Ζητείται προσωπικό για 6 οργανικές θέσεις

job-search

Διαγωνισμούς για την πλήρωση έξι (6) κενών οργανικών θέσεων, για αυτούς που θέλουν να λάβουν και τους δίνεται η  προθεσμία των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Τύπο, να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (Β. Σοφίας 86, 11528, Αθήνα) αίτηση σε ειδικό έντυπο, προκηρύσσει για την κάλυψη των θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της, η  Κρατική Ορχήστρας Αθηνών.

Θέσεις

Α. 3η Κατηγορία

α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α' στα όμποε (οξύαυλο)

β. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α' στα κόρνα

Β. 4η Κατηγορία

α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β' στις βιόλες

β. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β' στο 2ο - 4ο κλαρινέτο (ευθύαυλο) με υποχρέωση στο κλαρινέτο μπάσο

Γ. 5η Κατηγορία

Δύο (2) θέσεις Μουσικών στα Α' βιολιά

Οι υποψήφιοι πρέπει 1.

Ως προς την ιθαγένεια

α) Να είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες ή

β) Πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή

γ) Βορειοηπειρώτες ή Κύπριοι ομογενείς καθώς και ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και από την Ίμβρο και την Τένεδο χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958 - ΦΕΚ 128/Α/1958).

δ) Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

  1. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους ή, προκειμένου για μουσικούς αναγνωρισμένου ταλέντου, το 15ο έτος της ηλικίας τους.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης τους, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 7 του άρθρου πρώτου του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
  3. Να μη συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του άρθρου πρώτου του Ν. 3528/2007).
  4. Να κατέχουν δίπλωμα ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας (οργάνου) αναγνωρισμένου μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ισότιμο δίπλωμα εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού.

Εξεταστέα Ύλη

Σύμφωνα με την ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/35836/22-7-1999 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η εξεταστέα ύλη κατά οικογένεια οργάνου και κατηγορία καλλιτεχνικού προσωπικού, ορίζεται ως εξής:

ΟΜΠΟΕ Κορυφαίοι Α'

α) Κοντσέρτο: STRAUSS ολόκληρο

β) MOZART: Κοντσέρτο σε ντο μείζ. KV 314 το 1ο μέρος με Cadenza.

γ) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα

δ) Prima Vista

ΚΟΡΝΑ Κορυφαίοι Α'

α) STRAUSS: Κοντσέρτο για κόρνο αρ.1 ή αρ.2, ολόκληρο

β) MOZART: Κοντσέρτο αρ.3 KV 477 ή Κοντσέρτο αρ.4 KV 495, το 1ο μέρος με Cadenza.

γ) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα δ) Prima Vista

ΒΙΟΛΕΣ Κορυφαίοι Β'

α) Το 3ο και 4ο μέρος μιας από τις σουίτες του REGER β) Ένα από τα κοντσέρτα HOFMEISTER, STAMITZ, το 1ο μέρος

γ) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα δ) Prima Vista

ΚΛΑΡΙΝΕΤΑ Κορυφαίοι Β'

α) WEBER: Κοντσέρτο αρ.2 έργο 74 σε μι ύφ. μείζ. το 1ο και το 2ο μέρος

β) MOZART: Κοντσέρτο σε λα μείζ. KV 622 το 1ο μέρος με Cadenza (εκτέλεση με Clarinetto basso)

γ) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα

δ) Prima Vista

ΒΙΟΛΙΑ Μουσικοί

α) Ένα από τα κοντσέρτα WIENIAVVSKY No2, MENDELSSOHN, BRUCH, το 1ο μέρος με Cadenza

β) MOZART: Ένα από τα κοντσέρτα Νο3 (σε σολ), Νο4 (σε ρε), Νο5 (σε λα), το 1ο μέρος με Cadenza γ) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα (χωρίς τα Soli)

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στην Αθήνα σε χώρους που θα καθοριστούν με νεώτερη ανακοίνωση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.

Ως ημερομηνία έναρξης της διεξαγωγής των διαγωνισμών ορίζεται η 6η Ιουνίου 2016.

Έντυπα αιτήσεων, με αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης, μπορεί να προμηθεύεται κάθε ενδιαφερόμενος από την ως άνω Υπηρεσία.

Με την αίτηση ο υποψήφιος υποχρεούται να συνυποβάλει βιογραφικό σημείωμά του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητας αυτού.

Ειδικότερα για τους υποψηφίους που επικαλούνται την ιδιότητα του μουσικού αναγνωρισμένου ταλέντου, συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο έντυπο της αίτησης, απαιτείται η υποβολή στοιχείων που θα δικαιολογούν την ιδιότητα αυτή.

Η διαπίστωση περί τούτου θα γίνεται από την, κατά τον νόμο, Εξεταστική Επιτροπή.

Η εν λόγω Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών του κάθε υποψηφίου της περίπτωσης αυτής (ταλέντου), θα διαπιστώνει την ύπαρξη των στοιχείων που συγκροτούν το αναγνωρισμένο μουσικό ταλέντο και θα επιτρέπει σε αυτόν να συμμετάσχει στο διαγωνισμό.

Η μη υποβολή των δικαιολογητικών αυτών μαζί με την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθιστά απαράδεκτη τη μεταγενέστερη επίκληση της ανωτέρω ιδιότητας.

Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας μουσικού για δύο (2) θέσεις, η εξέταση για τη δεύτερη θέση γίνεται μόνο στα σημεία που δεν συμπίπτει η εξεταστέα ύλη των δύο θέσεων.

Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, χωρίς την παρουσία ακροατηρίου.

Επιτρέπεται μόνον η παρουσία μουσικών της Ορχήστρας που ανήκουν στην οικογένεια του εξεταζομένου οργάνου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 1 της ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/35836/22-7-1999 Υπουργικής Απόφασης.

Οι πίνακες επιτυχίας, κατά κατηγορία και όργανο, θα περιλαμβάνουν αριθμό επιτυχόντων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται και θα τοιχοκολληθούν στα Γραφεία και στο χώρο ανακοινώσεων της Ορχήστρας, με την παρουσία δύο (2) υπαλλήλων και θα συνταχθούν σχετικά πρακτικά, τα οποία εν συνεχεία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση. Διοικητικού του ΥΠΠΟΑ

Οι επιτυχόντες θα κληθούν να υποβάλουν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν με έγγραφο από τη Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Ο χώρος που θα γίνουν οι διαγωνισμοί και κάθε σχετικό με αυτούς θέμα θα καθοριστεί με αποφάσεις και ανακοινώσεις των Εξεταστικών Επιτροπών που θα τοιχοκολληθούν στα γραφεία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.

Η απόφαση- προκήρυξη αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στην Εφημερίδα «Δημοσιογραφικά» και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (www.yppo.gr) στο πεδίο Προκηρύξεις Επιλογής Προσωπικού, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (www.koa.gr) καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (www.et.diavgeia.gov.gr) και Περίληψη της Προκήρυξης αυτής σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Χαρδαλιάς: «Θεμελιώνουμε τους όρους για το σύγχρονο αυτοδιοικητικό μοντέλο»

Την εισήγησή του για τη σύνθεση και στελέχωση των 13 θεματικών Περιφερειακών Επιτροπών της ΕΝΠΕ …