51 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας

Ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας ανακοινώνει ότι προτίθεται
να προσλάβει για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών -επιμορφωτικών τμημάτων του,
στην περιοχή του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, κατά την περίοδο 2015-2016, με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) μερικής
απασχόλησης (με ωριαία αποζημίωση) διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες, δασκάλους
μουσικής και δασκάλους καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, μέχρι τον αριθμό των
πενήντα ενός (51) ατόμων Ι.Δ.Ο.Χ., πανεπιστημιακής (ΠΕ), και δευτεροβάθμιας
(ΔΕ) εκπαίδευσης.

ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι, είτε Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης (ΠΕ), είτε Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ανάλογα με τις ανάγκες
και τις προδιαγραφές της κάθε ειδικότητας.
2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία
διδασκαλίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.

4. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο
16 του Ν. 3584/2007 « Κώδικας Κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, και ότι:
α) δεν καταδικάστηκε για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή
για κλοπή, υπεξαίρεση( κοινή ή στην υπηρεσία),απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία , παράβαση
καθήκοντος, καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής
β) δεν είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο
βούλευμα για κακούργημα ή για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α',
έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί,
γ) δεν έχει, λόγω καταδίκης , στερηθεί τα πολιτικά του
δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
δ) δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή
μερική ), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις
δύο αυτές καταστάσεις.)
5. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους
επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
6. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών
υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων
δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Αίτηση.
• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου
ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των
κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου ( δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα
στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των
κρισίμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.
• Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, ή μεταπτυχιακού, ή
διδακτορικού τίτλου της ανάλογης ειδικότητας, ιδρύματος της ημεδαπής, ή
ισότιμου αναγνωρισμένου στην Ελλάδα τίτλου της αλλοδαπής ή βεβαίωση σπουδών
αναγνωρισμένου φορέα, συνοδευόμενα από την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση για τη
γνησιότητά τους.
• Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις
ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές
καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων), ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ.), ή
πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.
• Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η
σχετική εκπαίδευση, η γενική προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή/και Ιδιωτικό Τομέα (σε
χρόνια και μήνες), καθώς και αν υπάρχει προϋπηρεσία στα προηγούμενα προγράμματα
του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων / Δημοτικών / Κοινωφελών Επιχειρήσεων
(αναλυτική καταγραφή), η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλων πτυχίων,
κλπ.
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται
ότι:
α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο
βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή,
β) για τους άνδρες έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές
υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί,
γ) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007
δ) σε περίπτωση ανεργίας, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο
είναι άνεργοι μαζί με τη σχετική βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.
ε) εάν έχουν απασχοληθεί τους τελευταίους 12 μήνες στο
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Έγγραφα που να αποδεικνύουν συμμετοχή σε καλλιτεχνικές
δράσεις (βεβαιώσεις σεμιναρίων, κλπ.) για την ειδικότητα που απαιτείται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλοι οι υποψήφιοι, που έχουν τα απαιτούμενα
προσόντα θα περάσουν από συνέντευξη, για τον χρονικό προσδιορισμό της οποίας θα
ενημερωθούν τηλεφωνικά. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο για ένα
(1) κωδικό θέσης σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα. Υποβολή αίτησης για
περισσότερους του ενός (1) κωδικού σημαίνει αυτόματα αποκλεισμός από τη
διαδικασία επιλογής.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στο Δήμο Κερατσινίου-
Δραπετσώνας(οδός Ελ. Βενιζέλου 200),τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού τηλ.
επικοινωνίας :213 2074 640/641 και 213 2074 677 κατά τις ώρες από 10.00 π.μ.
έως 14.00 μ.μ.), από την Παρασκευή 28/08/2015 και για δέκα (10) ημέρες έως και
τη Δευτέρα 07/09/2015. Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα
γίνονται δεκτές.
Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω
ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο
φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.
Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και
δικαιολογητικών και γενικότερα για τη διαδικασία της προκήρυξης, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 213 2074 640/641 και 213
2074 677 καθημερινά, στις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00
μ.μ.
Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα
Ανακοινώσεων της (Δημαρχείο: Ελ. Βενιζέλου 200), του Δήμου
Κερατσινίου-Δραπετσώνας καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο
πρόγραμμα Διαύγεια. Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια
εφημερίδα του Ν. Αττικής.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,20%- Στα 93,81 εκατ. ευρώ ο τζίρος

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.404,11 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,20%. Με μικρή πτώση έκλεισαν …