Voucher μέχρι και 300 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους για πιστοποίηση

Το Εμπορικό &Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
προτίθεται να υλοποιήσει, το αμέσως προσεχές διάστημα, το έργο «Χορήγηση, σε
απασχολούμενους και αυτοαπασχολούμενους, (Voucher) Επιταγής Πιστοποίησης, είτε
κατά ISO / IEC 17024, είτε με πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ σε μία από 11 Ειδικότητες», οι
οποίες περιγράφονται στη συνέχεια. Θα χορηγηθούν 240 Επιταγές Πιστοποίησης. Η
αξία της Επιταγής Πιστοποίησης για τις ειδικότητες, Μονωτές, Χειριστές
Μηχανημάτων, Ψυκτικοί, ανέρχεται σε 300 € ανά εξεταζόμενο.
Η αξία της Επιταγής Πιστοποίησης για τις ειδικότητες,
Αμμοβολιστές, Εργαλειομηχανές, Ηλεκτροσυγκολλητές, ανέρχεται σε 280 € ανά
εξεταζόμενο. Η αξία της Επιταγής Πιστοποίησης για τις ειδικότητες,
Ελασματουργοί, Ξυλουργοί, Σωληνουργοί, ανέρχεται σε 270 € ανά εξεταζόμενο. Η
αξία της Επιταγής Πιστοποίησης για τις ειδικότητες, Αυτοματισμοί, Ικριώματα,
ανέρχεται σε 250 € ανά εξεταζόμενο.

