ΟΑΕΔ: Προκήρυξη θέσεων σε ΙΕΚ, ΣΕΚ/ΠΣΕΚ

job-

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Σχολές επαγγελματικής κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και Πειραματικές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.), σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), για το έτος κατάρτισής 2016-2017, καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ 28959/488 (ΦΕΚ 1961/Β’/ 30­06-2016) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση, από 31/08/2016 έως 06/09/2016 (6:00 το απόγευμα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ

Η παρούσα αφορά τις Εκπαιδευτικές Μονάδες Ι.Ε.Κ. / Σ.Ε.Κ. / Π.Σ.Ε.Κ. του Οργανισμού, και οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού για το έτος κατάρτισης 2016-2017, να επιλέξουν, με τη σειρά προτεραιότητας που επιθυμούν, τα Ι.Ε.Κ. / Σ.Ε.Κ. / Π.Σ.Ε.Κ. της Περιφέρειας Αττικής ή τα ΙΕΚ / ΣΕΚ / ΠΣΕΚ μίας και μόνο Περιφερειακής ενότητας για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, από τους υποψήφιους ωρομίσθιους εκπαιδευτές για την αξιολόγησή τους το έτος κατάρτισης 2016-2017 στα Ι.Ε.Κ./ Σ.Ε.Κ./Π.Σ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης για την ακρίβεια των δηλωθέντων και υποβληθέντων στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/86. Ο υποψήφιος ωρομίσθιος Εκπαιδευτής είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των στοιχείων και των δικαιολογητικών, που καταχωρεί στην ηλεκτρονική αίτηση και αυτών που αποστέλλει με φάκελο υπόψη της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίου ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, να διαγράψει από τους πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτών έτους κατάρτισης 2016-2017 καθώς και να αποκλείσει από τη διαδικασία επιλογής για τα δύο (2) επόμενα σχολικά έτη ή έτη κατάρτισης, υποψήφιο ωρομίσθιο εκπαιδευτή, ο οποίος υπέβαλε δικαιολογητικά τα οποία δεν είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων που κατέχει νομίμως και επιπλέον να προβεί στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν τα ανωτέρω και ο ωρομίσθιος εκπαιδευτής έχει ήδη προσληφθεί, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση εργασίας.

Στην ηλεκτρονική Αίτηση ο υποψήφιος δηλώνει το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται εκτός από την Διδακτική και Επαγγελματική εμπειρία-προϋπηρεσία.

Οι βεβαιώσεις της Διδακτικής και Επαγγελματικής προϋπηρεσίας επισυνάπτονται στο φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά, ελέγχονται και μοριοδοτούνται από τις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές.

Το σύνολο των δικαιολογητικών, που απαιτούνται από την παρούσα Προκήρυξη, υποβάλλονται από τον υποψήφιο ή αποστέλλονται σε φάκελο ταχυδρομικώς συστημένα ή με courier, συνοδευόμενα με την εκτυπωμένη και
υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση, από tic 31/08/2016 έως 06/09/2016 υπόψη της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης, στη Σχολική Μονάδα I.E.Κ. πρώτης προτίμησης του κάθε Υποψήφιου, στην οποία προκηρύσσεται ο κλάδος και η ειδικότητά του.

Όσοι υποψήφιοι υπέβαλαν ηλεκτρονική Αίτηση το περυσινό έτος κατάρτισης (2015-2016) με την ίδια ειδικότητα, θα καταχωρήσουν στην παρούσα ηλεκτρονική Αίτηση όλα τα πεδία που απαιτούνται από αυτή και θα υποβάλουν στο φάκελο φωτοαντίγραφα όλων των προσωπικών στοινείων και τίτλων σπουδών που δηλώνουν εκτός των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που ήδη ένουν υποβάλει το προηγούμενο έτος 2015. Για τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (επειδή στην περυσινή μοριοδότηση καταχωρήθηκε από τις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Μοριοδότησης η διδακτική και η επαγγελματική προϋπηρεσία που υπέβαλλαν και η οποία έχει καταγραφεί στην Ηλεκτρονική βάση), θα υποβάλλουν στο φάκελο μόνο την επιπλέον διδακτική και επαγγελματική προϋπηρεσία η οποία αποκτήθηκε από 31-08-2015 έως σήμερα.

Η εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση φέρει αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής υποβολής, ο οποίος υποχρεωτικά θα αναγράφεται στο φάκελο, στα στοιχεία του αποστολέα.

Η αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται ή αποστέλλεται στο ιΕκ πρώτης Προτίμησης του υποψηφίου στις παρακάτω Διευθύνσεις:

