως μετά την ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων της κλήρωσης προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία
εγγραφής τους.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, 14.9.2015,
προσδιορίζει την ημερομηνία απόκτησης του τίτλου ή της ισοτιμίας ή / και
αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται : 
Α) αυστηρά και μόνο σε
περίπτωση μόνιμου διορισμού στο δημόσιο ή ανάληψης υπηρεσίας ως αναπληρωτής
εκπαιδευτικός μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην κλήρωση και για
παράρτημα του ΕΠΠΑΙΚ - ΠΕΣΥΠ που βρίσκεται πλησιέστερα στην πόλη που υπηρετεί ο
φοιτητής.

Β) Αμοιβαίες μετεγγραφές. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ
www.aspete.gr και στα τηλέφωνα 2102896790, 2102896733, 2102896734 και
2102896745.Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …