Μισθός 360 ευρώ το μήνα για συμβασιούχους δήμων

2ffa573bd6eb1c3c0245fb742c75014c_L
Χιλιάδες συμβασιούχοι εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας και της αποκομιδής απορριμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης βαφτίζονται από το υπουργείο Οικονομικών «επιχειρηματίες».
Οι Δήμοι, στους οποίους απασχολούνται, τούς καλούν να προσέλθουν άρον άρον στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για να υποβάλουν δηλώσεις έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας ώστε να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν τιμολόγια από «μπλοκάκια» παροχής υπηρεσιών!
Οι εργαζόμενοι, όπως αποκαλύπτει και με το σχετικό έγγραφο το dikaiologitika.gr, οι οποίοι παύουν να αμείβονται ως μισθωτοί, είναι πλέον υποχρεωμένοι να πληρώνουν λογιστές για να τους κρατούν τα βιβλία, ενώ παράλληλα έρχονται αντιμέτωποι και με δύο ακόμη δυσάρεστες εκπλήξεις: την άμεση μείωση των ήδη πενιχρών μηνιαίων αποδοχών τους κατά 20%, λόγω παρακράτησης φόρου εισοδήματος, και την υποχρέωση να καταβάλουν το 2017 τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ!
Πρόκειται για εργαζόμενους που είχαν συνάψει κατά τη διάρκεια του 2015 συμβάσεις μίσθωσης έργου με τους Δήμους, οι οποίες έληγαν στις 31-12-2015 αλλά με το άρθρο 50 του ν. 4351/2015, οι συμβάσεις τους παρατάθηκαν για ένα ακόμη χρόνο, μέχρι τις 31-12-2016.
Ήδη, χιλιάδες υπάλληλοι μεγάλων Δήμων της χώρας, οι οποίοι εργάζονται στον καθαρισμό κτιρίων και στη συλλογή απορριμμάτων με τέτοιες συμβάσεις μίσθωσης έργου έχουν λάβει επιστολές από τους Δημάρχους-εργοδότες τους, με τις οποίες τούς γνωστοποιείται ότι από την 1η Απριλίου θα πάψουν να αμείβονται ως μισθωτοί κι ότι, για να λαμβάνουν τις αποδοχές τους, θα πρέπει πλέον να εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από «μπλοκάκια».
Προκειμένου δε να λάβουν εγκαίρως τους επόμενους μισθούς θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να προσέλθουν στα Τμήματα Μητρώου των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. για να υποβάλουν δηλώσεις έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας προσκομίζοντας τα ακόλουθα αποδεικτικά έγγραφα:
- Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
- Αντίγραφο συμβολαίου κυριότητας ή μισθωτηρίου συμβολαίου της κύριας κατοικίας η οποία πρέπει να δηλωθεί ως επαγγελματική στέγη! Σε περίπτωση κατά την οποία η κατοικία έχει παραχωρηθεί δωρεάν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ν .1599/1986 για τη δωρεάν παραχώρηση χώρου της κατοικίας αυτής ώστε να χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη.
- Βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε., δεδομένου ότι ο εργαζόμενος, όπως τον διαβεβαιώνει ο Δήμος, θα συνεχίσει να είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ.
Για τη λήψη της βεβαίωσης αυτής θα πρέπει, ωστόσο, να προηγηθεί προσέλευση στον Ο.Α.Ε.Ε. προκειμένου να προσκομιστεί βεβαίωση ασφάλισης στο ΙΚΑ ή και ορισμένα άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η όλη διαδικασία για την απαλλαγή από τον ΟΑΕΕ θα κοστίσει στον εργαζόμενο 110 ευρώ.
Ακόμη όμως κι αν καταφέρουν να αποκτήσουν την ιδιότητα του «επιχειρηματία» κι έχουν πλέον τη δυνατότητα να εκδίδουν τα απαιτούμενα τιμολόγια, η είσπραξη των αμοιβών τους θα καθυστερεί πλέον σημαντικά επειδή θα απαιτείται να περάσει χρόνος τουλάχιστον ενός μηνός για την προσκόμιση των τιμολογίων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τον έλεγχο της νομιμότητας των δαπανών και την τελική έγκριση των πληρωμών!
Στη συνέχεια, όταν θα έρχεται η ώρα της πληρωμής, ο Δήμος θα παρακρατά από την συνολική καταβλητέα μηνιαία αμοιβή κάθε εργαζομένου του με «μπλοκάκι» φόρο εισοδήματος 20%, τον οποίο θα πρέπει να αποδίδει στο Δημόσιο.