 • Για τις Εκπ/κές Μονάδες ΙΕΚ-ΣΕΚ της Περ/κήςΔ/νσης Αττικής & Νήσων:
 1. E.Κ. Αιγάλεω, ( Πλαπούτα 11, Τ.Κ. 12243, Αιγάλεω, τηλ. 210-5989455, 210­5908910)
 2. E.K. Γαλατσίου, (Λεωφόρος Γαλατσίου 19, Τ.Κ.11141, Αθήνα, τηλ. 210-2110871, 210-2114521)
 3. E.K. Ελευσίνας, (Παλαιά Εθνική οδός Αθηνών-Θηβών Τ.Κ.19600, Μάνδρα Αττικής, τηλ. 210-5548911, 210-5560669)
 4. Ι.Ε.Κ.-Π.Σ.Ε.Κ. Καλαμακίου, (Δωδεκανήσου 6-12 Τ.Κ.17456, Άλιμος, τηλ. 210­9925288,210-9963721)
 5. Ι.Ε.Κ. Κηφισιάς, (Λεωφ. Τατοίου 125 & Γ. Λύρα 140, Τ.Κ.14564, Κηφισιά, τηλ. 210­8002693,210-8002798)
 6. Ι.Ε.Κ. Μοσχάτου, (Θεσσαλονίκης 47 Τ.Κ.18345, Μοσχάτο, τηλ. 210-4818654)
 7. Ι.Ε.Κ. Ρέντη, (Πέτρου Ράλλη 83 και Κηφισού Τ.Κ.18233, Αγ. I. Ρέντης, τηλ. 210­ 3478594,210-3472907)
 1. Ι.Ε.Κ.-Σ.Ε.Κ. Ηρακλείου Αττικής, (Πεύκων 112/Τ.Κ. 14122, Ν. Ηράκλειο Αττικής, τηλ : 210-2810421)
 2. Ι.Ε.Κ.-Σ.Ε.Κ. Ρόδου, (Θ. Σοφούλη 93 Τ.Κ. 85100, Ρόδος, τηλ.: 22410-35410).
 3. Σ.Ε.Κ. Μυτιλήνης (Παναγιούδα Λέσβου, Τ.Κ. 81100, τηλ.: 22510-32617, 22510-32618).Ο φάκελος με την Αίτηση και τα Δικαιολογητικά των υποψηφίων για τη ΣΕΚ Μυτιλήνης θα αποσταλούν στο ΙΕΚ Ρέντη στην ανωτέρω Διεύθυνση.
 • Για τις Εκπ/κές Μονάδες ΙΕΚ-ΣΕΚ της Περ/κής Δ/νσης Πελοποννήσου:
 1. Ι.Ε.Κ.-Σ.Ε.Κ. Πάτρας, (Πανεπιστημίου 21, Τ.Κ. 26500, Ρίο, τηλ. 2610-966962, 2610-966972)
 2. Ι.Ε.Κ. Πύργου, (4ο χιλ. Λεωφ. Πύργου-Πατρών, Τ.Κ. 27100, Πύργος τηλ. 26210 – 22247)
 3. Ι.Ε.Κ. Αγρινίου, (Εθνική οδός Αγρινίου-Αμφιλοχίας, Τ.Κ. 30100, Αγρίνιο τηλ.: 26410-32982, 26410-21630)
 4. Ι.Ε.Κ. Καλαμάτας, (Εθνική οδός Καλαμάτας-Αθήνας, Τ.Κ. 24100, Ασπρόχωμα Καλαμάτας, τηλ.: 27210-69320, 27210-99624)
 • Για τις Εκπ/κές Μονάδες ΙΕΚ της Περ/κής Δ/νσης Κρήτης:
 1. Ι.Ε.Κ.-Π.Σ.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης, (Χρυστομιχάλη Ξυλούρη 64, Τ.Κ. 71304, Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2810 – 256049)
 • Για τις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΙΕΚ -ΣΕΚ της Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας:
 1. Ι.Ε.Κ.-Σ.Ε.Κ. Βόλου, (Αθηνών 64, Τ.Κ. 38334, Βόλος, τηλ. 24210 – 60744)
 2. Ι.Ε.Κ. Καρδίτσας, (Τρικάλων 226, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα, τηλ. 24410 – 28900)
 3. E.Κ. Λαμίας, (Μεγάλη Βρύση, Τ.Κ. 35100, Λαμία, τηλ. 22310 – 51086 )
 4. E.Κ. Λάρισας (Ερμογένους 10, Τ.Κ. 41447, Λάρισα, τηλ. 2410 – 564685)
 • Για τις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΙΕΚ -ΣΕΚ της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου:
 1. Ι.Ε.Κ.-Σ.Ε.Κ. Ιωαννίνων (3ο ριλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών, Τ.Κ. 45000 Ιωάννινα, τηλ. 2651068160)
 2. Σ.Ε.Κ. Κέρκυρας (3Ο Χιλ. Εθν. Οδού Λευκίμης, Τ.Κ. 49100 – Τ.Θ. 368, τηλ. 26610 – 39250, 26610-49002). Ο φάκελος με την Αίτηση και τα Δικαιολογητικά των υποψηφίων για τη ΣΕΚ Κέρκυρας θα αποσταλούν στο ΙΕΚ Ιωαννίνων στην ανωτέρω Διεύθυνση.
 • Για τις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΙΕΚ-ΣΕΚ της Περ/κής Δ/νσης Μακεδονίας:
 1. Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, (Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 – 721852)
 2. Ι.Ε.Κ. Βέροιας, (Περ. Ασωμάτων προς Νοσοκομείο Βέροιας, Τ.Κ. 59100, Βέροια, Τηλ. 23310 – 76780, 23310-24640)
 3. Ι.Ε.Κ. Πτολεμαϊδας, (Περιοχή Κουρή, Τ.Κ. 50200, Πτολεμαίδα, τηλ. 24630 – 80447, 24630-80147)
 4. Ι.Ε.Κ. Ωραιοκάστρου, (Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 – 698223)
 5. Σ.Ε.Κ. ΚΙΛΚΙΣ (Γ. Αργυρίου 16, Τ.Κ. 61100, τηλ. 23410 – 20896, 23410-20596). Ο φάκελος με την Αίτηση και τα Δικαιολογητικά των υποψηφίων για τη ΣΕΚ Κιλκίς θα αποσταλούν στο ΙΕΚ Βέροιας στην ανωτέρω Διεύθυνση.
 • Για τις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΙΕΚ-ΣΕΚ της Περ/κής Δ/νσης ΑνατολικήςΜακεδονίας Θράκης:
 1. Ι.Ε.Κ. Δράμας, ( 7ο χιλ. οδού Δράμας-Νευροκοπίου, Τ.Κ. 66100, Δράμα, τηλ. 25210 – 81162)
 1. Ι.Ε.Κ. Καβάλας, ( Περιγιάλι 2, Τ.Κ. 65201, Καβάλα, τηλ. 2510 – 839088)
 2. Ι.Ε.Κ.-Σ.Ε.Κ. Κομοτηνής,(Χίλια Δένδρα,Τ.Κ. 69100, Κομοτηνή, τηλ. 25310 – 20363 )
 1. Ι.Ε.Κ.-Σ.Ε.Κ. Ξάνθης, (Λαχανόκηποι 2, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη, τηλ. 25410 – 66990, 25410-66991 )
 1. Ι.Ε.Κ. Ορεστιάδας, (Κων/πόλεως 62, Τ.Κ. 68200, Ορεστιάδα, τηλ. 25520 – 23307)
 1. Ι.Ε.Κ. Σερρών, ( 6ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών – Θεσ/νίκης, Λευκώνας, Τ.Κ. 62100, τηλ. 23210 – 50096, 23210-35302)

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, που ζητούνται από την παρούσα Προκήρυξη, δίνονται στα Ι.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 • Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ ( Πλαπούτα 11, Τ.Κ. 122 43, Αιγάλεω, τηλ. 210-5989455, 210­5908910)

ΠΕ-Πτυxιούγοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ΠΕ04.02 Χημικοί, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14 Ιατροί ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ18.01 Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18.26 Γραφιστικής, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης Marketing, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ, ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ.

 • Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Λεωφόρος Γαλατσίου 19, Τ.Κ.11141 Αθήνα, τηλ. 210-2110871,210-2114521)

ΠΕ-Πτυxιούγοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ00 Διαιτολόγοι ΑΕΙ, ΠΕ04.01 Φυσικοί, ΠΕ04.02 Χημικοί, ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.04.01 Γεωπόνοι Βιοτεχνολογίας, ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ14.01.01 Αθλητίατροι, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ18.01 Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18.26 Γραφιστικής, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ18.36

Τεχνολόγοι Τροφίμων -Διατροφής-Οινολογίας, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης Marketing, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ, ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ, ΠΕ23 Ψυχολόγοι.

 • Ι.Ε.Κ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Παλαιά Εθνική οδός Αθηνών-Θηβών Τ.Κ.19600 Μάνδρα Αττικής,τηλ. 210-5548911, 210-5560669)

ΠΕ-Πτυxιούγοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04.02 Χημικοί, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγοι, ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ- ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχνολόγοι Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης Marketing ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ, ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ.

ΤΕ01-Πτυxιούγοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου

ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης

ΔΕ – Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυγιούγοι ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΕΠΑΣ, ΤΕΣ

ΔΕ01.32 Τεχνίτες Καυστήρων (Με άδεια άσκησης επαγγέλματος)

 • Ι.Ε.Κ. – Σ.Ε.Κ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πεύκων 112/Τ.Κ. 14122- Ν.Ηράκλειο,τηλ :210-2810421)

ΠΕ-Πτυxιούγοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04.02 Χημικοί, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ12.02 Αρχιτέκτονες, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί,    ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ12.13

Περιβαλλοντολόγοι, ΠΕ13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχνολόγοι Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.01 Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.22 Μεταλλειολόγοι, ΠΕ18.26 Γραφιστικής, ΠΕ18.34 Αργυροχρυσοχοΐας, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης Marketing, ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ, ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ.

ΤΕ01-Πτυγιούγοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου

ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.25 Αργυροχρυσοχοΐας, ΤΕ01.24 Ωρολογοποιοί, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης.

ΔΕ – Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυγιούγοι ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑ.Σ..

ΔΕ01.15 Αργυροχρυσοχοΐας, ΔΕ01.21 Ωρολογοποιοί, ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ01.32 Τεχνίτες Καυστήρων (με άδεια άσκησης επαγγέλματος).

ΔΕ.ΕΤ – εμπειροτεγνίτες απόφοιτοι τουλάγιστον υπογρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.

ΔΕ01.32.ΕΤ Τεχνίτες Καυστήρων (με άδεια άσκησης επαγγέλματος).

 • Ι.Ε.Κ. – Π.Σ.Ε.Κ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Δωδεκανήσου 6-12 Τ.Κ.174 56 Άλιμος, τηλ. 210­ 9925288,210-9963721)

ΠΕ-Πτυxιούxοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίων, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.04 Ηλεκτρονικοί ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.08 Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ- ΚΑΤΕΕ, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής-Οινολογίας, ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ, ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ60 Νηπιαγωγοί, ΠΕ61 Νηπιαγωγοί ειδικής αγωγής.

ΤΕ01-Πτυxιούxοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου

ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης.

ΔΕ – Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυγιούγοι ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ

ΔΕ01.29 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΔΕ01.32 Τεχνίτες Καυστήρων (με άδεια άσκησης επαγγέλματος).

 • Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Λεωφ. Τατοίου 125 & Γ. Λύρα 140, Τ.Κ.145 64 Κηφισιά, τηλ. 210­8002693, 210- 8002798)

ΠΕ-Πτυxιούxοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ00 Διαιτολόγοι ΑΕΙ, ΠΕ04.01 Φυσικοί, ΠΕ04.02 Χημικοί, ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ14.01.03 Δερματολόγοι, ΠΕ14.04.01 Γεωπόνοι Βιοτεχνολογίας, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίων, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ17.13 Τεχνολόγοι Μουσικής Τεχνολογίας, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.25 Φυσικοθεραπευτής, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων -Διατροφής-Οινολογίας, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης Marketing, ΠΕ23 Ψυχολόγοι. ΤΕ01-Πτυνιούνοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.47 Ηχολήπτες-Μουσικοί Παραγωγοί.

