4 οι θέσεις σε Πανεπιστημιακό ίδρυμα

jobs

Με τέσσερα (4) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου με σκοπό την υποστήριξη των εργασιών του προγράμματος με τίτλο: «MOBILE APPLICATION για αιτούντες διεθνή προστασία» με κωδικό ΚE 338, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, που ζητά τρεις (3) κατόχους πτυχίου ΠΕ Τμήματος Πληροφορικής και έναν (1) κάτοχο πτυχίου ΠΕ Τμήματος Πληροφορικής με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος απαιτούνται τα εξής:

Θέση 1: Ένα (1) άτομο ΠΕ Τμήματος Πληροφορικής

 • Πτυχίο ΠΕ Τμήματος Πληροφορικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ),
 • Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη δικτυακών τόπων,
 • Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων,
 • Να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση γραφιστικής επιμέλειας δικτυακών τόπων ή/και εφαρμογών για κινητές συσκευές,
 • Να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση γλωσσών προγραμματισμού διαδικτύου, όπως HTML. CSS, PHP, Javascript, κτλ.,
 • Να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε ερευνητικά έργα σε πανεπιστημιακό περιβάλλον,
 • Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Συνεκτιμάται για τη θέση 1:

 • Η πιστοποιημένη γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας,
 • Κάθε άλλο προσόν που μπορεί να συνεκτιμηθεί στην επιλογή για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης

Ειδικότερα το αντικείμενο της θέσης 1 είναι:

-η ανάπτυξη του γραφιστικού περιβάλλοντος για την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα για τους αιτούντες διεθνή προστασία και για το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης της εφαρμογής (back end). Το ύψος της συνολικής αμοιβής ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εξήντα ευρώ (3.060,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η χρονική διάρκεια της συμβάσης θα είναι από την υπογραφή της έως και 31/12/2017. Το χρονικό διάστημα της σύμβασης δύναται να παραταθεί εφόσον κριθεί απαραίτητο με αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου του έργου και έπειτα από Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Θέση 2: Ένα (1) άτομο ΠΕ Τμήματος Πληροφορικής με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών

 • Πτυχίο ΠΕ Τμήματος Πληροφορικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ),
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ) με ειδίκευση στο αντικείμενο της Πληροφορικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων,
 • Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη δικτυακών τόπων,
 • Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων,
 • Να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση γλωσσών προγραμματισμού διαδικτύου, όπως HTML. CSS, PHP, Javascript, κτλ.
 • Να έχουν πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε ερευνητικά έργα σε πανεπιστημιακό περιβάλλον,
 • Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Συνεκτιμάται για τη θέση 2:

 • Η πιστοποιημένη γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας,
 • Κάθε άλλο προσόν που μπορεί να συνεκτιμηθεί στην επιλογή για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης

Ειδικότερα το αντικείμενο της θέσης 2 είναι:

α) η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για την εφαρμογή για κινητές συσκευές για τους αιτούντες διεθνή προστασία,

β) η ανάπτυξη, η υποστήριξη και η συντήρηση κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση της πληροφορίας που θα περιλαμβάνεται στην εφαρμογή για κινητά για αιτούντες για διεθνή προστασία,

γ) η υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας του πληροφορικού συστήματος και της εφαρμογής για κινητά, υποστηρίζοντας σε τεχνικό επίπεδο τους διαχειριστές και τους χρήστες και

δ) η τεχνική υποστήριξη. Το ύψος της συνολικής αμοιβής ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (2.720,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η χρονική διάρκεια της συμβάσης θα είναι από την υπογραφή της έως και 31/12/2017. Το χρονικό διάστημα της σύμβασης δύναται να παραταθεί εφόσον κριθεί απαραίτητο με αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου του έργου και έπειτα από Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Θέση 3 και 4: Δύο (2) άτομα ΠΕ Τμήματος Πληροφορικής

 • Πτυχίο ΠΕ Τμήματος Πληροφορικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ),
 • Να έχουν αποδεδειγμένες γνώσεις προγραμματισμού για κινητές συσκευές (Java-Android SDK, Objective C, C#, Javascript, IONIC),
 • Να έχουν αποδεδειγμένες γνώσεις προγραμματισμού για backends (Python, Django),
 • Να έχουν αποδεδειγμένες γνώσεις για βελτιστοποίηση κατανάλωσης εφαρμογών σε ενσωματωμένα συστήματα,
 • Να έχουν αποδεδειγμένες γνώσεις σε ανάπτυξη επιπέδου δεδομένων εφαρμογών με σχεσιακές και αντικειμενοστρεφείς βάσεις δεδομένων,
 • Να έχουν υλοποιημένες εφαρμογές σε κινητές συσκευές,
 • Να έχουν πολύ καλή γνώση των ARIs χαρτών και άλλων υπηρεσιών της Google,
 • Να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Συνεκτιμάται για τις θέσεις 3 και 4:

 • Η εμπειρία σε ερευνητικά έργα και σε βελτιστοποίηση αποδοτικότητας περιεχομένου σε εφαρμογές στον παγκόσμιο ιστό,
 • Κάθε άλλο προσόν που μπορεί να συνεκτιμηθεί στην επιλογή για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης

Ειδικότερα το αντικείμενο για τις θέσεις 3 και 4 είναι:

α) η ανάλυση απαιτήσεων,

β) η ανάπτυξη της εφαρμογής, των υποστηρικτικών πληροφοριακών συστημάτων και τη δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος και

γ) τη συλλογή, η τροφοδότηση και η ενημέρωση του περιεχομένου. Το ύψος της συνολικής αμοιβής ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων σαράντα ευρώ (2.040,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων για την κάθε θέση. Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων θα είναι από την υπογραφή τους έως και 30/06/2016. Το χρονικό διάστημα των συμβάσεων δύναται να παραταθούν εφόσον κριθεί απαραίτητο με αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου του έργου και έπειτα από Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

-Αίτημα συμμετοχής (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα στο Παράρτημα Ι),

-Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

-Αντίγραφα τίτλων σπουδών (αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους αλλοδαπής),

-Αποδεικτικά Γνώσης Ξένων Γλωσσών και H/Y,

-Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή/και αντίγραφα συμβάσεων απασχόλησης από τα οποία να τεκμαίρεται σχετική εμπειρία,

-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία και πληροφορίες είναι ακριβή και αληθή,

-Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ορθή γνώμη για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλόλητα τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους με οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (το οποίο λειτουργεί από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή – Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 71, Καλλιθέα) το αργότερο μέχρι τις 08/04/2016 και ώρα 12:00 μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Μ. Μαλλίδου, από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή- Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 71, Καλλιθέα και στο τηλ. 210-9549265.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Μαρινάκης: Ο κ. Ανδρουλάκης αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα εκπροσώπου του πιο γνήσιου αναχρονισμού

Άλλη μια απόδειξη ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να είναι μια αξιόπιστη και σοβαρή αντιπολίτευση …