Με το ισχύον μέχρι σήμερα καθεστώς καταβολής των αμοιβών με τη μορφή των μισθών, δεν γίνεται καμία παρακράτηση φόρου εισοδήματος, καθώς τα ποσά των μηνιαίων αποδοχών των συγκεκριμένων εργαζομένων είναι χαμηλότερα των 800 ευρώ και αναγόμενα σε ετήσια βάση δεν υπερβαίνουν το ισχύον σήμερα αφορολόγητο όριο των 9.545 ευρώ.
Η μετατροπή των απασχολουμένων με συμβάσεις έργου υπαλλήλων καθαριότητας των Δήμων από μισθωτούς σε «επιχειρηματίες» θα έχει, δηλαδή, ως συνέπειες:
- την ταλαιπωρία τους μέχρις ότου ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας γραφειοκρατικές διαδικασίες στις Δ.Ο.Υ και τον ΟΑΕΕ,
- την υποβολή τους σε πρόσθετα έξοδα για την πληρωμή αμοιβών σε λογιστές προκειμένου να τους τηρούν τα βιβλία, αλλά και να τους βοηθούν στη συμπλήρωση και την έκδοση των τιμολογίων, στην συμπλήρωση και την υποβολή των πιο πολύπλοκων πλέον φορολογικών τους δηλώσεων,
- την μείωση των ήδη πενιχρών μηνιαίων αμοιβών τους κατά 20% λόγω της παρακράτησης φόρου εισοδήματος 20% επί του καθαρού ποσού κάθε μηνιαίας αμοιβής τους! - την υποχρέωση να πληρώσουν το επόμενο έτος (το 2017) τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ!
O λόγος για τον οποίο οι Δήμοι καλούν τους εργαζομένους τους, που απασχολούν στην καθαριότητα με συμβάσεις μίσθωσης έργου, να κάνουν έναρξη επαγγέλματος στην Εφορία και να πληρώνονται με «μπλοκάκια» είναι η άποψη της Γενικής Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών ότι:
1) Η εργασία που παρέχουν οι συγκεκριμένοι συμβασιούχοι ήταν κατά την αρχική ολιγόμηνη διάρκεια των συμβάσεών τους μια «ευκαιριακή και παρεπόμενη απασχόληση» που δεν απέδιδε ακαθάριστο εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ, οπότε, βάσει της παραγράφου 1β του άρθρου 39 του νόμου 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, οι εν λόγω συμβασιούχοι δεν είχαν την υποχρέωση να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία.
2) Όμως, από τη στιγμή που οι συμβάσεις τους, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4351/2015, παρατάθηκαν για ένα ακόμη χρόνο, μέχρι τις 31-12-2016, ο χαρακτήρας της απασχόλησής τους θεωρείται πλέον ότι μεταβλήθηκε από «περιστασιακή και παρεπόμενη» σε «κατά σύστημα απασχόληση», η οποία έτσι κι αλλιώς στο τέλος του χρόνου το πιθανότερο είναι ότι θα υπερέβαινε τις 10.000 ευρώ συνολικά!
Το σκεπτικό αποτυπώνεται, ειδικότερα, σε ένα έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που εκδόθηκε την 1η Μαρτίου 2016 και με το οποίο γίνεται δεκτό ότι: «Εφόσον οι συμβάσεις μίσθωσης έργου των φυσικών προσώπων που ασχολούνται στον καθαρισμό κτιρίων του Δήμου, παρατείνονται μέχρι και τις 31-12-2016, τότε η δραστηριότητά τους αυτή δεν εντάσσεται στις ευκαιριακές παρεπόμενες.
Το εισόδημα των προσώπων αυτών προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και συνεπώς είναι υπόχρεα σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων για τις καταβαλλόμενες από το Δήμο αμοιβές».
Ουσιαστικά, με το έγγραφο αυτό η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θεωρεί πλέον ότι, με την παράταση που δόθηκε, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι ασκούν πλέον επιχειρηματική δραστηριότητα και κατά συνέπεια είναι υποχρεωμένοι να κάνουν έναρξη στην εφορία και να εκδίδουν τα απαιτούμενα παραστατικά.
Το έγγραφο:
eggraf12
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Αλλαγές στις άδειες οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια, σκοποβολή και κυνήγι

Αλλαγές στις άδειες οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια, σκοποβολή και κυνήγι, με σκοπό την αντιμετώπιση της …