ΔΕ – Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυνιούνοι ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ ΔΕ01.30 Ηχολήπτες – Μουσικοί Παραγωγοί, ΔΕ Δερματοστίκτης

ΔΕ.ΕΤ – εμπειροτεννίτες απόφοιτοι τουλάνιστον υπονρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.

ΔΕ.ΕΤ Εμπειροτεχνίτης Δερματοστίκτης.

 • Ι.Ε.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47 Τ.Κ.18345 Μοσχάτο, τηλ. 210-4818654)

ΠΕ-Πτυxιούxοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.04 Ηλεκτρονικοί ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.08 Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης Marketing, ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ, ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ.

ΤΕ01-Πτυxιούxοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου

ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.40 Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων.

 • Ι.Ε.Κ. ΡΕΝΤΗ (Πέτρου Ράλλη 83 και Κηφισού Τ.Κ.18233 Αγ. Ι. Ρέντης, τηλ. 210­

3478594,210-3472907)

ΠΕ-Πτυxιούxοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ00 Διαιτολόγοι ΑΕΙ, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΠΕ14. Ιατροί, ΠΕ14.01.06 Ορθοπεδικοί, ΠΕ14.01.09 Χειρουργοί, ΠΕ14.01.10 Ψυχίατροι, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίων, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ17.04 Ηλεκτρονικοί ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.08 Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ, ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ60 Νηπιαγωγοί, ΠΕ61 Νηπιαγωγών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ

 • Ι.Ε.Κ. – ΣΕΚ ΡΟΔΟΥ (Θ.Σοφούλη 93/ Τ.Κ. 85100, Ρόδος. τηλ.: 22410-35410).

ΠΕ-Πτυxιούxοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ00 Διαιτολόγοι ΑΕΙ, ΠΕ04.02 Χημικοί, ΠΕ04.01 Φυσικοί, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ07 Γερμανικής Φιλολογίας, ΠΕ14.01.03 Δερματολόγοι, ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ18.36..02 Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης Marketing.

ΤΕ01-Πτυxιούxοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου

ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής.

ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυνιούνοι ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ

ΔΕ01.17 Κομμωτικής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

 • ΣΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Παναγιούδα Λέσβου, Τ.Κ. 81100, τηλ.: 22510-32617, 22510­32618).

ΠΕ-Πτυνιούνοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ18.05 Κομμωτικής.

ΤΕ01-Πτυxιούxοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου

ΤΕ01.19 Κομμωτικής.

ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ

ΔΕ01.17 Κομμωτικής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 • Ι.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 -721852)

ΠΕ-Πτυxιούxοι Πτυxιούxοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ00 Διαιτολόγοι ΑΕΙ, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ14.01.03 Δερματολόγοι, ΠΕ14.01.01 Αθλητίατροι, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ14.01.06 Ορθοπεδικοί, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίων, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.04 Ηλεκτρονικοί ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.08 Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ18.01 Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.25 Φυσικοθεραπευτής, ΠΕ18.26 Γραφιστικής, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18.36.01 Διατροφής και Διαιτολογίας, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης Marketing, ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ, ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ35 Παιδίατροι, ΠΕ60 Νηπιαγωγοί, ΠΕ61 Νηπιαγωγών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων.

ΔΕ – Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ

ΔΕ01.28 Τεχνίτες Νυχιών.

ΔΕ.ΕΤ – εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.

ΔΕ01.28. ΕΤ Τεχνίτες Νυχιών.

 • Ι.Ε.Κ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 -698223)

ΠΕ-Πτυxιούxοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.02 Αρχιτέκτονες, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγοι, ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ35 Παιδίατροι, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίων, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχνολόγοι Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.22 Μεταλλειολόγοι, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18.34 Αργυροχρυσοχοίας, ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων -Διατροφής-Οινολογίας, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης Marketing, ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ, ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ60 Νηπιαγωγοί, ΠΕ61 Νηπιαγωγών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου

ΤΕ01.25 Αργυροχρυσοχοίας, ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης.

ΔΕ – Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ

ΔΕ01.15 Αργυροχρυσοχοίας, ΔΕ01.29 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΔΕ01.32 Τεχνίτες Καυστήρων (με άδεια άσκησης επαγγέλματος).

ΔΕ.ΕΤ – εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.

ΔΕ01.15.ΕΤ Αργυροχρυσοχοίας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

 • Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣ (Περ. Ασωμάτων προς Νοσοκομείο Βέροιας, Τ.Κ. 59100 Βέροια, τηλ.23310 – 76780, 23310-24640)

ΠΕ-Πτυγιούγοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ00 Διαιτολόγοι ΑΕΙ, ΠΕ04.01 Φυσικοί, ΠΕ04.02 Χημικοί, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ14.01.06 Ορθοπεδικοί, ΠΕ14.01.03 Δερματολόγοι, ΠΕ14.04 Γεωπόνοι, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίων, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ18.01 Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.12 Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ18.13 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ18.17 Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, ΠΕ18.25 Φυσικοθεραπευτής, ΠΕ18.26 Γραφιστικής, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης Marketing, ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ, ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ35 Παιδίατροι, ΠΕ61 Νηπιαγωγών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, , ΠΕ60 Νηπιαγωγοί,.

ΤΕ01-Πτυγιούγοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου ΤΕ01.20 Αισθητικής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 • Ι.Ε.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Περιοχή Κουρή, Τ.Κ. 50200 Πτολεμαΐδα, τηλ. 24630 -80447, 24630-80147)

ΠΕ-Πτυγιούγοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ00 Διαιτολόγοι ΑΕΙ, ΠΕ04.01 Φυσικοί, ΠΕ04.02 Χημικοί, ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ14.01.03 Δερματολόγοι, ΠΕ14.01.05 Νευρολόγοι, ΠΕ14.01.06 Ορθοπεδικοί, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίων, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, ΠΕ18.25 Φυσικοθεραπευτής, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής-Οινολογίας, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης Marketing, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ61 Νηπιαγωγών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, , ΠΕ60 Νηπιαγωγοί.

ΤΕ01-Πτυγιούγοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής.

ΔΕ – Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυγιούγοι ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ

ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ01.28 Τεχνίτες Νυχιών.

ΔΕ.ΕΤ – εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.

ΔΕ01.28.ΕΤ Τεχνίτες Νυχιών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ

 • ΣΕΚ ΚΙΛΚΙΣ (Γ. Αργυρίου 16, Τ.Κ. 61100, τηλ. 23410 – 20896, 23410-20596)ΠΕ-Πτυγιούγοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ18.05 Κομμωτικής.

ΤΕ01-Πτυxιούxοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου

ΤΕ01.19 Κομμωτικής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

 • Ι.Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣ ( 7ο χιλ. οδού Δράμας-Νευροκοπίου, Τ.Κ. 66100 Δράμα, τηλ. 25210 – 81162)

ΠΕ-Πτυγιούγοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ00 Διαιτολόγοι ΑΕΙ, ΠΕ04.01 Φυσικοί, ΠΕ04.02 Χημικοί, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ14.01.03 Δερματολόγοι, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.01 Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.26 Γραφιστικής, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης Marketing, ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ, ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ,.

ΤΕ01-Πτυγιούγοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου ΤΕ01.20 Αισθητικής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

 • Ι.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ ( Περιγιάλι 2 Καβάλας – Τ.Κ. 65201 Καβάλα. τηλ. 2510 – 839088) ΠΕ-Πτυνιούνοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΤΕ01-Πτυxιούxοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου

ΠΕ00 Διαιτολογίας ΑΕΙ, ΠΕ04.01 Φυσικοί, ΠΕ04.02 Χημικοί, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.01.03 Δερματολόγοι, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.12 Τεχνολόγοι Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης Marketing, ΠΕ18.25 Φυσικοθεραπευτής, ΠΕ23 Ψυχολόγοι.

ΤΕ01-Πτυνιούνοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου

ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης.

ΔΕ – Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυνιούνοι ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ

ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ01.28 Τεχνίτες Νυχιών, ΔΕ01.32 Τεχνίτες Καυστήρων (με άδεια άσκησης επαγγέλματος).

ΔΕ.ΕΤ – εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.