Το Ε.Β.Ε.Π. θα οριστικοποιήσει την κατανομή του πλήθους των
Επιταγών ανά Ειδικότητα, μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων από τους
ενδιαφερόμενους ώστε να χρησιμοποιηθεί το σύνολο των 240 Επιταγών.
Το έργο είναι τμήμα της Πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
εξειδικευμένης Κατάρτισης, Συμβουλευτικής υποστήριξης, Πιστοποίησης Δεξιοτήτων
εργαζομένων και απασχολούμενων επαπειλούμενων με ανεργία, κυρίως των
βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και του Θριασίου Πεδίου,
με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους», η οποία είναι ενταγμένη στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007-2013 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με
Κωδικό ΟΠΣ 488597.
Οι δράσεις, Κατάρτιση, Πιστοποίηση Δεξιοτήτων, Επιταγές
Πιστοποίησης, οι οποίες εκτελούνται στο πλαίσιο της Πράξης, αφορούν στις
Ειδικότητες:
Τεχνικός Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων
Τεχνίτης Ελασματουργός
Τεχνίτης Σωληνουργός
Τεχνίτης Εργαλειομηχανών
Τεχνικός – Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού &
Αυτομάτου Ελέγχου Τεχνίτης Καθαρισμού μετάλλων (Αμμοβολιστής – Υδροβολιστής)
Τεχνίτης Ξυλουργός
Τεχνίτης Ψυκτικός Τεχνίτης Μόνωσης
Τεχνίτης Ικριωμάτων Χειριστής Κινητών Μηχανημάτων –
Μηχανημάτων Έργου
Ο λαμβάνων την Επιταγή Πιστοποίησης, αποκαλούμενος στη
συνέχεια της παρούσας «Ωφελούμενος», πρέπει να απευθυνθεί σε Φορέα Πιστοποίησης
Φυσικών Προσώπων, είτε διαπιστευμένο κατά ISO / IEC 17024, είτε με πιστοποίηση
ΕΟΠΠΕΠ, ο οποίος διαθέτει εν ισχύει το Πιστοποιητικό της ζητούμενης, από τον
ωφελούμενο, ειδικότητας και έχει ενταχθεί στο ΜΗΤΡΩΟ Φορέων Πιστοποίησης
Φυσικών Προσώπων, είτε διαπιστευμένων κατά ISO / IEC 17024, είτε πιστοποιημένοι
από τον ΕΟΠΠΕΠ σε 11 Ειδικότητες, το οποίο έχει δημιουργήσει το Ε.Β.Ε.Π.
Η Επιταγή Πιστοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί (να
κομιστεί) αποκλειστικά και μόνον στους Φορείς του Μητρώου του Ε.Β.Ε.Π.. Οι
Φορείς που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο του Ε.Β.Ε.Π., με τα πλήρη στοιχεία τους,
αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Ε.Β.Ε.Π. www.pcci.gr, στην ετικέτα «VOUCHER
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Β.Ε.Π.». Για τη λήψη Επιταγής Πιστοποίησης ο υποψήφιος πρέπει να
υποβάλει σχετική ΑΙΤΗΣΗ προς το Ε.Β.Ε.Π., της οποίας το έντυπο είναι αναρτημένο
στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου (www.pcci.gr), στην ετικέτα «VOUCHER
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Β.Ε.Π.», ενώ διατίθεται και στα γραφεία του (Τμήμα Μελετών, 2ος
όροφος). Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι επαπειλούμενοι με ανεργία, εργαζόμενοι
και αυτοαπασχολούμενοι, όσοι απασχολούνται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης,
συμβάσεις έργου, εκ περιτροπής απασχόλησης.
Ο Τόπος Απασχόλησης, όσων υποβάλουν αίτηση συμμετοχής,
πρέπει να ανήκει στις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιά, Νήσων και Δυτικής
Αττικής. ΔΕΝ μπορούν να υποβάλουν Αίτηση όσοι μετέχουν στο Πρόγραμμα Κατάρτισης
/ Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης
488597, με δικαιούχο το Ε.Β.Ε.Π.
Στην αίτηση επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία
αποτελούν τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά συμμετοχής, ώστε να καταχωρηθεί και να
αξιολογηθεί η σχετική υποψηφιότητα. φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή
Διαβατηρίου του αιτούντος/της αιτούσης. φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Δ.Ο.Υ. του
αιτούντος/της αιτούσης για την οικονομική χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014. Υπεύθυνη
Δήλωση του αιτούντος/της αιτούσης, η οποία περιέχει τα στοιχεία για τα
χαρακτηριστικά της απασχόλησης του αιτούντος/της αιτούσης και για τον τόπο
απασχόλησης του/της.
Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα
στοιχεία που περιέχονται στις πρότυπες Υπεύθυνες Δηλώσεις για το έργο, όπως
αυτές είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του Ε.Β.Ε.Π. (www.pcci.gr), οι οποίες
διατίθενται και στα γραφεία του Επιμελητηρίου. «Ατομικός ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ασφάλισης»
του αιτούντος/της αιτούσης, από 1.1.2013 μέχρι 30.6.2015. Αφορά μόνον στους
αιτούντες/τις αιτούσες, ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. 
Αντίγραφο από την καταχώρηση
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ», με την ένδειξη «ΕΝΕΡΓΗ», από τον λογαριασμό
του αιτούντος στο taxis. Αφορά μόνον στους αιτούντες/στις αιτούσες,
αυτοαπασχολουμένους.
Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει από Επιτροπή του Ε.Β.Ε.Π.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων περιλαμβάνει τα εξής βήματα: Εξετάζεται, αν ο
αιτών/αιτούσα, με βάση τα έγγραφα που έχει καταθέσει στην αίτηση χορήγησης
Επιταγής Πιστοποίησης, πληροί τις Προϋποθέσεις, όπως αυτές περιγράφονται στις
δύο προηγούμενες παραγράφους της παρούσας υπό τον τίτλο «Αίτηση Χορήγησης
μπορούν να υποβάλουν…».
Οι αιτούντες/αιτούσες, που πληρούν τις Προϋποθέσεις
Συμμετοχής, κατατάσσονται με μοναδικό κριτήριο το ατομικό τους εισόδημα, όπως
αυτό καταγράφεται στο Εκκαθαριστικό της Εφορίας για την χρήση 1.1.2014 -
31.12.2014. Η κατάταξη γίνεται με τρόπο, ώστε πάντοτε να προηγείται, του αμέσως
επομένου, ο έχων χαμηλότερο εισόδημα. Οι κατέχοντες στη σειρά κατάταξης τις
θέσεις από 1-240 είναι οι επιλεγέντες ωφελούμενοι, στους οποίους θα χορηγηθεί
Επιταγή Πιστοποίησης.
Οι επόμενοι είναι οι επιλαχόντες ωφελούμενοι. 
Το Ε.Β.Ε.Π.,
με ανακοίνωση που αναρτά στην ιστοσελίδα του, ενημερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η
επιλογή των ωφελουμένων. Ενημερώνει ατομικά τους επιλεγέντες ωφελουμένους και
τους επιλαχόντες.
Ένσταση στην απόφαση μη επιλογής του/της, ή στη σειρά με την
οποία έχει καταταγεί, μπορεί να υποβάλει εγγράφως ο αιτών/η αιτούσα εντός 5 ημερών
από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Ε.Β.Ε.Π. της Ανακοίνωσης -
Πρόσκλησης για την ολοκλήρωση της επιλογής των ωφελουμένων. 
Το Ε.Β.Ε.Π.
εξετάζει την ένσταση και ενημερώνει εγγράφως τον ενιστάμενο/η για την
αιτιολογημένη απόφασή του επί της ενστάσεως, εντός 10 ημερών από την υποβολή
της. Α

ιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και την 22α Σεπτεμβρίου 2015, στα γραφεία
του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Λουδοβίκου 1, Πλ.
Οδησσού, Πειραιάς (Τμήμα Μελετών, β΄ όροφος). 
Πληροφορίες παρέχονται από το
Τμήμα Μελετών του Επιμελητηρίου. Υπεύθυνη: κα Σάββα Αδαμαντία. Στοιχεία
Επικοινωνίας: τηλ. 210 4170529, 210 4129328, fax 210 4174601, e-mail:
studies@pcci.gr


Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …