12μηνης διάρκειας 30 θέσεις φύλαξης

jobsshutterstock_123623635
Την εκδήλωση ενδιαφέροντος, υποβάλλοντας εγγράφως και συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου για την κατάρτιση σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, 12μηνης διάρκειας, προκειμένου να απασχοληθούν στην 24ωρη φύλαξη των χώρων δραστηριοποίησης του Ινστιτούτου στην Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου, υπαγόμενοι στις διατάξεις του Ενιαίου Μισθολογίου, σύμφωνα με την νόμιμη κατάταξή τους στις οριζόμενες σε αυτό μισθολογικές κλίμακες, ανακοίνωσε προς τους καλύπτοντες τις κατωτέρω περιγραφόμενες, ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, το ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι, τουλάχιστον, δεκαπέντε (15) ημέρες, υπολογιζόμενες ημερολογιακά, αρχομένη από 18.3.2016, ήτοι την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης, ως περίληψη, της παρούσας στην ημερήσια πολιτική εφημερίδα ‘’ΕΣΤΙΑ’’ και της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του ΕΠΙΣΕΥ, www.iccs.gr.
Η ανωτέρω προθεσμία υποβολής λήγει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 (4.4.2016) κι ώρα 17.00, για τις αυτοπροσώπως υποβαλλόμενες αιτήσεις, ενώ για τις ταχυδρομικώς – ταχυμεταφορικώς υποβαλλόμενες θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η σχετική σφραγίδα ταχυδρομείου ή βεβαίωση παράδοσης σε ταχυμεταφορέα.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργηθεί από συσταθησόμενη, δυνάμει σχετικής απόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα μόρια.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
-Αναγνωρισμένο, πιστοποιημένο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή αντίστοιχο, ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. ή Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου).
-Δεν γίνονται δεκτοί, δεν αναγνωρίζονται, δε μοριοδοτούνται και δεν αποτελούν στοιχείο προσαύξησης αποδοχών, σύμφωνα με το Ενιαίο Μισθολόγιο, τίτλοι σπουδών ανώτερης κατηγορίας από τους απαιτούμενους.
-Κάτοχος διπλώματος ερασιτεχνικής άδειας ικανότητας οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ.
-Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 63 ετών.
-Το ηλικιακό όριο τίθεται εν όψει της φύσης της προκηρυσσόμενης εργασίας, όντας εύλογο και σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις και τη σχετική νομολογία.
-Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα επαρκή ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων απασχόλησης.
-Η ελληνική ιθαγένεια δεν απαιτείται ως προσόν επιλογής υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996.
-Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της υπό ανάθεση απασχόλησης.
-Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.
-Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης, εκδόσεως έως 1 μήνα προ της υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της παρούσης διαδικασίας.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να τη συνυποβάλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός προσηκόντως σφραγισμένου φακέλου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 7-9, ΤΚ 15782, Ζωγράφου (Γραφείο Πρωτοκόλλου) με την ένδειξη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 12ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 24ΩΡΗ ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΕΥ (Αρ. Πρωτ: 2162/16.3.2016) ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.
Η σώρευση αιτήσεων συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Συνολικά 612.000 Ισραηλινοί επισκέφτηκαν την Ελλάδα στο οκτάμηνο του 2023

Σε μια άκρως δυναμική αγορά για τον ελληνικό τουρισμό εξελίσσεται το Ισραήλ - Τι ελκύει …