ΔΕ01.28.ΕΤ-Τεχνίτες Νυχιών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

 • Ι.Ε.Κ. – ΣΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Χίλια Δένδρα, Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή, τηλ. 25310 -20363 )

ΠΕ-Πτυxιούxοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ00 Διαιτολογίας ΑΕΙ, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ13 Νομικών­Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίων, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ18.01 Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.05-Κομμωτικής, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18.26 Γραφιστικής, ΠΕ18.36.01 Διατροφής και Διαιτολογίας, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης Marketing, ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ, ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ35 Παιδίατροι, ΠΕ61 Νηπιαγωγών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ΠΕ60 Νηπιαγωγοί. ΤΕ01-Πτυνιούνοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου ΤΕ01.19 Κομμωτικής.

ΔΕ – Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυνιούνοι ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ

ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

 • Ι.Ε.Κ. – ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ (Λαχανόκηποι 2, Τ.Κ. 67100 Ξάνθη, τηλ. 25410 – 66990,25410-66991 )

ΠΕ-Πτυxιούxοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ00 Διαιτολογίας ΑΕΙ, ΠΕ04.02 Χημικοί, ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγοι, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίων, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ- ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.04 Ηλεκτρονικοί ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.08 Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχνολόγοι Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων – Διατροφής-Οινολογίας, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης Marketing, ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ, ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ35 Παιδίατροι, ΠΕ61 Νηπιαγωγών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ΠΕ60 Νηπιαγωγοί.

ΤΕ01-Πτυxιούxοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου

ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, ΤΕ01.49 Μάγειροι, ΤΕ01.40 Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων.

ΔΕ – Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ

ΔΕ01.29 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΔΕ01.31 Μαγείρων, ΔΕ01.32 Τεχνίτες Καυστήρων (με άδεια άσκησης επαγγέλματος).

ΔΕ.ΕΤ – εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.

ΔΕ01.29.ΕΤ Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΔΕ01.31.ΕΤ Μαγείρων, ΔΕ01.32.ΕΤ Τεχνίτες Καυστήρων (με άδεια άσκησης επαγγέλματος).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

 • Ι.Ε.Κ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κων/πόλεως 62, Τ.Κ. 68200 Ορεστιάδα, τηλ. 25520 – 23307) ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04.02 Χημικοί, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης Marketing, ΠΕ18.01 Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18.26 Γραφιστικής, ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ, ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου

ΤΕ01.20 Αισθητικής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

 • Ι.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝ ( 6ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών – Θεσ/νίκης, Λευκώνας, Τ.Κ. 62100, τηλ. 23210 – 50096, 23210-35302)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ00 Διαιτολόγοι ΑΕΙ, ΠΕ04.01 Φυσικοί, ΠΕ04.02 Χημικοί, ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ18.36.01 Διατροφής και Διαιτολογίας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 • Ι.Ε.Κ. – ΣΕΚ ΒΟΛΟΥ (Αθηνών 64, Τ.Κ. 38334 Βόλος, τηλ. 24210 – 60744) ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ00 Διαιτολόγοι ΑΕΙ, ΠΕ04.01 Φυσικοί, ΠΕ04.02 Χημικοί, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγοι,ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ14.01.03 Δερματολόγοι, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίων, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχνολόγοι Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης Marketing, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ35 Παιδίατροι, ΠΕ61 Νηπιαγωγών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ΠΕ60 Νηπιαγωγοί.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου

ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης.

ΔΕ -Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α’κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ

ΔΕ01.32 Τεχνίτες Καυστήρων (με άδεια άσκησης επαγγέλματος).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 • Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Τρικάλων 226, Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα, τηλ. 24410 – 28900) ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04.02 Χημικοί, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ12.02 Αρχιτέκτονες, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίων, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.28 Συντηρητές Έργων Τέχνης και Αρχ. Ευρημάτων, ΠΕ18.29 Φωτογραφίας, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης Marketing, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ35 Παιδίατροι, ΠΕ61 Νηπιαγωγών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ΠΕ60 Νηπιαγωγοί.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου

ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01-Φωτογραφίας.

ΔΕ – Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυγιούγοι ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ

ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ.01-Φωτογραφίας.

ΔΕ.ΕΤ – εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.

ΔΕ01 -Φωτογραφίας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

 • Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ (Ερμογένους 10, Λάρισα, Τ.Κ. 41447 Λάρισα, τηλ. 2410 – 530082) ΠΕ-Πτυγιούγοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04.02 Χημικοί, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ14.01.03 Δερματολόγοι, ΠΕ14.01.09 Χειρουργοί, ΠΕ14.01.10 Ψυχίατροι, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίων, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ35 Παιδίατροι, ΠΕ61 Νηπιαγωγών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ΠΕ60 Νηπιαγωγοί. ΤΕ01-Πτυγιούγοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου ΤΕ01.19 Κομμωτικής.

ΔΕ – Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυγιούγοι ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ

ΔΕ01.17 Κομμωτικής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 • Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ (Μεγάλη Βρύση, Τ.Κ. 35100 Λαμία, τηλ. 22310 -51086 ) ΠΕ-Πτυγιούγοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ00 Διαιτολόγοι ΑΕΙ, ΠΕ04.01 Φυσικοί, ΠΕ04.02 Χημικοί, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ14.01.03 Δερματολόγοι, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίων, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ18.01 Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.26 Γραφιστικής, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης Marketing, ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ, ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ, ΠΕ35 Παιδίατροι, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ61 Νηπιαγωγών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ΠΕ60 Νηπιαγωγοί. ΤΕ01-Πτυγιούγοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου

ΤΕ01.20 Αισθητικής & ΤΕ16.00-Μουσικής (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 • Ι.Ε.Κ. – ΣΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( 3ο χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 45000 Ιωάννινα, τηλ. 26510 68160)

ΠΕ-Πτυxιούxοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ00 Διαιτολόγοι ΑΕΙ, ΠΕ04.02 Χημικοί, ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.02 Αρχιτέκτονες, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί- Μεταλλειολόγοι, ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ14.04.01 Γεωπόνοι Βιοτεχνολογίας, ΠΕ14.01.01 Αθλητίατροι, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.04 Ηλεκτρονικοί ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.08 Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ18.01 Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.26 Γραφιστικής, ΠΕ18.36.01 Διατροφής και Διαιτολογίας, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης Marketing, ΠΕ18.34 Αργυροχρυσοχοΐας, ΠΕ18.22 Μεταλλειολόγοι, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ, ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ.

ΤΕ01-Πτυxιούxοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου ΤΕ01.25 Αργυροχρυσοχοΐας, ΤΕ01.20 Αισθητικής.

ΔΕ – Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυγιούγοι ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ

ΔΕ01.15 Αργυροχρυσοχοΐας.

ΔΕ.ΕΤ – εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.

ΔΕ01.15.ΕΤ Αργυροχρυσοχοΐας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 • ΣΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( 3Ο ΧΙΛ. Εθν. Οδού Λευκίμης, Τ.Κ. 49100 – Τ.Θ. 368, τηλ. 26610 – 39250, 26610-49002 )

ΠΕ-Πτυxιούxοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ18.04 Αισθητικής.

ΤΕ01-Πτυxιούxοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου

ΤΕ01.20 Αισθητικής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 • Ι.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Εθνική οδός Αγρινίου-Αμφιλοχίας, Τ.Κ. 30100 Αγρίνιο τηλ.: 26410­32982, 26410-21630)

ΠΕ-Πτυxιούxοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04.02 Χημικοί, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.01.03 Δερματολόγοι, ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης Marketing, ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ, ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ.

ΤΕ01-Πτυxιούxοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου

ΤΕ01.19 Κομμωτικής.

ΔΕ – Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυνιούνοι ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ

ΔΕ01.17 Κομμωτικής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

 • Ι.Ε.Κ. – ΣΕΚ ΠΑΤΡΑΣ (Πανεπιστημίου 21, Τ.Κ. 26500 Ρίο, τηλ. 2610-966962, 2610­966972)

ΠΕ-Πτυxιούxοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04.02 Χημικοί, ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ13 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.01.03 Δερματολόγοι, ΠΕ14.01.07 Παθολόγοι, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ18.01 Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.26 Γραφιστικής, ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων – Διατροφής-Οινολογίας, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης Marketing, ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ, ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ.

ΤΕ01-Πτυxιούxοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες.

ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυνιούνοι ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ01.29 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

 • Ι.Ε.Κ. ΠΥΡΓΟΥ (4ο χιλ. Λεωφ. Πύργου-Πατρών, Τ.Κ. 27100 Πύργος, τηλ. 26210 – 22247)

ΠΕ-Πτυxιούxοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04.02 Χημικοί, , ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ14.01.03 Δερματολόγοι, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.04 Ηλεκτρονικοί ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.08 Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχνολόγοι Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ, ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ.

ΤΕ01-Πτυxιούxοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου

ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, ΤΕ01.19 Κομμωτικής.

ΔΕ – Πτυνιούνοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυνιούνοι ΤΕΕ Α’κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ

ΔΕ01.32 Τεχνίτες Καυστήρων (με άδεια άσκησης επαγγέλματος), ΔΕ01.17 Κομμωτικής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 • Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Εθνική οδός Καλαμάτας-Αθήνας, 24100 ΑσπρόχωμαΚαλαμάτας, τηλ.: 27210-69320, 27210-99624)

ΠΕ-Πτυxιούxοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΠΕ13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.04 Ηλεκτρονικοί ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.08 Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ18.18 Οχημάτων, ΠΕ18.01 Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.26 Γραφιστικής, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης Marketing, ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ, ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου

ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 • Ι.Ε.Κ. – Π.Σ.Ε.Κ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Χρυστομιχάλη Ξυλούρη 64, Τ.Κ. 71304Ηράκλειο, τηλ. 2810 – 256049)

ΠΕ-Πτυxιούxοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04.02 Χημικοί, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγοι, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.04 Ηλεκτρονικοί ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.08 Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχνολόγοι Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.01 Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.26 Γραφιστικής, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης Marketing, ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ, ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ. ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου

ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης.

ΔΕ – Πτυxιούxοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α’κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ

ΔΕ01.32 Τεχνίτες Καυστήρων (με άδεια άσκησης επαγγέλματος).

Δικαιολογητικά συμμετοχής υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτών

 1. Αίτηση

Στην ηλεκτρονική Αίτηση ο υποψήφιος δηλώνει το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται σε αυτή εκτός από την Διδακτική και Επαγγελματική εμπειρία-προϋπηρεσία η οποία καταχωρείται από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή μοριοδότησης μετά την παραλαβή του φακέλου των Δικαιολογητικών.

Η εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση φέρει αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής υποβολής, ο οποίος υποχρεωτικά θα αναγράφεται στο φάκελο, στα στοιχεία του αποστολέα.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση μόνο για την Περιφέρεια Αττικής ή για μία και μόνον Περιφερειακή Ενότητα για την υπόλοιπη Ελλάδα, προκειμένου να αξιολογηθεί και να ενταχθεί στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης για την επιλογή του ως ωρομίσθιου εκπαιδευτή για το έτος Κατάρτισης 2016-2017.

 1. Βασικός Τίτλος Σπουδών:

‘Ως βασικός τίτλος σπουδών δηλώνεται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση όπως επακριβώς αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη. Στο βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται η ειδικότητα, η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη παρούσα προκήρυξη, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος.

Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να διαθέτει εκτός από το αντίγραφο του τίτλου σπουδών και Βεβαίωση Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.).

Τα μόρια που λαμβάνουν οι υποψήφιοι για τα πτυχία του κλάδου που υποβάλουν αίτηση είναι:

 • ΠΕ (Πτυχία ΑΕΙ – ΤΕΙ) 12 μόρια
 • Δίπλωμα ΙΕΚ & Πτυχία Β/θμιας ΤΕ & ΔΕ 6 μόρια
 • Πτυχίο Ανώτερης Κρατικής σχολής ( ωδείο, δραματικής τέχνης κ.λ.π.) 6 μόρια.

Εάν ο υποψήφιος είναι υπήκοος χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών με άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, πρέπει να διαθέτει βεβαίωση ή πιστοποιητικό γνώσης Ελληνικής γλώσσας, επιπέδου Γ2 σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

 1. Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυγιακών Σπουδών στο Πτυγίο

Οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Μεταπτυχιακά/Διδακτορικά) για να δηλωθούν και να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν στο βασικό τίτλο σπουδών. Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών εννοούνται αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.

Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού, για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί θα πρέπει να διαθέτει βεβαίωση αναγνώρισης από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.).

Τα μόρια που λαμβάνουν οι υποψήφιοι από αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς τίτλους είναι:

 • Μεταπτυχιακό 5 μόρια
 • Διδακτορικό 8 μόριαΠροσμετράται ο ανώτερος μεταπτυχιακός τίτλος
 1. Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυγιακών Σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Μεταπτυχιακά/Διδακτορικά) για να δηλωθούν και να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών εννοούνται αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.

Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού, για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί θα πρέπει να διαθέτει βεβαίωση αναγνώρισης από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.).

Τα μόρια που λαμβάνουν οι υποψήφιοι από αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς τίτλους στην Εκπαίδευση ενηλίκων είναι:

 • Μεταπτυχιακό 5 μόρια
 • Διδακτορικό 8 μόρια

Προσμετράται ο ανώτερος μεταπτυχιακός τίτλος στην Εκπαίδευση ενηλίκων.

 1. Επιμόρφωση

Βεβαιώσεις Επιμόρφωσης (προσμετρούνται σεμινάρια από 25ώρες και άνω)

Ως βεβαιώσεις επιμόρφωσης εννοούνται βεβαιώσεις που παρέχονται για την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων που οργανώνονται από φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς) και έχουν πραγματοποιηθεί:

α) στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων (0,25 μόριο ανά 25ωρο με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

β) σε θέματα σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (0,25 μόριο ανά 25ωρο με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

γ) στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων κατάρτισης) (0,25 μόριο ανά 25ωρο με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Στα δικαιολογητικά της επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά αποκλειστικά σε ώρες (ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση του προγράμματος της επιμόρφωσης. Δεν μοριοδοτείται Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Δεν γίνεται αποδεκτή η βεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων.

 1. Άλλα Προσόντα

6α) Τίτλοι Ξένων Γλωσσών σύμφωνα με την από Α.Σ.Ε.Π. προβλεπόμενη πιστοποίηση.

1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Β2=1 μόριο, C1=1,5μόρια, C2=2μόρια (Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο)

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Β2=0,5μόρια, C1=0,75μόρια, C2=1 μόριο (Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο)

Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που διδάσκουν (άρθρο 13, παρ. 1, του ν.3848/2010).

6β) Γνώση νειρισμού Η/Υ (Νέες Τεννολονίες) σύμφωνα με την από Α.Σ.Ε.Π. προβλεπόμενη πιστοποίηση (τρία (3) μόρια). Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ 19-20 και ΤΕ πληροφορικής, δεν μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή (άρθρο 19, παρ. στ, του ν. 4327/2015).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 1. Διδακτική Εμπειρία (ανώτατο  σύνολο 22 μόρια)

Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας: Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε επαγγελματική εργασία οποιασδήποτε μορφής, δεν δηλώνονται και δεν προσμετρούνται ως διδακτική εμπειρία.

Η διδακτική εμπειρία για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την απόκτησή του πτυχίου αυτού.

Για να αξιολογηθεί και να προσμετρηθεί η Διδακτική εμπειρία που δηλώνεται, πρέπει να έχει αποκτηθεί στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε Ι.Ε.Κ. – Σ.Ε.Κ. και Π.Σ.Ε.Κ. και στην μη τυπική εκπαίδευση για οποιαδήποτε χρονική περίοδο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

 • Διδακτική Εμπειρία σε ΙΕΚ-ΣΕΚ-ΠΣΕΚ ανώτατο σύνολο μορίων 8μόρια. (ένα μόριο ανά 150 ώρες)
 • Διδακτική Εμπειρία σε Α/θμια- Β/θμια- Γ/θμιαανώτατο σύνολο μορίων 8μόρια.
 1. Β/θμια / Γ/θμια ( 1 μόριο ανά έτος)
 2. Α/θμια

α) για όλους τους εκπαιδευτικούς 0,5 μόρια ανά έτος,

β) για εκπαιδευτικούς με την ειδικότητα προσχολικής αγωγής και ΑΜΕΑ 1 μόριο ανά έτος

 • Διδακτική εμπειρία σε προγράμματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικής Κατάρτισης εκτός ΙΕΚ 1 μόριο ανά διακόσιες (200) ώρες με μέγιστο αριθμό μορίων 6.

Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι:

Σε κάθε Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας η οποία δηλώνεται από τον υποψήφιο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται σαφώς:

 • Το χρονικό διάστημα διδασκαλίας (ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης).
 • Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας εφ’ όσον πρόκειται για ωρομίσθιους ή το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας εφόσον πρόκειται για αναπληρωτές.
 • Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό.

Βεβαιώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται ή δεν δύνανται να υπολογιστούν ακριβώς οι αναγραφόμενες συνολικές ώρες διδασκαλίας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη, κατά συνέπεια δεν πρέπει να δηλωθούν.

 1. Επαγγελματική Εμπειρία (ανώτατο σύνολο 10 μόρια, ένα (1) μόριο ανά έτος) Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας: Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής, δεν δηλώνονται και δεν προσμετρούνται ως επαγγελματική εμπειρία παρά μόνον ως διδακτική.

Η επαγγελματική εμπειρία για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την απόκτησή του πτυχίου αυτού. Αναλυτικά:

9α. Επαγγελματική Εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα

Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα για να δηλωθούν και να αξιολογηθούν θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αφορούν σε συμβάσεις έργου για να δηλωθούν και      να αξιολογηθούν, θα πρέπει να αναγράφουν ή να συνοδεύονται   από βεβαιώσεις που θα πιστοποιούν εξηρτημένη εργασία με παράλληλη αναγραφή του φορέα ασφαλιστικής κάλυψης. Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, όπως και από της πρακτικής άσκησης, δεν δηλώνονται και δεν λαμβάνονται υπόψη.

9β. Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα

9.β1. Μισθωτοί στον Ιδιωτικό Τομέα Οι βεβαιώσεις απασχόλησης για να δηλωθούν και να αξιολογηθούν, πρέπει να έχουν εκδοθεί από τους εργοδότες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την ειδικότητα, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Οι βεβαιώσεις αυτές δηλώνονται και γίνονται αποδεκτές:

Ι. Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ οι βεβαιώσεις απασχόλησης   έως και το  2001 θα πρέπει να είναι θεωρημένες από την Επιθεώρηση Εργασίας, ως προς την ειδικότητα και τη χρονική διάρκεια. Ενώ οι βεβαιώσεις απασχόλησης μετά την 01/01/2002 θα πρέπει να συνοδεύονται από Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός ειδικότητας (ασφάλισης). Στην περίπτωση που για την βεβαιούμενη ειδικότητα δεν υφίσταται αντίστοιχος κωδικός, θα πρέπει να κατατίθεται σχετική με αυτό βεβαίωση του ΙΚΑ.

ΙΙ. Για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ απαιτείται βεβαίωση στην οποία να αναγράφεται ο/οι εργοδότης/ες που κατέβαλε/αν τις ασφαλιστικές εισφορές για τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στις βεβαιώσεις.

Σε κάθε περίπτωση εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα πέρα από τις παραπάνω βεβαιώσεις δεν δηλώνονται και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων κ.λ.π., εκτός αν ζητηθούν από την Υπηρεσία.

 1. β2. Ελεύθεροι Επαννελυατίες

Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες προκειμένου να δηλώσουν την εργασιακή τους εμπειρία και να αξιολογηθούν θα πρέπει να διαθέτουν:

Ι. Έναρξη επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.

ΙΙ. Φωτοτυπίες ή αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή των εντύπων Ε1, και υποχρεωτικά των εντύπων Ε3 των αντίστοιχων Οικονομικών Ετών, τα οποία ο υποψήφιος επικαλείται ως Επαγγελματική Εμπειρία.

ΙΙΙ. Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγγελμα θα πρέπει το εισόδημα που δηλώνεται κατά το αντίστοιχο οικονομικό έτος να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου για το αντίστοιχο οικονομικό έτος. Για το οικονομικό έτος 2014 και εφεξής ισχύει το αφορολόγητο όριο του οικονομικού έτους 2013.

 1. β3. Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος

Η επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος δηλώνεται και αξιολογείται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει:

Ι. Βεβαίωση εργοδότη συνοδευμένη από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΙΙ. Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος.

 1. Επιπλέον Δικαιολογητικά όπου απαιτείται
 • Βεβαίωση ανεργίας προσκομίζει όποιος εκ των υποψηφίων δηλώνει άνεργος.
 • Αντίγραφο του εντύπου Ε1 στο οποίο αναγράφονται τα προστατευόμενα τέκνα.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τρίτεκνους, πολύτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες
 • Ιατρική γνωμάτευση με απόφαση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ η απόφαση υγειονομικής επιτροπής του Ν.2643 της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας με βάσει του οποίου εντάσσεται στην κατηγορία ΑμεΑ.
 • Υποψήφιος που εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.2190/94, υποβάλλει βεβαιώσεις από τις οποίες αποδεικνύεται ότι διαθέτει τη διδακτική εμπειρία που προβλέπεται στις Σχολικές Μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ., πριν την ψήφιση του Ν.2190/94.
 • Για τις ειδικότητες των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στις οποίες απαιτείται βιβλιάριο υγείας ή πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 35797/4-4-12 Υπουργική Απόφαση, από την Νομαρχία όπως: ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ18.36.03 Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ18.36.01 Διατροφής και Τεχνολογίας, ΠΕ18.36.02 Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΔΕ01.27 Ζαχαροπλάστες, ΔΕ01.29 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΤΕ01.49 Μάγειροι, ΔΕ01.31 Μαγείρων, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, είναι απαραίτητο ο υποψήφιος ωρομίσθιος εκπαιδευτής να το διαθέτει και να υποβάλει αντίγραφο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
 1. Πρόσθετα απαραίτητα Δικαιολογητικά

Όλοι οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, στο φάκελο των δικαιολογητικών τους θα πρέπει εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών να συμπεριλάβουν: α. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

β. Βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου και γ. Την Υπεύθυνη δήλωση η οποία εκτυπώνεται με την αίτησή τους και στην οποία πρέπει να δηλώνει ότι:

 1. είμαι ή δεν είμαι πολιτικός-διοικητικός υπάλληλος του κράτους, των Ν.Π.Δ.Δ. ή μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
 2. είμαι ή δεν είμαι συνταξιούχος
 • δεν έχω καταδικαστεί και δεν είμαι υπόδικος για τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 3528/07 ποινικά αδικήματα
 1. δεν έχω απολυθεί λόγω πειθαρχικού παραπτώματος από Δημόσια Υπηρεσία Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94.

Υποψήφιοι που δεν θα αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά αποκλείονται από την διαδικασία της αξιολόγησης.

 1. Επισημάνσεις
 • Στην ηλεκτρονική αίτηση ο κλάδος και η ειδικότητα θα καταχωρούνται, σύμφωνα με τον τρόπο που αναγράφεται στην παρούσα προκήρυξη διότι η αίτηση θα αξιολογηθεί στον κλάδο και την ειδικότητα που αναγράφει.

ΠΕ (Είναι οι απόφοιτοι ΑΕΙ & ΤΕΙ)

ΤΕ (Είναι οι Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου)

ΔΕ (Είναι οι Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση και οι Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΣ και ΕΠΑΣ)

ΔΕ.ΕΤ ( Είναι οι εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85 Γυμνάσιο/Λύκειο, και με τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία).

 • Υποψήφιος που διαθέτει ένα πτυχίο με το οποίο δύναται να ενταχθεί σε δύο διαφορετικούς κλάδους, θα πρέπει να υποβάλει δύο αιτήσεις και να επισυνάψει δικαιολογητικά και προϋπηρεσίες που αντιστοιχούν σε κάθε αίτηση ξεχωριστά. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους αποστέλλονται στον ίδιο φάκελο, με την αναγραφή πάνω σε αυτόν των δύο αντίστοιχων ηλεκτρονικών πρωτοκόλλων των αιτήσεων.
 • Επισημαίνεται ότι η πρόσληψη γίνεται σε έναν κλάδο και μόνο.
 • Υποψήφιος που κατέχει β’ πτυχίο για να αξιολογηθεί και σε άλλη ειδικότητα, θα υποβάλει ξεχωριστή αίτηση, στην ίδια Περιφέρεια για την Αττική ή στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα για την υπόλοιπη Ελλάδα.
 • Οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι Ξένων Γλωσσών, για να μοριοδοτηθούν, στο πεδίο άλλα προσόντα/ξένη γλώσσα, πρέπει να κατέχουν άλλη ξένη γλώσσα από αυτή του πτυχίου τους.
 • Οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι των κλάδων Πληροφορικής, μοριοδοτούνται μόνο για το βασικό τίτλο Σπουδών τους και όχι για γνώσεις χειρισμού Η/Υ ως επιπλέον προσόν.
 • Η εργασία του εκπαιδευτικού στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση δηλώνεται μόνο ως διδακτική και όχι ως επαγγελματική εμπειρία.
 • Κανένα δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό εφόσον:

α) δεν έχει δηλωθεί στην αίτηση την οποία υπέβαλλε ηλεκτρονικά ο υποψήφιος ωρομίσθιος εκπαιδευτής.

β) αποκτήθηκε μετά την υποβολή της αίτησής του.

 • Στις ειδικότητες ΤΕ-ΔΕ που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, (π.χ. ΔΕ01.32 Τεννίτες Καυστήρων), η επαγγελματική προϋπηρεσία προσμετράται μετά την κτήση της αντίστοινης άδειας άσκησης επαγγέλματος του υποψηφίου.
 • Όλοι οι υποψήφιοι του κλάδου ΔΕ Εμπειροτεννιτών πρέπει να είναι απόφοιτοι τουλάνιστον Υπονρεωτικής Εκπαίδευσης του Ν.1566/85 Γυμνάσιο/Λύκειο και να ένουν τριετή επαγγελματική προϋπηρεσία (μοριοδοτείται εμπειρία πέραν των τριών ετών με ένα (1) μόριο ανά έτος και μέγιστο αριθμό μορίων τα δέκα (10).
 • Οι σχολικές μονάδες του ΟΑΕΔ λειτουργούν σε πρωινό και απογευματινό ωράριο, κατά συνέπεια η ανάθεση εργασίας σε πρωινό και απογευματινό ωράριο γίνεται με βάση τις ανάγκες της σχολής προσδιοριζόμενο από τα όργανα Διοίκησης της.
 • Η Διοίκηση του Οργανισμού διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση ή να μεταβάλει τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας ενός ωρομισθίου, οποτεδήποτε στη διάρκεια του έτους κατάρτισης, χωρίς καμία συνέπεια για τον ΟΑΕΔ, εάν υπάρξουν αντίστοιχα μεταβολές στις διδακτικές ανάγκες του Σχολείου.
 • Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που α) δεν δημιουργηθούν κάποια από τα προκηρυσσόμενα τμήματα β) οι διαθέσιμες διδακτικές ώρες καλύπτονται από το τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Οργανισμού, ο ΟΑΕδ δε θα προβεί σε πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων. Κατόπιν αυτού, ενδέχεται να μην γίνουν προσλήψεις σε κάποιους από τους προκηρυσσόμενους κλάδους.
 • Η σειρά πρόσληψης των υποψήφιων εκπαιδευτικών γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 28959/488/2016 (ΦΕΚ1961/30-06-2016) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης και το άρθρο 27 του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.3552/2007.
 • Για την ένταξη στον πίνακα των υποψηφίων του ν. 2190 πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας η οποία αποκτήθηκε στις Σχολές του ΟΑΕΔ πριν από την ψήφιση του Ν. 2190/94.
 • Ανώτατο συνολικό όριο ανάθεσης διδακτικών ωρών ορίζεται:

α) Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή ενηλίκων ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως συνολικά σε όλες τις δομές της μη τυπικής Εκπαίδευσης της χώρας.

β) Για τους έχοντες πλήρη απασχόληση στον Ιδιωτικό τομέα, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι έξι (6) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως συνολικά σε όλες τις δομές της μη τυπικής Εκπαίδευσης της χώρας.

γ) Οι έχοντες πλήρη απασχόληση στο Δημόσιο, τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα και τα ΝΠΙΔ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 31 του ν. 3528/2007), κατατάσσονται σε ξεχωριστό πίνακα και δύνανται να λάβουν έως πέντε (5) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, σε όλες τις δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας, έπονται των ιδιωτών και προσλαμβάνονται μετά την εξάντληση των πινάκων αυτών. Οι Αναπληρωτές με πλήρες διδακτικό ωράριο θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι και έπονται των ιδιωτών. Εμπίπτουν στον πίνακα των Δημοσίων Υπαλλήλων και προσλαμβάνονται σύμφωνα με τη σειρά μορίων που κατέχουν στον πίνακα αυτό. δ) Για τους εργαζόμενους με υποαπασχόληση ορίζονται οι δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως σε όλες τις δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας.

 • Με βάση τους Αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και των αναγκών σε διδακτικές ώρες, θα γίνει η επιλογή και κατανομή των εκπαιδευτών ανά ειδικότητα και ανά ΙΕΚ/ΣΕΚ/ΠΣΕΚ ΟΑΕΔ.
 • Όσοι υποψήφιοι καλούνται να αναλάβουν διδακτικό έργο υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. Ν.1599/86 όπου δηλώνουν την εργασιακή τους κατάσταση και είναι υποχρεωμένοι σε κάθε αλλαγή της εργασιακής τους κατάστασης να το δηλώνουν στη Διεύθυνση της Εκπαιδευτικής Μονάδας που προσλήφθηκαν.
 • Ανάγκες σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, που πιθανόν θα προκύψουν σε οποιαδήποτε Εκπαιδευτική Μονάδα του Οργανισμού, από εξάντληση των αξιολογικών πινάκων κάποιας ειδικότητας οποιασδήποτε Εκπαιδευτικής Βαθμίδας του Οργανισμού (π.χ. ΕΠΑ.Σ., ΙΕΚ, ΣΕΚ/ ΠΣΕΚ ), μπορούν να συμπληρωθούν από πίνακες υποψηφίων Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών ή Εκπαιδευτών, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί (μετά από Αξιολόγηση και Μοριοδότηση) και αφορούν άλλες Εκπαιδευτικές Μονάδες του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής ή της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας της υπόλοιπης Ελλάδας, τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας της συγκεκριμένης ειδικότητας των Αξιολογικών Πινάκων, και εφόσον ο υποψήφιος ωρομίσθιος εκπαιδευτικός ή Εκπαιδευτής το επιθυμεί.
 • Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον δημιουργηθούν ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό και είτε έχουν εξαντληθεί όλοι οι υποψήφιοι των αντίστοιχων πινάκων αξιολόγησης είτε δεν υπήρξαν υποψήφιοι για κάποιες ειδικότητες, δύναται ο ΟΑΕΔ να προσλαμβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό με απευθείας πρόσληψη. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν τα προσόντα των θέσεων που καλύπτουν, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην παρούσα Απόφαση και την σχετική προκήρυξη.
 • Εάν υπάρχουν εργαστηριακά μαθήματα τα οποία τεκμηριωμένα δεν δύνανται να διεξαχθούν στις Σχολικές Μονάδες του ΟΑΕΔ, παρά μόνο σε εξωτερικά εργαστήρια όπου απαιτείται να παρίσταται υπεύθυνος επιβλέπων-εκπαιδευτής για τη λειτουργία τους, αυτός προηγείται των υπολοίπων υποψηφίων στο συγκεκριμένο εργαστηριακό μάθημα, ανεξάρτητα αν εντάσσεται στον πρώτο ή στον δεύτερο πίνακα και αφού έχει υποβάλει τη σχετική αίτηση.
 1. Αποκλεισμός από τη Διαδικασία Επιλογής

Αποκλείεται, για τα δύο επόμενα Σχολικά έτη, από τη διαδικασία επιλογής και διακόπτεται η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, εάν ήδη έχει προσληφθεί, υποψήφιος ο οποίος:

 1. α. Με την Αίτησή του, δήλωσε στοιχεία τα οποία δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που προσκομίζει.
 2. β. Έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί στις εκπαιδευτικές Μονάδες του ΟΑΕΔ και αποχωρεί κατά τη διάρκεια του Σχολικού έτους για οποιονδήποτε λόγο, πλην των α) περιπτώσεων κύησης-λοχείας και β) αποδεδειγμένης ασθένειας του ιδίου ή του/της συζύγου του και των προσώπων Α’ βαθμού συγγενείας του.
 3. γ. Έχει υποβληθεί προς τη διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΟΑΕΔ τεκμηριωμένη έκθεση ακαταλληλότητας (εκπαιδευτική ή παιδαγωγική ανεπάρκεια) από το Διευθυντή της Εκπαιδευτικής Μονάδας, με βάση στοιχεία που προκύπτουν από τη διδακτική του απασχόληση στον ΟΑΕΔ και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση από τη Διοίκηση του Οργανισμού.

Οι ως άνω περιπτώσεις διαβιβάζονται στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης, προκειμένου να εξετασθούν πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης από τη Διοίκηση του Οργανισμού. Το έργο των Δευτεροβάθμιων Επιτροπών ολοκληρώνεται με το πέρας του κάθε Σχολικού έτους.

 1. Πίνακες Αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης, γίνεται από Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Επιτροπές, οι οποίες θα συγκροτούνται με Απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ..

Οι Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Αξιολόγησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 28959/488/2016 (ΦΕΚ1961/30-06-2016) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης, ελέγχουν την υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση των υποψηφίων, διασταυρώνουν τα δηλωθέντα δικαιολογητικά και καταχωρούν τις συνημμένες με την αίτηση προϋπηρεσίες τους. Συντάσσουν Αρχικούς Πίνακες Αξιολόγησης, Ωρομίσθιων Εκπαιδευτών ανά Εκπαιδευτική Μονάδα Ι.Ε.Κ., κατά κλάδο, ειδικότητα και σειρά αξιολόγησης, με βάση το συνολικό αριθμό μορίων που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος. Συντάσσουν επίσης, Πίνακα Αποκλειομένων από τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων, στον οποίο αναγράφεται συνοπτικά η αιτιολογία αποκλεισμού για κάθε έναν υποψήφιο.

Αναλυτικά συντάσσονται Πινάκες Αξιολόγησης ως εξής:

 • Πίνακες Αξιολόγησης ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ/ΔΕ.ΕΤ., των υποψηφίων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2190/94 και κατά τη διάρκεια των προσλήψεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου αυτού.
 • Πίνακες Αξιολόγησης ιδιωτών ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ/ΔΕ.ΕΤ.
 • Πίνακες Αξιολόγησης Δημόσιων Υπάλληλων ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ/ΔΕ.ΕΤ.
 • Πίνακες Αποκλειομένων ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ/ΔΕ.ΕΤ.

Για κάθε κατηγορία των παραπάνω πινάκων συντάσσονται ξεχωριστοί πίνακες των πιστοποιημένων εκπαιδευτών σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 14 και 15 του Ν. 4186/2013/ΑΊ93 και της υπ’ αριθμ. ΓΠ/20082/2012 (ΦΕΚ 2844/Β’/ 23-10-2012) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου όπως περιγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 14 και 15 του ν. 4186/2013/Α’193.

Οι υποψήφιοι του Πίνακα Αξιολόγησης Δημοσίων Υπαλλήλων, προσλαμβάνονται εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι όλων των ανωτέρω πινάκων.

 1. α Κλάδοι ΠΕ & ΤΕ Καταρτίζονται πίνακες υποψηφίων κατά ειδικότητα και κατά σειρά αξιολόγησης με βάση το συνολικό αριθμό μορίων κάθε υποψηφίου σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών του ιδίου πίνακα και εάν προκύψει νέα ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.
 2. β Κλάδοι ΔΕ

Υποψήφιος κατηγορίας του κλάδου ΔΕ εμπειροτεχνιτών για να δύναται να υποβάλει αίτηση και να αξιολογηθεί στα Ι.Ε.Κ. ΟΑΕΔ., πρέπει να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) χρόνων (η οποία δεν μοριοδοτείται) και να έχει περατώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση του Ν.1566/85 Γυμνάσιο/Λύκειο.

Για τους κλάδους στους οποίους απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βιβλιάριο υγείας είναι απαραίτητο να προσκομίσει σχετικό φωτοαντίγραφο.

Καταρτίζονται πίνακες υποψηφίων κατά ειδικότητα και κατά σειρά αξιολόγησης με βάση το συνολικό αριθμό μορίων κάθε υποψηφίου σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη Επαγγελματική Εμπειρία και εάν προκύψει νέα ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

Από τον πίνακα του κλάδου ΔΕ01.17 Κομμωτικής, προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί από τον πίνακα του κλάδου ΤΕ01.19 Κομμωτικής. Η πρόσληψη στις ειδικότητες Τεχνιτών Νυχιών, Φωτογραφίας, Δερματοστιξίας και Μουσικής γίνεται από τον ανώτερο κλάδο. Από τον κατώτερο κλάδο προσλαμβάνονται αφού εξαντληθούν οι υποψήφιοι του ανώτερου κλάδου.

Τα εργαστηριακά μαθήματα τα οποία διδάσκονται από ειδικότητες διαφορετικών κλάδων ΠΕ και ΤΕ, προσλαμβάνεται ο υποψήφιος με τα περισσότερα μόρια μεταξύ των δύο κλάδων. Υποψήφιοι που εργάζονται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα για την πρόσληψή τους, υποχρεούνται να προσκομίσουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή εκτός ωραρίου εργασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το έτος κατάρτισης 2016-2017 και θα αφορούν κάθε ένα από τα παρακάτω Ι.Ε.Κ. / Σ..ΕΚ.- Π.Σ.Ε.Κ. της Περιφέρειας Αττικής ή τα Ι.Ε.Κ. / Σ.Ε.Κ.-Π.Σ.Ε.Κ. των Περιφερειακών Ενοτήτων της υπόλοιπης Ελλάδας.

 1. Αποτελέσματα και Ενστάσεις

Οι Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων, παραδίδουν στη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης τους συγκεντρωτικούς Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομισθίων Εκπαιδευτών και τον Πίνακα Αποκλειομένων, η οποία μεριμνά για την ανακοίνωσή τους αναρτώντας τους στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και τους αποστέλλει στις Εκπαιδευτικές Μονάδες, προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές. Με την ίδια ανακοίνωση ενημερώνονται για το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των πινάκων εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών.

Η ένσταση υποβάλλεται ή αποστέλλεται τανυδρομικώς (μέσα στην οριζόμενη προθεσμία) με συστημένη επιστολή, ή με courier από τον υποψήφιο, υπόψη της αρμόδιας Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (28959/488/2016 (ΦΕΚ1961/30-06-2016) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης), στις παρακάτω Διευθύνσεις.

 1. Για τις Εκπ/κές Μονάδες της Περ/κής Δ/νσης Αττικής & Νήσων: Στη

Διοίκηση του ΟΑΕΔ, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Αττικής & Νήσων, Δ/νση : Δ. Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518, Άλιμος, Τ.Κ. 174 56, τηλ. 210/9989696, 9989701, 9989704.

 1. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Πελοποννήσου: Στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Πάτρας, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/σης Πελοποννήσου, Δ/νση : Λεωφ. Αθηνών 89, Ρίο Τ.Κ. 26500, τηλ. 2610- 966904, 2610-966908.
 2. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Κρήτης: Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ηρακλείου Κρήτης, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Κρήτης, Δ/νση : Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64, Γιόφυρο , Τ.Κ. 71304, τηλ. 2810-319195, 2810-263089.
 3. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης

Θεσσαλίας:  Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καρδίτσας, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής

Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας, Δ/νση : Τέρμα οδού Τρικάλων 226, Τ.Κ. 43100, τηλ. 24410-71560, 24410-71561.

 1. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου: Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ιωαννίνων, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής

Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου, Δ/νση : 3ο χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 45500, τηλ. 26510-40858, 26510-48062.

 1. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καβάλας, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δ/νση : Περιγιάλι 2 Καβάλας, Τ.Κ. 65201- Τ.Θ 1326, τηλ. 2510 – 228834, 2510-231166.
 2. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Μακεδονίας: Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ωραιοκάστρου, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Μακεδονίας, Δ/νση: Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, τηλ. 2310-696216, 2310-694612.

Για να εξεταστούν οι ενστάσεις κατά των Πινάκων Κατάταξης για την επιλογή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού πρέπει:

 • Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία.
 • Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), την ειδικότητα για την οποία ήταν υποψήφιος, τις Εκπαιδευτικές Μονάδες που αιτήθηκε να αξιολογηθεί, τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίσταται αναλυτικά και τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησής του.

Οι νέοι τελικοί πίνακες, που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου των Δευτεροβάθμιων Επιτροπών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και παραδίδονται ή αποστέλλονται στη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η

Διεύθυνση Εκπαίδευσης με τη σειρά της, αποστέλλει τους πίνακες αυτούς στους Διευθυντές των αντίστοιχων Εκπαιδευτικών Μονάδων, προκειμένου να αναρτηθούν στον πίνακα Ανακοινώσεων της Εκπαιδευτικής Μονάδας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …